Kiauklių bažnyčia

Bažnyčia Kiaukliuose buvo keliskart perstatyta

1876 metais perstatyta varpinė ir akmenų mūro tvora aptvertas šventorius. Fotografijoje matyti iki 1909 metų stovėjusios Kiauklių bažnyčios pastatas.

1876 metais perstatyta varpinė ir akmenų mūro tvora aptvertas šventorius. Fotografijoje matyti iki 1909 metų stovėjusios Kiauklių bažnyčios pastatas.

Dažno Širvintų krašto gyventojo namuose saugomi nuotraukų albumai, kuriuose suguldytos ne tik seniai Anapilin iškeliavusių senolių fotografijos, bet ir namų, mokyklų, koplytstulpių, kryžių, tiltų, bažnyčių, puošusių krašto miestelius ir kaimus, nuotraukos.

„Facebook“ paskyroje „Lietuva senose fotografijose“ akys sustojo ties senosios Kiauklių bažnyčios nuotrauka. Amžininkų teigimu, tai buvusi labai puošni šventovė, liudijanti parapijiečių santarvę ir vienybę, gebėjimą per šimtmečius išsaugoti tikėjimą. Skaityti daugiau »

Geriausias įvertinimas – parapijiečių padėkos ir šypsenos

Geriausias įvertinimas – parapijiečių padėkos ir šypsenos
Sunku būtų šiandien įsivaizduoti bažnyčią be vargonų ir be choro. Bažnyčios choro atliekami kūriniai – tai menas, turintis dievišką savybę, traukiantis tikinčiuosius, žadinantis kilnius jausmus, įsiskverbiantis į giliausius žmogaus dvasios klodus, padedantis labiau įprasminti maldas. Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia gali pasidžiaugti balsingu, darniu choru, vadovaujamu vargonininkės Laimos Gelūnaitės, kiekvieną sekmadienį giedančiu Šv. Mišiose, gebančiu iš aukštybių atsklindančiomis giesmėmis išblaškyti parapijiečių rūpesčius, pakylėti nuo kasdienybės ir vesti tikinčiuosius šviesos keliu. Pasak Kiauklių parapijos klebono Antano Jasionio, toks darnus choras yra parapijos garbės reikalas. Apie choristus, giedamas giesmes maloniai sutiko papasakoti vargonininkė Laima Gelūnaitė.
– Buvęs Kiauklių parapijos klebonas Antanas Černa, Kiaukliuose kunigavęs praėjusio amžiaus septintajame-aštuntajame dešimtmetyje, 2008 metais „Širvintų krašte“ paskelbtame interviu ,,Visos parapijos liko atminty ir širdy…“ yra pasakęs: „Vargonininkai į Kiauklius atvykdavo iš Vilniaus konservatorijos, nes groti sostinės bažnyčiose aukštosios mokyklos dėstytojams sovietmečiu būdavo pavojinga, tad jie noriai važiuodavo į kaimus. Pavyko Kiaukliuose suburti labai gerą 26 giesmininkų chorą. Ir šiandien prisimenu Kazimierą Polką, Stasį Andrikonį, Vaclovą Dijoką, Vytautą Anusevičių, Bronę Kanapienienę, Veroniką Vaskelienę, Oną Mackelienę, Veroniką Gelūnienę, Boleslovą Markevičių, Eleną Repečkaitę ir kitus balsingus Kiauklių krašto choristus.“ Sakykite, kas dabar gieda bažnyčios chore? Ar daug yra giedančių ainių tų choristų, kurie Kiaukliuose giedojo prieš 40 ir daugiau metų?
–  Bažnyčios chore šventadieniais gieda apie 10 giesmininkų. Yra dar vyresniosios kartos choristų. Tai Ona Narbuntienė, Melanija Andrikonienė, Veronika Gelūnienė, Bronius Dijokas. Prie vyresniųjų gražiai prisijungė ir jaunesnieji. Tai Regina Polkaitė, Laimutė Kanapienytė-Gabrinovičienė, Deimantas Kalesnykas, Jonas Andrikonis  ir kiti. Miela būna, kai per šventes sulaukiam pastiprinimo. Mums pritaria Reginutės dukterėčios. Vyriausia giesmininkė yra sulaukusi 79 metų amžiaus, jauniausia – 31 metų. Labai norėtųsi, kad giedančio jaunimo atsirastų daugiau.
– Esate labai jauna vargonininkė. Papasakokite apie save. Kas paskatino imtis tokios kilnios misijos? Kaip pavyko suburti tokį būrį balsingų choristų?
