Gruodžio 10-oji – Širvintų karžygio Andriaus Kerbelio gimtadienis

Andrius Kerbelis. vle.lt nuotr.

Greičiausiai taip nutiks, kad net neabejingi krašto istorijai rajono gyventojai ne iš karto pasakys, kokį Andrių Kerbelį norime paminėti. O juk tarpukario Lietuvos Kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas pokalbyje su laikraščio „Lietuva“ korespondentu, kalbėdamas apie 1920 metų Širvintų-Giedraičių operacijas, pažymėjo, kad jos „buvo atliktos kuo puikiausiai, nors jos buvo labai painios ir sunkios… Yra visa eilė pasižymėjusių tose kovose. Daugiausia pasižymėjo 7-jo pulko vadas majoras Rėklaitis ir to paties pulko majoras Kerbelis. Jie Širvintų karžygiai“.

Už sėkmingai atliktą Širvintų operaciją 1921 metais apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ordinu. 1932 metais jam įteiktas Gedimino 3 laipsnio ordinas.

Lemiamų kautynių su lenkais metu Andrius Kerbelis vadovavo 7 pėstininkų pulko II batalionui, dislokuotam prie Žemųjų Viesų. Tuo metu, kai III batalionui laikinai vadovavęs leitenantas Teodoras Balnas atliko garsiąją Širvintų apėjimo operaciją, Kerbelio vadovaujamas II batalionas puolė Širvintas nuo Ukmergės pusės.

Lenkams susigrąžinus iniciatyvą, Širvintų operacija buvo pakartota ir lenkai galutinai sustabdyti. Štai kaip apie tos dienos kovas Širvintose rašyta prieškario „Karde“:

„Toli rytuose teka kruvina saulė. Ryto migla išsisklaido, matomumas didėja. III b-no sekėjai mato II-rą b-ną besiartinantį prie Širvintų miestelio. Stipria ugnimi II b-ną apšaudo lenkai iš Okmionce kaimo. Tačiau II b-nas pradeda supti Širvintus iš pietų pusės. Miestelį supdamas iš šiaurės, puoliman metasi ir III b-nas. Veikia dviem grandinėmis. Pirmoji įsiveržia į miestelį, antroji veikia Mociejunce kryptimi. Lenkus vėl pagauna panika. Viską mesdami jie bėga kur kam patogiau. Miestelyje vyksta tikros skerdynės. Gatvėse pasibaisėtinas vaizdas: gausios grupės sužeistųjų šaukia pagalbos, šimtai nukautų; daug arklių kinkiniuose jau negyvų, kiti prunkščia sužeisti. Pilni patvoriai pamestų šautuvų, kulkosvaidžių, šovinių dėžių. Tatai mūsų baterijos nuopelnas.

Yra nuostolių ir 7 pulko daliniuose. Keliolika nukautų kareivių, bet daugiau sužeistų. Sužeisti du II-ro b-no karininkai. Tačiau mažas kovotojų skaičius buvo iš viso, mažiau ir nuostolių. Paimtas vėl didelis karo grobis. Nesutikdami pasipriešinimo, 7 pulko II ir III b-nai puola toliau. Paima Paširvintų dvarą ir Mociejunce kaimą. Persekiojami lenkai visur bėga, neįsitraukdami į kautynes. Kiek lenkai buvo demoralizuoti ir panikos pagauti, galima spręsti iš to, kad 9-tai kuopai užėmus Paširvintų dvarą, šuoliais atlėkė lenkų raitelis su įsakymu tiesiog prie kuopos ir, žinoma, buvo paimtas į nelaisvę. Antroji Širvintų operacija truko iki sutemų. Maža laiko bereikėjo želigovskijados smurtui atstatyt.“

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gruodžio 10 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top