Lietuvos Balzakas – kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas

Nikodemas Švogžlys-Milžinas (dešinėje). Nuotr. iš Petro Kaminsko kolekcijos fragmentas

Pirmasis Nikodemo Švogžlio eilėraštis buvo išspausdintas „Aušros vartų kalendoriuje“. 1920 m. jis bendradarbiavo „Vilniaus garse“, pasirinko Milžino slapyvardį. Būdamas romantiškos sielos, būsimasis kunigas, kraštotyrininkas žavėjosi Lietuvos praeitimi, troško dirbti Lietuvai, jos kultūrai.

1925 m. arkivyskupas Juozapas Skvireckas N. Švogžlį įšventino į kunigus. Pirmąsias mišias N. Švogžlys laikė Žasliuose, buvo paskirtas vikaru į Molėtus. 1927-1930 m. jis vikaras, kurijos notaras, vidurinės mokyklos kapelionas Kaišiadoryse, 1930-1934 m. Kernavės klebonas. Vėliau darbavosi Gegužinės, Onuškio, Kauno šv. Mykolo Arkangelo, Bijutiškio, Kruonio, Kazokiškių, Paparčių bažnyčių klebonu.

1968 m. vėl grįžo į Kernavę, kur iki 1979 m. išbuvo Kernavės bažnyčios klebonu. Nuo 1979 m. iki 1985 m. – rezidentas Vievyje. Ten ir mirė 1985 m.

Ypač gausus kunigo N. Švogžlio-Milžino rankraštinis palikimas. Dauguma jų saugoma Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve.

Tik atvykęs į Kernavę, Milžinas pradėjo garsinti jos vardą. Be rašinių apie garbingą Kernavės praeitį „Mūsų Vilniuje“ buvo spausdinami Milžino „Laiškai iš Vilniaus pafrontės“. Kernavėje kunigas N. Švogžlys organizuodavo Vilnijos korporacijos šventes, rengdavo eisenas prie demarkacinės linijos. Jis Kernavėje pastatydino Geležinį Vilką, atnaujino kleboniją.

Milžinas nemažai prisidėjo plečiant mokytojo Juozo Šiaučiūno įkurtą vietos mokyklos muziejų.

1975 m. Milžinas Kernavėje šventė savo kunigystės penkiasdešimtmetį ir daug, vos ne kasdien, rašė. Dėl daugybės raštų jis dar buvo vadinamas Lietuvos Balzaku.

Pradėjęs rašyti dar 1918 m. plunksnos nepaleido, kol ją pajėgė laikyti ranka. Rašymas jam buvo kasdienis gyvenimo poreikis. O temų niekada netrūko. Tai vyskupų, kunigų, kitų žymesnių žmonių biografijos, Kaišiadorių vyskupijos ir Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių istorijos. Jis aplankė visas minėtų vyskupijų bažnyčias, vietoje rinko žinias, iliustracinę medžiagą. Pats Milžinas netaikė į profesionalius istorikus. Pirmajame Lietuvių katalikų Mokslo akademijos suvažiavime kunigas N. Švogžlys dirbo istorijos mėgėjų sekcijoje. Kalbėdamas diskusijoje siūlė atkurti Lietuvos epą, taip pat siūlė pagal archeologinius paminklus, jų tyrinėjimus, padavimus, mitologiją vaizdžiai aprašyti (faktiškai sukurti) Lietuvos priešistorę.

Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve saugomas N. Švogžlio-Milžino „Kernavės istorijos“ rankraštis. Itin įdomūs jo skyriai apie įvykius Kernavėje XX a. pirmojoje pusėje, kai atkampiu provincijos bažnytkaimiu tapusios, smarkiai polonizuotos Kernavės gyventojai išgyveno paskutinius carinės Rusijos imperijos valdymo, Pirmojo pasaulinio karo metus. Kernavės apylinkėse vyko sunkios nepriklausomybės kovos. Miestelis kurį laiką buvo neutralioje zonoje, vėliau – prie pat demarkacinės linijos su Lenkijos okupuotu Vilniaus kraštu. Neris plukdė savo vandenis nuo okupuoto Vilniaus palei žilagalvę Kernavę laikinosios sostinės – Kauno link.

1931 m. įvyko katastrofiško masto potvynis: Vilniuje Neries vandenys užliejo dalį miesto centro ir Žvėryno, kitus palei upę buvusius mikrorajonus. Upės vandenys išsiliejo į Katedros aikštę, užliejo Vilniaus arkikatedros požemius. Buvo apardyta ar sugriauta daugybė pastatų. Kai kuriuos medinius pastatus upės srovė paprasčiausiai nusinešė.