– Ne tokia ir jauna, miestų bažnyčiose teko girdėti ir jaunesnių, gražiai vedančių balsų. Mano mama Veronika Gelūnienė visą gyvenimą giedojo ir dabar tebegieda Kiauklių bažnyčios chore. Ji giedojo, aš klausiausi, taip ir užaugau su tomis giesmėmis, o jos įaugo į mane. Mano tėtis Algis Gelūnas – visų laikų muzikantas. Dar vaikystėje išmokė mane groti akordeonu. Mano gyvenime muzika visada reiškė labai daug, visada buvo ir yra šalia manęs. Anksčiau su broliais muzikuodavome namuose, draugų vakarėliuose, šventėse. Ir dabar dalyvauju Anciūnų kaimo kapeloje. Galiu tvirtai teigti, kad mama išmokė giedoti, tėtis – groti, vadinasi, reikia visa tai tinkamai išnaudoti. Ir kaip tik keletą paskutiniųjų metų mūsų bažnytėlėje nebuvo nuolat vargonuojančio vargonininko. Pajutau, kad privalau imtis šios kilnios misijos. Metams lekiant į priekį, vis labiau atsiranda supratimas ir noras dėkoti Dievui, jį šlovinti bei garbinti giesmėmis. Dėkoju Dievui, kad jis leidžia man tokiu širdžiai mielu būdu išreikšti meilę Jam. Apie savo misiją  galėčiau pasakyti vienos giesmės posmeliu: „Viešpatį aš garbinu,/  Man patinka jam giedoti,/ Dėl jo džiaugiuos gyvenimu,/ Jis mus atėjo išvaduoti.“ Daugelį metų Kiauklių bažnyčioje giedojęs puikus choras, likęs be vargonininko, kažkaip aprimo, choristai „išsibėgiojo“. Kai aš ryžausi pabandyti užimti vargonininkės vietą, sužinoję choristai net nelaukė kažkokių ypatingų prašymų, visi susirinko manęs palaikyti ir padrąsinti. Vėl suskambo vargonai, vėl giesmėmis į tikinčiuosius prabilo choristai. Susirinkę susijungėme  ir vyresnieji, ir jaunesnieji, prisiminėme ankstesnius gerus laikus ir senas, taip parapijiečių  mylimas gražias giesmes.
– Giedojimas chore nėra atlygintinas darbas. Atlygis – tai Dievo malonė, kurią choristai gauna per Šv. Mišias. Kokias giesmes giedate? Kiek giesmių yra choro repertuare?
– Mes giedame senas giesmes, kurias Kiauklių bažnyčioje giedojo mūsų tėvai, gal net ir seneliai. Choro repertuare yra apie 40 giesmių. Kaskart vis papildome prisiminę kokią vyresniosios kartos anksčiau giedotą giesmę.
– Kokia esate choro vadovė? Griežta ir reikli? O gal demokratiška?
– Aš už demokratiją. Dirbame visi pasitardami, pasidalydami patirtimi, draugiškai sutardami.
– Kada ir kaip vyksta choro repeticijos?
– Specialių repeticijų nebūna, nes visiems choristams vienu metu susibėgti yra sunku. Žmonės užimti, dirba, kiti toli nuo bažnyčios gyvena. Dažniausiai aš pati su mama repetuojame namuose, o Šv. Mišiose visi kiti prisijungia, nes yra arba muzikalūs, arba turintys ilgametės giedojimo patirties.
– Kokių tradicijų turi Kiauklių choristai? Kur buvote pakviesti giedoti?
– Kol kas mes esame gana jaunas choras, todėl kaimyninėse parapijose dar nesame giedoję. Turime gražių planų ir svajonių. Gal po metų ar dvejų būsime išgirsti ir pakviesti pagiedoti kitų parapijų tikintiesiems.
– Lapkričio 22 dieną švenčiama Šv. Cecilijos – giesmininkų ir muzikos globėjos – šventė. Kaip buvo paminėta ši diena Kiaukliuose?
– Šv. Cecilijos dieną, pasibaigus Šv. Mišioms, visi choristai buvome pakviesti į Danutės Lemešovienės kavinę, ten buvome pasveikinti, sulaukėme vaišių, gėlių ir gražių palinkėjimų. Mus sveikino parapijos klebonas Antanas Jasionis.
– Kas remia ir palaiko kilnų choristų darbą?
– Šio darbo ėmiausi Dievo garbei, o didžiausias atlygis už tai – Dievo malonė. Nors mūsų klebonas primygtinai siūlė materialinį atlygį, jo atsisakiau. Man, ne profesionalei, o  savamokslei vargonininkei, didelė parama yra geranoriški kunigo patarimai. Ypač labai malonu bei didžiulis moralinis palaikymas, kai po Šv. Mišių iš bažnyčios išėję parapijiečiai sutinka su šypsenomis, sako padėkos žodžius, džiaugiasi išgirdę giesmę, kurią kažkada seniau, kai maži buvę, girdėjo Kiauklių bažnyčioje.
– Ko palinkėtumėte savo choristams?
– Visiems choristams linkiu sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos. Maloniai kviečiu naujus narius – visus, kurie gali giedoti. Kiekvienas žmogus chore laukiamas, mylimas ir kviečiamas.
– Dėkoju už pokalbį.
Romas Zibalas
1. Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios choristai po Šv. Mišių (ketvirta iš kairės – choro vadovė Laima Gelūnaitė, šeštas iš kairės – klebonas Antanas Jasionis).
2. Kiauklių bažnyčios chorui vadovauja vargonininkė Laima Gelūnaitė.
Kiauklių bažnyčios chorui vadovauja vargonininkė Laima Gelūnaitė.

Kiauklių bažnyčios chorui vadovauja vargonininkė Laima Gelūnaitė.

Sunku būtų šiandien įsivaizduoti bažnyčią be vargonų ir be choro. Bažnyčios choro atliekami kūriniai – tai menas, turintis dievišką savybę, traukiantis tikinčiuosius, žadinantis kilnius jausmus, įsiskverbiantis į giliausius žmogaus dvasios klodus, padedantis labiau įprasminti maldas. Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia gali pasidžiaugti balsingu, darniu choru, vadovaujamu vargonininkės Laimos Gelūnaitės, kiekvieną sekmadienį giedančiu Šv. Mišiose, gebančiu iš aukštybių atsklindančiomis giesmėmis išblaškyti parapijiečių rūpesčius, pakylėti nuo kasdienybės ir vesti tikinčiuosius šviesos keliu. Pasak Kiauklių parapijos klebono Antano Jasionio, toks darnus choras yra parapijos garbės reikalas. Apie choristus, giedamas giesmes maloniai sutiko papasakoti vargonininkė Laima Gelūnaitė.

– Buvęs Kiauklių parapijos klebonas Antanas Černa, Kiaukliuose kunigavęs praėjusio amžiaus septintajame-aštuntajame dešimtmetyje, 2008 metais „Širvintų krašte“ paskelbtame interviu ,,Visos parapijos liko atminty ir širdy…“ yra pasakęs: „Vargonininkai į Kiauklius atvykdavo iš Vilniaus konservatorijos, nes groti sostinės bažnyčiose aukštosios mokyklos dėstytojams sovietmečiu būdavo pavojinga, tad jie noriai važiuodavo į kaimus. Skaityti daugiau »

Paminėtas atstatytos Kiauklių bažnyčios 15 metų jubiliejus

Paminėtas atstatytos Kiauklių bažnyčios 15 metų jubiliejus
Spalio 18 dieną į šventiškai papuoštą Kiauklių bažnyčią suvažiavo daugybė tikinčiųjų iš aplinkinių Rubikonių, Naidų, Pažusių, Kriaunų, Bajorų, Kiaukliškio, Beivydžių, Limonių, Sudokių ir kitų parapijos kaimų bei svečių iš Širvintų, Vilniaus, Daugų, Žaslių. Tądien švęstas 2000 metais atstatytos ir pašventintos Kiauklių bažnyčios 15-os metų jubiliejus, prisiminti Kiauklių bažnyčios statytojai, rėmėjai ir geradariai.
Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Jas aukojo buvęs Kiauklių parapijos, dabar Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis ir naujosios Kiauklių bažnyčios statytojas, dabar Daugų parapijos kunigas monsinjoras Juozapas Dabravolskas, iškilmingose Mišiose dalyvavo Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis, giedojo Kiauklių bažnyčios ir Širvintų kultūros centro choristai.
Šv. Mišias aukojęs ir prasmingą pamokslą pasakęs Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis akcentavo tikėjimo svarbą, priminė Kiauklių bažnyčios atstatymo istoriją. „Kiauklių bažnyčia iškilo visų parapijiečių dėka“, – sakė ganytojas. Jis Šv. Mišiose dalyvavusiems parapijiečiams linkėjo branginti maldą, ieškoti ir surasti Dievo malonės šaltinių, kvietė melstis už Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninką, Kiauklių bažnyčios atstatymo iniciatorių kunigą Juozapą Andrikonį,  už Kiauklių bažnyčios rėmėją, prelatą, kunigą, žurnalistą, „Tėviškės žiburių“ redaktorių, publicistą, rašytoją, pedagogą, teologijos mokslų daktarą Praną Gaidą-Gaidamavičių ir visus parapijos žmones.
Po Šv. Mišių parapijiečių iniciatyva buvo priminta Kiauklių parapijos istorija, vaikai įteikė garbingiems svečiams dvasininkams ant lininių rankšluosčių padėtus juodos duonos kepalus, buvo padėkota Kiauklių bažnyčios atstatytojui, dabar Daugų parapijos kunigui monsinjorui Juozapui Dabravolskui, buvusiam parapijos ganytojui Algiui Ananiui, dabartiniam klebonui Antanui Jasioniui.
Po iškilmių bažnyčioje šventoriuje susirinko apie pusantro šimto žmonių: tikintieji aplankė bažnyčios šventoriuje palaidoto Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninko, Kiauklių bažnyčios kunigo Juozapo Andrikonio kapą, pagerbė ganytojo atminimą, prisiminė kitus krašto šviesuolius. Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis asmeniškai dėkojo atvykusiems svečiams kunigams, Kiauklių parapijos tikintiesiems, visiems bažnyčios rėmėjams, jubiliejaus iniciatoriams ir organizatoriams.
15 metų jubiliejui įprasminti pasodintas ąžuoliukas kitapus bažnyčios esančioje aikštėje. Ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis. Parapijiečiai, sustoję prie liauno medelio, sugiedojo „Tautišką giesmę“. Parapijai ir tikintiesiems atstatytos bažnyčios jubiliejus yra nauja pradžia, tai kartu ir proga sugrįžti prie tikėjimo šaknų. Iš Pažusių kaimo kilusios seserys Veronika ir Zofija po iškilmių sakė, jog surengta jubiliejaus šventė parodo parapijos narių susitelkimą kilniems ir prasmingiems darbams.
Po svetimus kraštus išsiblaškę ir seniai nesimatę  parapijiečiai  skirstytis neskubėjo, bendravo su svečiais kunigais, dalijosi jubiliejaus įspūdžiais.
Romas Zibalas
1. Šv. Mišias aukojo buvęs Kiauklių parapijos, dabar Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis ir Kiauklių bažnyčios statytojas, dabar Daugų parapijos kunigas monsinjoras Juozapas Dabravolskas.
2. Kiauklių bažnyčioje.
3. Nešamos dovanos garbingiems svečiams.
4.  Vaikai įteikė garbingiems svečiams dvasininkams ant lininių rankšluosčių padėtus juodos duonos kepalus.
5. Atminimo žvakutės padėtos ant bažnyčios šventoriuje palaidoto Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos kanauninko, Kiauklių bažnyčios kunigo Juozapo Andrikonio kapo.
6. Bažnyčios šventoriuje.
7. Kiauklių parapijos tikintieji.
8. Meldžiamasi prie kunigo Juozapo Andrikonio kapo.
9. Parapijiečiai skirstytis neskubėjo.
10. 15 metų jubiliejui įprasminti ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis.
11. Ąžuoliuko sodinimo ceremonija.
12. Prie pasodinto ąžuoliuko sugiedota „Tautiška giesmė“.
13. Iš Pažusių kaimo kilusios seserys Veronika Masiukienė  (dešinėje) ir Zofija Usavičienė sakėsi esančios patenkintos iškilmėmis.
15. Aikštėje prie bažnyčios.
15 metų jubiliejui įprasminti ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis.

15 metų jubiliejui įprasminti ąžuoliuką pasodino kunigai Juozapas Dabravolskas ir Algis Ananis.

Spalio 18 dieną į šventiškai papuoštą Kiauklių bažnyčią suvažiavo daugybė tikinčiųjų iš aplinkinių Rubikonių, Naidų, Pažusių, Kriaunų, Bajorų, Kiaukliškio, Beivydžių, Limonių, Sudokių ir kitų parapijos kaimų bei svečių iš Širvintų, Vilniaus, Daugų, Žaslių. Tądien švęstas 2000 metais atstatytos ir pašventintos Kiauklių bažnyčios 15-os metų jubiliejus, prisiminti Kiauklių bažnyčios statytojai, rėmėjai ir geradariai.

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Jas aukojo buvęs Kiauklių parapijos, dabar Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis ir naujosios Kiauklių bažnyčios statytojas, dabar Daugų parapijos kunigas monsinjoras Juozapas Dabravolskas, iškilmingose Mišiose dalyvavo Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis, giedojo Kiauklių bažnyčios ir Širvintų kultūros centro choristai. Skaityti daugiau »

Puoselėję amžinąsias vertybes, žadinę atgimimą

Puoselėję amžinąsias vertybes, žadinę atgimimą
Kiaukliuose gyvenanti Ona Polkienė turi sukaupusi didžiulį senų nuotraukų archyvą. Tai daugiausiai Kiauklių parapijoje vykusius įvykius menančios fotografijos. Pasak kiauklietės, nuotraukos yra praeities liudininkės ir gyvoji atmintis. Būtent jos mena Kiauklių parapijoje tarnavusius kunigus – šviesos skleidėjus, pasišventusius Dievui ir žmonėms. Ona Polkienė, parodžiusi praėjusio amžiaus pabaigoje Kiaukliuose kunigavusio kunigo Juozapo Andrikonio fotografiją, sakė, kad jo iniciatyva buvo pradėta atstatyti prieš karą sudeginta Kiauklių bažnyčia. O Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios istorija prasminga, didinga ir garbinga.
Kiaukliečiai visada rūpinosi bažnyčia
VIKIPEDIJOS duomenimis, 1758 metais vyskupas Mykolas Jonas Zenkovičius naujai pastatytos Kiauklių bažnyčios altarijai dovanojo Vazgūnų kaimą su palivarku. 1817 metais bažnyčia Kiaukliuose buvo perstatyta. 1858 metais jai pakeisti sienojai. 1869 metais, iškėlus iš Kiauklių kunigą, valdžia neleido skirti kito dvasininko. Policija pateikė neteisingus duomenis, taip „įrodydama“, kad bažnyčia nereikalinga. 1871 metais Vidaus reikalų ministras įsakė ją uždaryti ir nugriauti. Tikintieji atvykusių griauti kareivių prie bažnyčios neprileido, įnirtingai gynė šventovę. 1872 m. sausio 20 d. valdžios įsaku maldos namai grąžinti tikintiesiems.
Kiauklių bažnyčios gynimas sustabdė beatodairišką Vilniaus vyskupijos bažnyčių uždarinėjimą. 1906 metais patvirtintas naujos medinės bažnyčios projektas (autorius – Tomas Tišeckis). Per trejetą metų šventovė buvo pastatyta. 1909 metų pradžioje komisija priėmė naują bažnyčią, joje leista rengti pamaldas. 1941 metų birželį kareiviai bažnyčią padegė. Amžininkų teigimu, buvo šiurpus vaizdas. Dūmų kamuoliai matėsi už kelių kilometrų, nepakeliamas karštis neleido prie degančios šventovės net prisiartinti. Liko tik akmeniniai pamatai, laiptai, puošni šventoriaus tvora ir Marijos statula. Sudegė ir dalis Kiauklių miestelio. Tarybiniais metais valdžia leidimo naujos bažnyčios statyboms nedavė. Vietos gyventojai, vadovaujami klebono Dominyko Pieškaus, maldos namus įrengė buvusioje prieglaudoje. Kunigas Dominykas Pieškus Kiaukliuose kunigavo 27 metus, padėjo parapijiečiams iškęsti karo ir pokario baisumus.
Prieškarį menančių parapijiečių teigimu, senoji Kiauklių bažnyčia buvo tapusi pagrindiniu miestelio simboliu. Jos didžiulis bokštas iš tolo pasitikdavo atvykstančius parapijiečius ir rodydavo kelią į Kiauklius.
27 metus Kiaukliuose kunigavo Dominykas Pieškus
Domininkas Pieškus gimė 1897 m. spalio 8 dieną Juknonių kaime, Lyduokių parapijoje, mokėsi Vilniuje, 1916 metais įstojo į Kunigų seminariją, 1921 metais buvo įšventintas į kunigus. Kunigavo Švenčionyse, Kalesninkuose, Miežėnuose. 1932 metais paskirtas Zibalų parapijos klebonu. Pasak kraštotyrininko Kazio Misiaus, nuo 1934 m. vasario 16 dienos kunigas Dominykas Pieškus Zibaluose įvedė tiktai lietuviškas pamaldas. 1934 m. balandžio 15 dieną Zibalų parapija atsisveikino su savo ganytoju ir jį iškilmingai išlydėjo į Kiauklius.
Kiaukliuose Dominykas Pieškus iki pat mirties rūpinosi parapijiečiais. Juos krikštijo, laimino santuokas, guodė netekties valandą. Kunigas mirė 1961 metų gruodžio 20 dieną prie altoriaus, aukodamas šv. Mišias Kiauklių bažnyčioje, palaidotas Lyduokiuose. Verta paminėti, jog Sudokių pradinės mokyklos mokytoja dirbo kunigo sesuo Kazimiera Pieškaitė, už altruistinę ir švietėjišką veiklą pelniusi krašto žmonių meilę ir pagarbą.
Prisimenami ir minimi
Kunigas, kanauninkas, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas Juozapas Andrikonis (1909-1999) gimė Šešuolių valsčiuje, mokėsi Šešuoliųose, Giedraičiuose, Ukmergėje, Metropolijos kunigų seminarijoje Kaune, VDU baigė Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, 1935 metais įšventintas kunigu. Kunigavo Vievyje, Kaišiadoryse, Merkinėje, Butrimonyse, Molėtuose, Pivašiūnuose, Stakliškėse, Kiaukliuose, palaidotas Kiauklių bažnyčios šventoriuje. Kunigo inicijuoti bažnyčios atstatymo darbai buvo baigti jau po jo mirties, Kiauklių bažnyčia buvo atstatyta ir pašventinta 2000 metais.
Nepriklausomybės atgavimo išvakarėse Kiaukliuose kunigavo kunigas Rokas Puzonas. Senosios bažnyčios šventoriuje darytoje fotografijoje jis drauge su parapijiečiais prie Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų menančio koplytstulpio. Pasak Onos Polkienės, kunigas Rokas Puzonas parapijiečiams buvęs kilnumo ir pamaldumo pavyzdžiu. Ganytojo pamokslai, lietuvybės puoselėjimas, gražus giedojimas, meilė žmonėms patiko daugeliui parapijos tikinčiųjų.
Kunigai, sėkmingai darbavęsi Kiauklių parapijos pastoracijoje, buvo žmonių mėgiami ir gerbiami, nuolat prisimenami ir geru žodžiu minimi. Jie ne tik propagavo religines vertybes, bet ir žadino tėvynės meilę, tautinį atgimimą.
Romas Zibalas
Nuotraukos iš asmeninio Onos Polkienės albumo
1. 1941 metų birželį sudeginta Kiauklių bažnyčia.
2.  Kunigas Dominykas Pieškus Kiaukliuose kunigavo 27 metus.
1.  Kaišiadorių vyskupijos valdytojas, Kiauklių parapijos klebonas Juozapas Andrikonis.
2. Klebonas Rokas Puzonas (sėdi centre) drauge su Kiauklių parapijos žmonėmis.
Klebonas Rokas Puzonas (sėdi centre) drauge su Kiauklių parapijos žmonėmis.

Klebonas Rokas Puzonas (sėdi centre) drauge su Kiauklių parapijos žmonėmis.

Kiaukliuose gyvenanti Ona Polkienė turi sukaupusi didžiulį senų nuotraukų archyvą. Tai daugiausiai Kiauklių parapijoje vykusius įvykius menančios fotografijos. Pasak kiauklietės, nuotraukos yra praeities liudininkės ir gyvoji atmintis. Būtent jos mena Kiauklių parapijoje tarnavusius kunigus – šviesos skleidėjus, pasišventusius Dievui ir žmonėms. Ona Polkienė, parodžiusi praėjusio amžiaus pabaigoje Kiaukliuose kunigavusio kunigo Juozapo Andrikonio fotografiją, sakė, kad jo iniciatyva buvo pradėta atstatyti prieš karą sudeginta Kiauklių bažnyčia. O Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios istorija prasminga, didinga ir garbinga. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos