Žvilgsnis į Širvintų r. VVG nueitą 20 metų kelią ir ateities tikslus

Širvintų rajono vietos veiklos grupei (toliau – VVG) šie metai – neeiliniai: sukanka 20 m., kai Lietuvoje pradėta įgyvendinti LEADER programa.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir paskelbus ES programą „LEADER+“, 2004 metų sausio mėn. pradžioje į Savivaldybės salę buvo sukviesti bendruomenių ir kt. nevyriausybinių organizacijų lyderiai, verslo ir vietos valdžios atstovai. Pirmajame susitikime susipažinus su Žemės ūkio ministerijos pateikta informacija buvo nutarta steigti asociaciją – Širvintų rajono vietos veiklos grupę (toliau – VVG) tam, kad tokios ES programos lėšos pasiektų rajono kaimiškas vietoves. Aišku, turėjome labai daug abejonių, ar tokia asociacija, būdama nevyriausybinė organizacija, turės reikalingų kompetencijų, reikiamos patirties rengti didžiulės apimties strateginį planą, dalyvauti konkursuose dėl finansavimo lėšų. Vieni sakė „tai kosmosas“, „nerealu“, „sunkiai įsivaizduojama“, kiti – „tai ambicingi tikslai“, „kantrybė“, „didelė atsakomybė“.

Atsižvelgiant į LEADER programos pagrindinį principą „iš apačios į viršų“, skatinant partnerystę ir bendradarbiavimą su kaimo bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo, vietos valdžios atstovais, inicijavome pokyčius kaimo vietovėse ir parengėme finansavimui gauti Širvintų r. VVG vietos plėtros strategiją (toliau – strategija).

Įgyvendinant „LEADER metodą“ 2007–2013 m. dėmesys buvo skirtas kaimo infrastruktūrai kurti, o Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ buvo orientuota į socialinio verslo iniciatyvų skatinimą, naujų darbo vietų kūrimą ir jau sukurtų išsaugojimą kaime.

Iki 2015 metų iš viso buvo įgyvendinti 36 projektai, susiję su viešosios aplinkos tvarkymu ir gerinimu; patalpų įrengimu bendruomenės poreikiams; amatų atgaivinimu ir plėtra; geriamojo vandens tiekimo, gerinimo, geležies šalinimo sistemų atnaujinimu; kaimo gyventojų socialinių, ekonominių iniciatyvų skatinimu.

Baigus įgyvendinti pirmojo Strategijos finansinio laikotarpio projektus, atkaklaus ir atsakingo darbo dėka buvo parengta antroji Širvintų r. VVG Strategija, kuriai LR Žemės ūkio ministerija skyrė paramą – 1 539 967 Eurų. Ši Strategija įgyvendinama iki 2024 m. birželio 28 d. suteikė naujas galimybes verslumui kaime skatinti, infrastruktūrai gerinti, sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką. Širvintų r. VVG organizavo bendruomenių, nevyriausybinių, kitų organizacijų narių, kaimo gyventojų mokymus, vystant jų kompetencijas konkurencingumo didinimui, verslumo skatinimui ir inovatyvumui.

Įsigilinę į taisyklių reikalavimus dėl finansinės paramos galimybių, aktyvūs kaimiškųjų vietovių žmonės, ūkininkai, verslo įmonės, tikėdami savo idėjomis ir jėgomis, prisidėdami savo lėšomis, ėmėsi įvairių verslo iniciatyvų, diegė inovacijas ir kūrė darbo vietas. Įgyvendinti projektai prisidėjo prie ekonomikos gerinimo Širvintų rajone, sukuriant net 38 naujas darbo vietas.

Širvintų r. savivaldybės administracija, įsisavinusi Širvintų r. VVG Strategijos lėšas, daugumoje seniūnijų įgyvendino net 9 projektus, susijusius su infrastruktūros sukūrimu, viešųjų erdvių sutvarkymu ir pritaikymu visuomenės poreikiams kaimo vietovėse.

Atsižvelgiant į nūdienos reikmes ir aktualijas Širvintų r VVG pradeda įgyvendinti 2023–2027 m. strategiją tema „Sumani ekonomika visuomenės poreikiams“. Projektų idėjoms įgyvendinti bus finansuojami verslo pradžios ir plėtros projektai, įskaitant socialinį verslą. Taip pat naujų projektų idėjos skatins kaimo bendruomenių ir NVO iniciatyvas, kurs patrauklią aplinką paslaugoms teikti gerinat kaimo vietovėje infrastruktūrą. Artimiausias kvietimas teikti paraiškas naujojo periodo strategijos paramai gauti planuojamas 2024 m. paskutinįjį ketvirtį, kviečiame informaciją sekti Širvintų r. VVG svetainėje www.sirvintuvvg.lt.

Užs. Nr. 84.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top