N. Švogžlys-Milžinas, 1930 m. paskirtas Kernavės kunigu, aprašė regėtus vaizdus:

„Štai balandžio 20, 21, 22 d. pasirodė tirštas, geltonas vanduo. O jo vis daugiau ir daugiau – taip ir veržiasi kaip iš kokio krioklio. Kas valandą vis pusmetriu aukščiau, vis ištisais sieksniais plačiau. Neris susijaudino, užsidegė, pašėlo…

Iš lenkų pusės – Kernavė nuo lenkų parubežio pusė kilometro – pradėjo plaukti malkos, rąstai ir ištisi sieliai. Sušoko čia lietuviai semeniškiečiai, mitkiškiečiai, ardiškiečiai (pakrantės kaimų gyventojai) viską gaudyti, ką jiems Neris dovanoja, ką neša savo aistringose putose. Nenumanė vargšai, kad išdykusi Vilija jiems tik akis dumia, kad atiduoda jiems dabar tik savo jaunystės trupinius, o paskui, lyg keršydama už savo trumpą pavasarį, viską iš jų pačių išplėš – net ir namų pastogę…

O čia pradėjo plaukti visokie buteliai, katilai, bliūdai, dėžės, kašikai (krepšiai), korkos (kamščiai), sąšlavos, net kačių ir šunų kūnai.
Tik štai balandžio 23 d. jau neužteko Neriai krantų ir išsiveržė į pakrančių plotus. O pakrantėse – namai, kaimai… Jau pradėjo semti klojimus, tvartus, klėtis, nes kaimuose jie žemiau stovi. Ir taip staigiai, gaivalingai užtvino, kad nė nepastebėjo gyventojai, tik išgirdo, kaip pririšti šunys pradėjo staugti sušlapę būdose ir karvės subliovė tvartuose…

Vanduo, sako, baisesnis už ugnį, nes jo niekaip nesulaikysi, kur jis prakiūra. Taigi ir gyvuliai, kažkokio nesuprantamo instinkto slegiami, niekaip nesidavė iš tvarto vedami ir įsispyrę visomis keturiomis baisiai kaukė. Avis, teliukus (veršelius), karves reikėjo nešte išnešti, o paskui iki pilvų vandeniu braidyti. Taip gaila, kad niekas pas mus neturėjo fotoaparatų… Išvestus galvijus teko pririšti aukščiau prie kranto medžių.

Tik apsidairė žmonės ir šiurpulingai susiėmė už galvų – Nerimi pradėjo plaukti ištisi su šakomis ir šaknimis išrauti medžiai. Vanduo pradėjo šniokšti, urgzti; bangos suputojo, srovė paaštrėjo – Neries kraujas ir aistra užvirė… Vanduo pasiekė namų pamatus. Pradėjo sunktis priemenėn, pirkaitėsna. Aš tuo metu buvau Ardiškių kaime į šiaurės vakarus nuo Kernavės ir mačiau, kaip vanduo užkunkuliavo Jurkevičių prieangy. Tuojau pradėjo vaikai cypti, moterys raudoti, o vyrai keikti…

Potvynis Vilniuje. 1931. polska-org.pl nuotr.

Žmonės pradėjo beprotiškai rėkti, kai Neries viduriu pasirodė beplaukiąs visas, ištisas gyvenamasis namas. Tai buvo pirmutinis… Jis buvo be langų, be durų, bet viduryje su suolais, stalais, lovomis ir kitais smulkiais rakandais. Pamatę Neries rūstumą ir mirtiną grasinimą, žmonės tesuspėjo išversti duris, langus ir šį tą per juos išmesti lauk, išgelbėti; o paskui tą namą su griūvančiu krantu pagrobė pašėlusi Neris ir nusinešė savo glėby… Taip ir nuplaukė pirmutinis namas. Palaukite, o kiek jų paskui plaukė?

Tuo metu krantuose pasigirdo baisus riksmas. Vanduo pradėjo semti pirkių vidų. Moterys pradėjo verkti, raudoti ir alpti. Vyrai, numetę batus, o kai kurie ir kelnes, ėmė veržti savo duris, langus… O čia sutemo. Užėjo naktis. Nerami ir baisi naktis. Miške sužibo ugnys. Užsidegė laužai – žmonės persikėlė gyventi laukan ir miškan…

Išaušo penktadienis. Vietoje Neries žmonės pamatė neįžiūrimus, neaprėpiamus vandens plotus. Pamatė, kad jų kaimas – tai tik mažutės salelės vandeny, kad vanduo jau į namų pastoges palindo, kad stogas išsižergė kaip perekšlė višta ant kiaušinių.

O vaizdas. O skausmo. Ašarų. Ieško žmonės jau neprotingomis, jau beprasmiškomis savo akimis – ir nesuranda, ko ieško: kur augo medžiai – ten tuščia; kur buvo nauja tvora – ten bangos; kur buvo jau pradedanti žaliuoti rugių dirva – ten putojantis vanduo. Ir apkvaišo žmonės: pradėjo paikai nusikalbėti, kvailai šūkauti, pamišusiai judėti – neišlaikė silpnesni nervai sunkios nelaimės.

Jau laivais (valtimis, luotais) pradėjo gelbėti iš namų rūbus, javus, maistą ir viską, kas galima. Bet ką gelbėsi – ką paliksi, viskas savo, visko gaila, o vanduo graso, baugina ir varo krantan – neduoda visko gelbėti… O vandenų viduriu pradėjo plaukti rinktiniai egzemplioriai: kėdės, stalai, lovos, kuparai (skrynios), komodos, kubilai ir … kūnai. Nuplaukė didelis baltas paršas, nubangavo dvi išpampusios karvės. Vis iš lenkų pusės (iš Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto). Nusvyravo antras namas, trečias, penktas, net aštuntas. O vienas jų buvo didelis dviem galais, gontais (malksnomis) dengtas ir su didele iškaba „Strasznyca granyczna“ („Pasienio užkarda“) – viena iš lenkų pasienio užkardų, buvusių prie demarkacinės linijos su Lietuva.

Kmitų kaimui užgrėsė pražūtingas pavojus, nes vanduo pradėjo nepaliaujamai graužti krantą, dirvą ir kaimo sodybas. Taip ir virsta didžiausios riekės, taip ir nyksta tvirta žemė – sieksnis po sieksnio. Jau pasiekė tvorą: tvora nuvirto į vandenį. Jau netoli tvartų pamatai… Kone alpo žmonės… Jau nusirito akmenys iš trobesių pamatų. „Reikia pazrinkti“, – šaukia sąmoningesni vyrai ir šoko prie griūvančių pastatų, pradėjo draskyti ir tempti rąstus aukščiau, kalnan. Patys sugriovė penkis namus. Būtų nunešti Kaunan, Klaipėdon… O čia nuplaukė devintas namas, dvyliktas, penkioliktas…

Vėl išaušo diena. Jau šeštadienis. Geriau būtų jis neišaušęs. Naktį nuplaukė visas Bielzariškių kaimas, viso labo – dešint namų. Šeštadienį nuplaukė šešioliktas, aštuonioliktas ir…dvidešimtas namas. Vėl vyrai vijosi, vėl apžiūrinėjo. Tik matome, nusiėmė kepures ir pradėjo žegnotis. Paskui namą virvėmis susipainioję velkami du vyrų kūnai. Jau nebegyvi…

Kad ir savi namai pradėjo braškėti. Taip Semeliškių kaime išvirto Drazdausko kluonas. Moterys pradėjo baisiai rėkti. O lenkų kareivis kiek kalniau savo sargyboje stovėdamas sušuko lenkiškai, kad moterys neraudotų tokio niekniekio – kluono, nes esą Vilniuje ir pati Katedra plaukianti…

Šeštadienio pavakarę panerin susirinko iš visų apylinkių tūkstančiai žmonių. Čia prikalbėjo ištisus tvanus rimtų ir juokingų gandų. Visi nagrinėjo potvynio priežastį. Sakė, kad bolševikai prakasė kanalą ir savo Bereziną suleidę į mūsų Nerį, todėl mūsų Neris bus tokia didelė ir neslūgstanti…Sakė, kad Dauguva pakeitusi vagą ir susiliejusi su Nerim. Visaip sakė. Vieni tikėjo, kiti juokėsi, treti keikėsi ir koliojosi.

O Neris vis kyla ir kyla. Kilo iki sekmadienio, balandžio 26 d. Paskui baimingai patyrusi paneriečio akis konstatavo, kad vanduo „sustojo“.

Pirmadienį vanduo smarkiai krito, stačiai valandomis, matomai ir ženkliai. Jau nestaugė, jau nieko nesinešė. O pasiliko – Dievuli mielas – kas pasiliko… Ištisos namų sienos, kalnai medžių, storiausi su šaknimis nugriauti ąžuolai, baldai, liekanos, pylimai smėlio – nesuprasi ar čia Kernavė, ar Palanga. Namų viduje buvo šiurpulingas vaizdas. Pirmiausia buvo suvirtusios ir ištaškytos visos krosnys, palikdamos paskui save tik krūvas purvino molio. O visa kita buvo kaip po žemės drebėjimo.

Neris pagaliau visai suėjo į krantus. Jau neputojo, nebuvo pikta. Net linksma buvo ir saulėje spindėjo. Taip – jau ji jaunamartė, jau ištekėjo už vyro Nemuno. Ką padarysi – pavasaris – visi mylisi…“

Taip vaizdžiai, realistiškai savo gimtojo Švenčionių krašto tarme kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas aprašė 1931 metais buvusį potvynį, kurio griaunamąją jėgą ir neįsivaizduojamus padarinius patyrė Kernavės apylinkių prie Neries išsidėsčiusios sodybos, ištisi kaimai, juose gyvenantys žmonės.

Stasys Miliukas
Chemijos inžinerijos magistras, Klaipėda

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite birželio 2 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top