Galimybė tobulintis ir persikvalifikuoti

kuriame_ateiti

Širvintų rajono švietimo centras dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II – III etapas)“. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Projektą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centro projektui, kurio bendra vertė 13 683 633 Lt, skirta 13 400 894 Lt, iš kurių ES 2007-2013 m struktūrinių fondų dalis – 11 631 088,05 Lt.

Dalyvavo vieni pirmųjų Lietuvoje

Dalyvaujant projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, pasak Švietimo centro direktorės Daivos Vinciūnienė, gautas skaitmeninis fotoaparatas, spausdintuvas, kopijavimo aparatas, gerąją darbo patirtį perėmė 2 stažuotojos. Tai anglų kalbos mokytoja Jovita Kubaitienė ir muzikos mokytoja Jūratė Aniukštienė.

Verta paminėti, kad Širvintų ir Joniškio švietimo centrai konkurse dėl stažuočių ir stažuotojų dalyvavo vieni pirmųjų Lietuvoje. Stažuotes iš valstybės biudžeto ir tam skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų organizuoja Ugdymo plėtotės centras (Nacionalinė institucija). Šiai funkcijai vykdyti Nacionalinės institucijos direktorius iš Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, kitų ŠMM pavaldžių įstaigų, socialinių partnerių atstovų sudaro Stažuotojų atrankos komisiją, tvirtina jos darbo reglamentą. Komisija stebi stažuočių programų parengimą ir tvirtinimą, stažuotės institucijų, stažuotojo vadovų parinkimą, stažuotės rezultato vertinimą.

Daivos Chadusevičienės, neformaliojo ugdymo organizatorės, teigimu, Širvintų rajono švietimo centras, vykdydamas projektą, nepabūgo naujovių, gavo finansavimą ir organizavo vienerių metų stažuotę dviem pedagogėms. Džiugu, kad stažuotės užduotys jau įvykdytos, galima puikiai vertinti rezultatus. Be abejo, be Europos Sąjungos struktūrinių fondų įnašo nelengvus finansinius laikus išgyvenančiai švietimo sistemai surasti lėšų mokytojų stažuotėms ar įrangai pirkti tikrai būtų buvę neįmanoma.

Stažuotoja Jovita Kubaitienė.

Stažuotoja Jovita Kubaitienė.

Jovita Kubaitienė vedė užsiėmimus

Stažuotoja Jovita Kubaitienė vedė neformaliojo ugdymo užsiėmimus „Let’s play English“ ir „Let’s learn English“ pagal savarankiškai parengtas programas dviem vaikų grupėms. Kiekvienam užsiėmimui stažuotoja ruošėsi atsakingai: rengė medžiagą, gamino reikalingas priemones. Užsiėmimus vedė vadovaudamasi Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje išdėstytais principais: darbo grupėje, demokratiškumo, savanoriškumo, aktualumo.

Stažuotoja Jovita Kubaitienė parengė 2 kvalifikacijos tobulinimo programas mokytojams: „Mokinių ugdymosi galimybės per projektinę veiklą“ ir „Komandos formavimas“. Rengdama šias programas, stažuotoja savarankiškai susipažino su dokumentais, reglamentuojančiais kvalifikacijos tobulinimą, bei konsultavosi su programų vertinimo eksperte, Širvintų rajono švietimo centro metodininke Vaiva Redeckiene. Jovita Kubaitienė parengė dviejų mokinių konkursų nuostatus. Tai Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų I-IV klasių mokinių meninio skaitymo konkurso, skirto Maironio 150-osios gimimo metinėms paminėti, bei Širvintų rajono mokytojų ir mokinių rašinėlių, rašinių ir esė konkurso, skirto edukologės Meilės Lukšienės metams paminėti, nuostatus. Jovita Kubaitienė vedė anglų kalbos kursus 3 suaugusiųjų grupėms. Stažuotoja parengė paraiškas Grundtvig programos parengiamajam vizitui, Grundtvig programos seminarų organizavimo konkursui, pasiūlymą pažintiniams vizitams organizuoti. Rengdama paraiškas, konsultavosi su Švietimo centro darbuotojais ir Švietimo mainų paramos fondo specialistais. Taip pat bendradarbiavo su JAV Ilinojaus paauglių instituto komanda rengiant paraišką Bendrosios narkomanijos prevencijos programų akreditacijai. Pateikė paraišką Annos Lindh fondui dėl narystės jame.

Stažuotoja Jūratė Aniukštienė.

Stažuotoja Jūratė Aniukštienė.

Jūratė Aniukštienė rengė kvalifikacijos tobulinimo programas

Stažuotoja Jūratė Aniukštienė asistavo ir savarankiškai dirbo mokytojų metodiniuose renginiuose pagal metodinių būrelių sudarytus planus, rengė metodinius renginius (rajono mokytojų metodinių būrelių susirinkimai, aptarimai, meninės raiškos festivalis „Dainuok, jaunyste“), asistavo rengiamose mokinių olimpiadose ir konkursuose, rengė mokinių kūrybinių darbų parodas. Jūratė Aniukštienė tobulino veiklos organizavimo kompetenciją stebėdama Trečiojo amžiaus universiteto susirinkimus bei užsiėmimus, organizavo dalyviams muzikinę veiklą.

Stažuotoja susipažino su kvalifikacijos tobulinimo programų rengimu. Parengė penkias kvalifikacijos tobulinimo programas: „Paprastos priemonės – nepaprastas veiksmas“, Psichoaktyviųjų medžiagų prevencija“, „Efektyvus laiko planavimas ir darbų organizavimas“, „Šiuolaikinė muzikos pamoka“, „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam mokiniui“. Stažuotoja įvertino tris kvalifikacijos tobulinimo programas, skaitė 2 pranešimus muzikos mokytojų metodiniuose būreliuose, stebėjo ir vertino seminarą „Kūrybiškumo esmė. Nuo ko pradėti?“ .
Jūratė Aniukštienė atliko tyrimą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikis“, analizavo ir apibendrino duomenis, susipažino su Švietimo centro veikla ir pagrindiniais veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Įvertinus įvykdytas užduotis, pasak Daivos Chadusevičienės, galima teigti, kad stažuotojos patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją (bendravo su užsienio partneriais, neformaliojo ugdymo kursų klausytojais, centre besimokančiais suaugusiaisiais, su Švietimo centro darbuotojais), organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetenciją (susipažino su Švietimo centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kitais teisės aktais, rengė projektų paraiškas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas), reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetenciją (stažuotės dienoraščių rašymas), komunikacinę ir informacijos valdymo kompetenciją (savarankiškai ieškojo medžiagos suaugusiųjų ir vaikų neformaliojo ugdymo užsiėmimams, naudojosi kompiuterinėmis technologijomis), tiriamosios veiklos kompetenciją (susipažino su Švietimo centro projektų rezultatų ir veiklos efektyvumo vertinimo metodika).

Tikėtina, kad projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ stažuotojų įgyta praktinė patirtis padės tobulinti darbą mokykloje.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+