Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Žiūrint iš dabarties taško, jei Hitleris nebūtų atidėjęs Barbarosos operacijos pradžios, turbūt nebūtų buvę 1941-ųjų birželio 14-osios naktį sovietų surengtų masinių trėmimų okupuotuose kraštuose, tarp jų ir Lietuvoje. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę, kol įsiveržė Vokietija, iš Lietuvos buvo išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių, tačiau iki šiol tiksliai nėra nustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, birželio 14 diena buvo paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje prisimenami prieš karą ir pokariu ištremti Lietuvos gyventojai. Vieni jų pražuvo tremtyje, dalis pasirinko emigraciją į Lenkiją, kai iš lagerių pradėta išleisti tuos, kurie užsirašė lenkais.

Kai kurie iš ištremtųjų, jų šeimų nariai buvo veiklūs vietos bendruomenininkai, tarnautojai, savanoriai. Pavyzdžiui, 1941 metų birželio 14 dieną buvo ištremtas ir ekonomistas Juozas Linartas, gimęs 1899 metais. Gyvenęs Paširvinčio dvare, jis 1918 metais baigė M. Yčo gimnaziją Voronože. Grįžęs į Lietuvą, 1919 metais įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, baigė karo mokyklos II laidą, tapo karininku. Juozas Linartas tarnavo 2 pėst. pulke, 1923 metais dalyvavo Klaipėdos sukilime. Vėliau Lietuvos universitete, Teisių fakultete jis studijavo ekonomiją. Buvo vienas pirmųjų „Neo-Lithuania“ korporacijos narių, kurį laiką – valdybos iždininkas. Tarnavo Finansų ministerijoje referentu ir buvo tos ministerijos šaulių būrio vadas. Buvo vedęs Gertrūdą Pilkaitę.

Dar 1940-ųjų liepos 12 dieną komunistų Panevėžyje buvo suimtas, ilgai kalintas ir 1941-ųjų birželį į Sibirą išvežtas 41 metų pradžios mokyklų inspektorius, tautininkas Jonas Skučas. „Jaunosios Lietuvos“ vado įsakymu Nr. 82 jis 1935 metais buvo paskirtas Širvintų rajono vado I pavaduotoju bei spaudos ir propagandos vadovu. Mirė 1941 metų spalio 23 dieną Kožvos-Pečioros koncentracijos stovykloje.

1904 metais gimęs Antanas Keldušis buvo mokytojas. 1935 metais jis buvo paskirtas LTJ „Jaunosios Lietuvos” sąjungos Širvintų rajono vado II pavaduotoju. Sąjungos šefo Antano Smetonos už nuopelnus 1936 metų birželio 13 dieną buvo apdovanotas III laipsnio Trijų liepsnų žymeniu. 1941 metų birželio 14 dieną išvežtas į Sibirą iš Vilniaus.

1941 metų birželio 14-ąją išvežtųjų sąrašuose minimas ir 1909 metais gimęs mokytojas Jonas Bajorūnas. LTJ „Jaunosios Lietuvos” sąjungos Panevėžio rajono Smilgių apylinkės vadas ir valsčiaus tėvūnas buvo ištremtas iš Musninkų į Sibirą ir ten mirė. Kartu išvežta jo šeima: žmona Ermina, nepilnametis sūnus Regimantas.

34 metų mokytojas Juozas Cimbolaitis LTJ „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos vado 1935 metų įsak. Nr. 42/3 buvo paskirtas Pabaisko apylinkės vadu. 1941 metų birželio 14 dieną iš Musninkų valsčiaus Vinkšnabrasčio kaimo su žmona Stase ir 5 metų sūnumi Algimantu išvežti į Sibirą.

Čiobiškio mokytojas Kazimieras Kumpauskas, gimęs 1902 metais, taip pat priklausė „Jaunosios Lietuvos” Čiobiškio skyriui, buvo valdybos pirmininkas. 1941 metų birželio 14 dieną išvežtas į Sibirą.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite birželio 14 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top