Kraštotyra

Nauda žmonėms ir gamtai

Rugsėjo pradžioje imta baimintis, ar pavyks laiku sutvarkyti aplinką - smarkūs lietūs labai buvo įmerkę žemę.

Rugsėjo pradžioje imta baimintis, ar pavyks laiku sutvarkyti aplinką - smarkūs lietūs labai buvo įmerkę žemę.

Vykdome projektą „Atsinaujinimo ir plėtros keliu“

2009-ųjų metų rugpjūčio 12 dieną buvo pasirašyta rangos sutartis, pagal kurią rangovai UAB „Grundolita“ ir UAB „Arginta“ pagal jungtinės veiklos sutartį turėjo rekonstruoti Širvintų miesto nuotėkų valyklą. Sąmatinė darbų vertė – 3,369 milijono litų. Savivaldybei nereikėjo prisidėti nė lito. Visus darbus finansavo  Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Europos sąjungos sanglaudos fondo lėšos, 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa).

12 mėnesių trukę statybų darbai miestelėnų tiesiogiai nepalietė – bus jaučiami tik šio projekto rezultatai. Nauda dvejopa: nauda žmogui, suteikiant galimybę gyventi švaresnėje aplinkoje, ir nauda gyvūnijai bei augalijai, kurios nebeniokos teršalai. Rekonstruoti valymo įrenginiai geriau valys į aplinkinius vandens telkinius išleidžiamą vandenį.

Projekto „Neries upės baseino investicinės programos I etapas“ finansuojama Širvintų miesto valyklos rekonstrukcija bus naudinga gamtosauginiu (pvz., augalijos ir gyvūnijos rūšių išsaugojimas) bei ekonominiu (pvz., rekreacinių zonų plėtra) požiūriais.

Nors ir iki šiol iš Širvintų nuotėkų valyklos į Širvintos upę išbėgdavo švarutėlis vanduo, atitinkantis visus gamtosauginius reikalavimus, bet valykloje nebuvo įrengtos fosforo ir azoto papildomos šalinimo sistemos. Priežastis paprasta – tegul Širvintų vartotojų skaičius ir nedidelis, bet nuotėkos į valyklą atiteka du kartus labiau užterštos, negu nustatyta norma buvusiems valymo įrenginiams (reikalavimas 218 mg/l, o į valyklą atiteka 500). ES_SF logo Skaityti daugiau »

Mokykla tapo gražesnė, šiltesnė…

Neatpažistamai pasikeitė Musninkų vidurinė mokykla...

Neatpažistamai pasikeitė Musninkų vidurinė mokykla...

Vykdome projektą „Atsinaujinimo ir plėtros keliu“

Galima drąsiai sakyti, kad šiuo metu Musninkų vidurinė mokykla yra geriausiai atrodanti mokykla rajone. Ji pasikeitė vizualiai, atrodo iš tiesų įspūdingai. Ir moksleiviai, ir mokytojai – visi labai patenkinti permainomis mokykloje. Mokyklos direktorius Vladas Trakimavičius sutiko atsakyti į kelis „Širvintų krašto“ klausimus:

– Mokykla neatpažįstamai pasikeitė. Ar įmanoma per vienerius metus atlikti tiek daug darbų? Be to, juk visiems darbams reikia milžiniškų pinigų.

– Pagrindinis mokyklos pastatas pradėtas renovuoti dar 2005 metais. Tada už 150 tūkstančių litų buvo įstatyti langai ir durys. 2009 metais pagal valstybės investicinį projektą už 450 tūkstančių litų rekonstravome vieną korpusą. Buvo atlikti apdailos ir elektros darbai. Šiais metais baigėme įsisavinti ES struktūrinių fondų pinigus (1,5 milijono litų) pagal projektą „Musninkų vidurinės mokyklos renovavimas, mažinant suvartojamos energijos sąnaudas“. Pakeisti pastato langai ir durys, apšiltintas fasadas, stogai, rekonstruota šildymo sistema. 220 tūkstančių litų gavome iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Buvo atlikti vidaus atnaujinimo darbai. Dar 260 tūkstančių litų skyrė Širvintų savivaldybė. Ši „injekcija“ buvo būtina, norint gauti ES struktūrinių fondų paramą. Taigi, pagrindinis mokyklos atsinaujinimo šaltinis – pinigai iš Europos Sąjungos stuktūrinių fondų.ES_SF logo Skaityti daugiau »

Pagaliau išsipildė alioniškių lūkesčiai?

keliasg„Atsinaujinimo ir plėtros keliu“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2007-2013 metais remiant Europos regiononės plėtros fondui (ERPF) vykdo du žvyrkelių asfaltavimo programos etapus. Pirmasis etapas baigtas 2008 metais, jo metu Lietuvoje buvo išasfaltuota 572 km žvyrkelių, šiems darbams buvo suteikta 343,66 mln litų ERPF parama.

Šiais metais vykdomas antrasis etapas, jo metu iš viso Lietuvoje bus išasfaltuota 165 km žvyrkelių, projektui įgyvendinti suteikta 182,7 mln. litų ERPF parama. Tarp asfaltuojamų žvyrkelių ir 2 ruožai, kurių bendras ilgis yra 12,14 km, – Vilniaus regione: Širvintų rajono kelio ruožas Paširvintys-Alionys I (ruožo ilgis – 4,93 km) ir Vilniaus rajono kelio ruožas Rukainiai-Senasalis (ruožo ilgis – 7,21 km).ES_SF logo
Skaityti daugiau »

Du projektai, pagerisiantys mokymosi ir darbo sąlygas

L. Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos sienos bus apšiltintos naudojant naujausias nedegias medžiagas.

L. Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos sienos bus apšiltintos naudojant naujausias nedegias medžiagas.

„Atsinaujinimo ir plėtros keliu“

Širvintų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Musninkų vidurinės mokyklos renovavimas, mažinant suvartojamos energijos sąnaudas“  Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-075 pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

2009 metų balandžio 30 dieną pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-075, pagal kurią nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 500 000 litų. Projektas finansuojamas 100 procentų (85 procentai Europos Sąjungos, 15 procentų – bendrojo finansavimo lėšos). Tikslas – sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas, pagerinti pastato išorinių atitvarų bei inžinerinių sistemų būklę Širvintų rajono Musninkų vidurinėje mokykloje. Minėto projekto įgyvendinimui 2009 metų lapkričio 10 dieną pasirašyta statybos rangos sutartis, kurios bendra kaina su užsakovo rezervu yra 1 538 900 Lt.ES logotipas g Skaityti daugiau »

Socialinių paslaugų centrui, rekonstruotam už Europos Sąjungos lėšas, – dveji metai

ES logotipas g

Prieš penkmetį Širvintų rajone sparčiai ėmė daugėti šeimų, prižiūrinčių nesavarankiškus asmenis: vyresnio amžiaus, turinčius proto, judėjimo ir kitas negalias. Daugėja socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų. Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė šios socialinės grupės, – nesavarankiškumas, nesugebėjimas tinkamai savimi pasirūpinti, socialinė izoliacija, vienatvė, artimųjų nedarbas. Socialinės rizikos šeimos kentė smurtą šeimoje, priklausomybę nuo psichotropinių medžiagų, ilgalaikį nedarbą, skurdą.

Šioms problemoms spręsti buvo suplanuota plėsti Socialinių paslaugų centro veiklą ir socialinėms paslaugoms teikti pritaikyti nenaudojamas Poliklinikos patalpas. Rekonstruotose patalpose buvo numatyta teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos, paramos šeimai krizių atveju, paslaugų į namus organizavimo ir kitas nestacionarias socialines paslaugas.

Pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nuostatas, už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims atsakinga Savivaldybė. Ji savo teritorijoje vykdo socialinių paslaugų poreikio nustatymo, koordinavimo, informavimo, priežiūros ir kitas funkcijas, bei yra įgaliota atstovauti tikslinių grupių interesams. savivaldybės administracija yra tinkamas pareiškėjas paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti.

Ūkvedė Virginija Zaicevienė pasakoja, kad net 13 nuolatinių globotinių turi visišką negalią, todėl juos tenka prausti šioje mobilioje vonioje.

Ūkvedė Virginija Zaicevienė pasakoja, kad net 13 nuolatinių globotinių turi visišką negalią, todėl juos tenka prausti šioje mobilioje vonioje.

Taigi, buvo parengtas Investicinis projektas, kuriame išanalizuota dabartinė socialinė situacija rajone, nustatytos prioritetinės tikslinės grupės ir jų poreikiai, įvertinta panašių projektų tikimybė, parinktas optimalus techninis sprendimas. Išnagrinėti visi pagrindiniai planuojamos veiklos aspektai, pagrįstos investavimo priežastys, tikslai, uždaviniai, įvertintos Projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos, parengtas detalus veiklos planas, apskaičiuotas Projekto finansinis gyvybingumas, investicijų grąža, ekonominė nauda ir kiti efektyvumo rodikliai.

Projektui administruoti ir valdyti buvo sudaryta Projekto valdymo grupė. Pagrindiniais projekto administravimo klausimais konsultavo išorės ekspertas. Projekto priežiūrą vykdė speciali priežiūros grupė, kuri reguliariai stebėjo projekto įgyvendinimo eigą, priėmė strateginius sprendimus. Projekte numatytiems rekonstrukcijos darbams atlikti ir įrangai įsigyti buvo samdomas rangovas ir tiekėjai. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos