Geriausias įvertinimas – parapijiečių padėkos ir šypsenos

Geriausias įvertinimas – parapijiečių padėkos ir šypsenos
Sunku būtų šiandien įsivaizduoti bažnyčią be vargonų ir be choro. Bažnyčios choro atliekami kūriniai – tai menas, turintis dievišką savybę, traukiantis tikinčiuosius, žadinantis kilnius jausmus, įsiskverbiantis į giliausius žmogaus dvasios klodus, padedantis labiau įprasminti maldas. Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia gali pasidžiaugti balsingu, darniu choru, vadovaujamu vargonininkės Laimos Gelūnaitės, kiekvieną sekmadienį giedančiu Šv. Mišiose, gebančiu iš aukštybių atsklindančiomis giesmėmis išblaškyti parapijiečių rūpesčius, pakylėti nuo kasdienybės ir vesti tikinčiuosius šviesos keliu. Pasak Kiauklių parapijos klebono Antano Jasionio, toks darnus choras yra parapijos garbės reikalas. Apie choristus, giedamas giesmes maloniai sutiko papasakoti vargonininkė Laima Gelūnaitė.
– Buvęs Kiauklių parapijos klebonas Antanas Černa, Kiaukliuose kunigavęs praėjusio amžiaus septintajame-aštuntajame dešimtmetyje, 2008 metais „Širvintų krašte“ paskelbtame interviu ,,Visos parapijos liko atminty ir širdy…“ yra pasakęs: „Vargonininkai į Kiauklius atvykdavo iš Vilniaus konservatorijos, nes groti sostinės bažnyčiose aukštosios mokyklos dėstytojams sovietmečiu būdavo pavojinga, tad jie noriai važiuodavo į kaimus. Pavyko Kiaukliuose suburti labai gerą 26 giesmininkų chorą. Ir šiandien prisimenu Kazimierą Polką, Stasį Andrikonį, Vaclovą Dijoką, Vytautą Anusevičių, Bronę Kanapienienę, Veroniką Vaskelienę, Oną Mackelienę, Veroniką Gelūnienę, Boleslovą Markevičių, Eleną Repečkaitę ir kitus balsingus Kiauklių krašto choristus.“ Sakykite, kas dabar gieda bažnyčios chore? Ar daug yra giedančių ainių tų choristų, kurie Kiaukliuose giedojo prieš 40 ir daugiau metų?
–  Bažnyčios chore šventadieniais gieda apie 10 giesmininkų. Yra dar vyresniosios kartos choristų. Tai Ona Narbuntienė, Melanija Andrikonienė, Veronika Gelūnienė, Bronius Dijokas. Prie vyresniųjų gražiai prisijungė ir jaunesnieji. Tai Regina Polkaitė, Laimutė Kanapienytė-Gabrinovičienė, Deimantas Kalesnykas, Jonas Andrikonis  ir kiti. Miela būna, kai per šventes sulaukiam pastiprinimo. Mums pritaria Reginutės dukterėčios. Vyriausia giesmininkė yra sulaukusi 79 metų amžiaus, jauniausia – 31 metų. Labai norėtųsi, kad giedančio jaunimo atsirastų daugiau.
– Esate labai jauna vargonininkė. Papasakokite apie save. Kas paskatino imtis tokios kilnios misijos? Kaip pavyko suburti tokį būrį balsingų choristų?
– Ne tokia ir jauna, miestų bažnyčiose teko girdėti ir jaunesnių, gražiai vedančių balsų. Mano mama Veronika Gelūnienė visą gyvenimą giedojo ir dabar tebegieda Kiauklių bažnyčios chore. Ji giedojo, aš klausiausi, taip ir užaugau su tomis giesmėmis, o jos įaugo į mane. Mano tėtis Algis Gelūnas – visų laikų muzikantas. Dar vaikystėje išmokė mane groti akordeonu. Mano gyvenime muzika visada reiškė labai daug, visada buvo ir yra šalia manęs. Anksčiau su broliais muzikuodavome namuose, draugų vakarėliuose, šventėse. Ir dabar dalyvauju Anciūnų kaimo kapeloje. Galiu tvirtai teigti, kad mama išmokė giedoti, tėtis – groti, vadinasi, reikia visa tai tinkamai išnaudoti. Ir kaip tik keletą paskutiniųjų metų mūsų bažnytėlėje nebuvo nuolat vargonuojančio vargonininko. Pajutau, kad privalau imtis šios kilnios misijos. Metams lekiant į priekį, vis labiau atsiranda supratimas ir noras dėkoti Dievui, jį šlovinti bei garbinti giesmėmis. Dėkoju Dievui, kad jis leidžia man tokiu širdžiai mielu būdu išreikšti meilę Jam. Apie savo misiją  galėčiau pasakyti vienos giesmės posmeliu: „Viešpatį aš garbinu,/  Man patinka jam giedoti,/ Dėl jo džiaugiuos gyvenimu,/ Jis mus atėjo išvaduoti.“ Daugelį metų Kiauklių bažnyčioje giedojęs puikus choras, likęs be vargonininko, kažkaip aprimo, choristai „išsibėgiojo“. Kai aš ryžausi pabandyti užimti vargonininkės vietą, sužinoję choristai net nelaukė kažkokių ypatingų prašymų, visi susirinko manęs palaikyti ir padrąsinti. Vėl suskambo vargonai, vėl giesmėmis į tikinčiuosius prabilo choristai. Susirinkę susijungėme  ir vyresnieji, ir jaunesnieji, prisiminėme ankstesnius gerus laikus ir senas, taip parapijiečių  mylimas gražias giesmes.
– Giedojimas chore nėra atlygintinas darbas. Atlygis – tai Dievo malonė, kurią choristai gauna per Šv. Mišias. Kokias giesmes giedate? Kiek giesmių yra choro repertuare?
– Mes giedame senas giesmes, kurias Kiauklių bažnyčioje giedojo mūsų tėvai, gal net ir seneliai. Choro repertuare yra apie 40 giesmių. Kaskart vis papildome prisiminę kokią vyresniosios kartos anksčiau giedotą giesmę.
– Kokia esate choro vadovė? Griežta ir reikli? O gal demokratiška?
– Aš už demokratiją. Dirbame visi pasitardami, pasidalydami patirtimi, draugiškai sutardami.
– Kada ir kaip vyksta choro repeticijos?
– Specialių repeticijų nebūna, nes visiems choristams vienu metu susibėgti yra sunku. Žmonės užimti, dirba, kiti toli nuo bažnyčios gyvena. Dažniausiai aš pati su mama repetuojame namuose, o Šv. Mišiose visi kiti prisijungia, nes yra arba muzikalūs, arba turintys ilgametės giedojimo patirties.
– Kokių tradicijų turi Kiauklių choristai? Kur buvote pakviesti giedoti?
– Kol kas mes esame gana jaunas choras, todėl kaimyninėse parapijose dar nesame giedoję. Turime gražių planų ir svajonių. Gal po metų ar dvejų būsime išgirsti ir pakviesti pagiedoti kitų parapijų tikintiesiems.
– Lapkričio 22 dieną švenčiama Šv. Cecilijos – giesmininkų ir muzikos globėjos – šventė. Kaip buvo paminėta ši diena Kiaukliuose?
– Šv. Cecilijos dieną, pasibaigus Šv. Mišioms, visi choristai buvome pakviesti į Danutės Lemešovienės kavinę, ten buvome pasveikinti, sulaukėme vaišių, gėlių ir gražių palinkėjimų. Mus sveikino parapijos klebonas Antanas Jasionis.
– Kas remia ir palaiko kilnų choristų darbą?
– Šio darbo ėmiausi Dievo garbei, o didžiausias atlygis už tai – Dievo malonė. Nors mūsų klebonas primygtinai siūlė materialinį atlygį, jo atsisakiau. Man, ne profesionalei, o  savamokslei vargonininkei, didelė parama yra geranoriški kunigo patarimai. Ypač labai malonu bei didžiulis moralinis palaikymas, kai po Šv. Mišių iš bažnyčios išėję parapijiečiai sutinka su šypsenomis, sako padėkos žodžius, džiaugiasi išgirdę giesmę, kurią kažkada seniau, kai maži buvę, girdėjo Kiauklių bažnyčioje.
– Ko palinkėtumėte savo choristams?
– Visiems choristams linkiu sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos. Maloniai kviečiu naujus narius – visus, kurie gali giedoti. Kiekvienas žmogus chore laukiamas, mylimas ir kviečiamas.
– Dėkoju už pokalbį.
Romas Zibalas
1. Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios choristai po Šv. Mišių (ketvirta iš kairės – choro vadovė Laima Gelūnaitė, šeštas iš kairės – klebonas Antanas Jasionis).
2. Kiauklių bažnyčios chorui vadovauja vargonininkė Laima Gelūnaitė.
Kiauklių bažnyčios chorui vadovauja vargonininkė Laima Gelūnaitė.

Kiauklių bažnyčios chorui vadovauja vargonininkė Laima Gelūnaitė.

Sunku būtų šiandien įsivaizduoti bažnyčią be vargonų ir be choro. Bažnyčios choro atliekami kūriniai – tai menas, turintis dievišką savybę, traukiantis tikinčiuosius, žadinantis kilnius jausmus, įsiskverbiantis į giliausius žmogaus dvasios klodus, padedantis labiau įprasminti maldas. Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia gali pasidžiaugti balsingu, darniu choru, vadovaujamu vargonininkės Laimos Gelūnaitės, kiekvieną sekmadienį giedančiu Šv. Mišiose, gebančiu iš aukštybių atsklindančiomis giesmėmis išblaškyti parapijiečių rūpesčius, pakylėti nuo kasdienybės ir vesti tikinčiuosius šviesos keliu. Pasak Kiauklių parapijos klebono Antano Jasionio, toks darnus choras yra parapijos garbės reikalas. Apie choristus, giedamas giesmes maloniai sutiko papasakoti vargonininkė Laima Gelūnaitė.

– Buvęs Kiauklių parapijos klebonas Antanas Černa, Kiaukliuose kunigavęs praėjusio amžiaus septintajame-aštuntajame dešimtmetyje, 2008 metais „Širvintų krašte“ paskelbtame interviu ,,Visos parapijos liko atminty ir širdy…“ yra pasakęs: „Vargonininkai į Kiauklius atvykdavo iš Vilniaus konservatorijos, nes groti sostinės bažnyčiose aukštosios mokyklos dėstytojams sovietmečiu būdavo pavojinga, tad jie noriai važiuodavo į kaimus. Pavyko Kiaukliuose suburti labai gerą 26 giesmininkų chorą. Ir šiandien prisimenu Kazimierą Polką, Stasį Andrikonį, Vaclovą Dijoką, Vytautą Anusevičių, Bronę Kanapienienę, Veroniką Vaskelienę, Oną Mackelienę, Veroniką Gelūnienę, Boleslovą Markevičių, Eleną Repečkaitę ir kitus balsingus Kiauklių krašto choristus.“ Sakykite, kas dabar gieda bažnyčios chore? Ar daug yra giedančių ainių tų choristų, kurie Kiaukliuose giedojo prieš 40 ir daugiau metų?

–  Bažnyčios chore šventadieniais gieda apie 10 giesmininkų. Yra dar vyresniosios kartos choristų. Tai Ona Narbuntienė, Melanija Andrikonienė, Veronika Gelūnienė, Bronius Dijokas. Prie vyresniųjų gražiai prisijungė ir jaunesnieji. Tai Regina Polkaitė, Laimutė Kanapienytė-Gabrinovičienė, Deimantas Kalesnykas, Jonas Andrikonis  ir kiti. Miela būna, kai per šventes sulaukiam pastiprinimo. Mums pritaria Reginutės dukterėčios. Vyriausia giesmininkė yra sulaukusi 79 metų amžiaus, jauniausia – 31 metų. Labai norėtųsi, kad giedančio jaunimo atsirastų daugiau.

– Esate labai jauna vargonininkė. Papasakokite apie save. Kas paskatino imtis tokios kilnios misijos? Kaip pavyko suburti tokį būrį balsingų choristų?

– Ne tokia ir jauna, miestų bažnyčiose teko girdėti ir jaunesnių, gražiai vedančių balsų. Mano mama Veronika Gelūnienė visą gyvenimą giedojo ir dabar tebegieda Kiauklių bažnyčios chore. Ji giedojo, aš klausiausi, taip ir užaugau su tomis giesmėmis, o jos įaugo į mane. Mano tėtis Algis Gelūnas – visų laikų muzikantas. Dar vaikystėje išmokė mane groti akordeonu. Mano gyvenime muzika visada reiškė labai daug, visada buvo ir yra šalia manęs. Anksčiau su broliais muzikuodavome namuose, draugų vakarėliuose, šventėse. Ir dabar dalyvauju Anciūnų kaimo kapeloje. Galiu tvirtai teigti, kad mama išmokė giedoti, tėtis – groti, vadinasi, reikia visa tai tinkamai išnaudoti. Ir kaip tik keletą paskutiniųjų metų mūsų bažnytėlėje nebuvo nuolat vargonuojančio vargonininko. Pajutau, kad privalau imtis šios kilnios misijos. Metams lekiant į priekį, vis labiau atsiranda supratimas ir noras dėkoti Dievui, jį šlovinti bei garbinti giesmėmis. Dėkoju Dievui, kad jis leidžia man tokiu širdžiai mielu būdu išreikšti meilę Jam. Apie savo misiją  galėčiau pasakyti vienos giesmės posmeliu: „Viešpatį aš garbinu,/  Man patinka jam giedoti,/ Dėl jo džiaugiuos gyvenimu,/ Jis mus atėjo išvaduoti.“ Daugelį metų Kiauklių bažnyčioje giedojęs puikus choras, likęs be vargonininko, kažkaip aprimo, choristai „išsibėgiojo“. Kai aš ryžausi pabandyti užimti vargonininkės vietą, sužinoję choristai net nelaukė kažkokių ypatingų prašymų, visi susirinko manęs palaikyti ir padrąsinti. Vėl suskambo vargonai, vėl giesmėmis į tikinčiuosius prabilo choristai. Susirinkę susijungėme  ir vyresnieji, ir jaunesnieji, prisiminėme ankstesnius gerus laikus ir senas, taip parapijiečių  mylimas gražias giesmes.

– Giedojimas chore nėra atlygintinas darbas. Atlygis – tai Dievo malonė, kurią choristai gauna per Šv. Mišias. Kokias giesmes giedate? Kiek giesmių yra choro repertuare?

– Mes giedame senas giesmes, kurias Kiauklių bažnyčioje giedojo mūsų tėvai, gal net ir seneliai. Choro repertuare yra apie 40 giesmių. Kaskart vis papildome prisiminę kokią vyresniosios kartos anksčiau giedotą giesmę.

– Kokia esate choro vadovė? Griežta ir reikli? O gal demokratiška?

– Aš už demokratiją. Dirbame visi pasitardami, pasidalydami patirtimi, draugiškai sutardami.

– Kada ir kaip vyksta choro repeticijos?

– Specialių repeticijų nebūna, nes visiems choristams vienu metu susibėgti yra sunku. Žmonės užimti, dirba, kiti toli nuo bažnyčios gyvena. Dažniausiai aš pati su mama repetuojame namuose, o Šv. Mišiose visi kiti prisijungia, nes yra arba muzikalūs, arba turintys ilgametės giedojimo patirties.

– Kokių tradicijų turi Kiauklių choristai? Kur buvote pakviesti giedoti?

– Kol kas mes esame gana jaunas choras, todėl kaimyninėse parapijose dar nesame giedoję. Turime gražių planų ir svajonių. Gal po metų ar dvejų būsime išgirsti ir pakviesti pagiedoti kitų parapijų tikintiesiems.

– Lapkričio 22 dieną švenčiama Šv. Cecilijos – giesmininkų ir muzikos globėjos – šventė. Kaip buvo paminėta ši diena Kiaukliuose?

– Šv. Cecilijos dieną, pasibaigus Šv. Mišioms, visi choristai buvome pakviesti į Danutės Lemešovienės kavinę, ten buvome pasveikinti, sulaukėme vaišių, gėlių ir gražių palinkėjimų. Mus sveikino parapijos klebonas Antanas Jasionis.

Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios choristai po Šv. Mišių (ketvirta iš kairės - choro vadovė Laima Gelūnaitė, šeštas iš kairės - klebonas Antanas Jasionis).

Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios choristai po Šv. Mišių (ketvirta iš kairės - choro vadovė Laima Gelūnaitė, šeštas iš kairės - klebonas Antanas Jasionis).

– Kas remia ir palaiko kilnų choristų darbą?

– Šio darbo ėmiausi Dievo garbei, o didžiausias atlygis už tai – Dievo malonė. Nors mūsų klebonas primygtinai siūlė materialinį atlygį, jo atsisakiau. Man, ne profesionalei, o  savamokslei vargonininkei, didelė parama yra geranoriški kunigo patarimai. Ypač labai malonu bei didžiulis moralinis palaikymas, kai po Šv. Mišių iš bažnyčios išėję parapijiečiai sutinka su šypsenomis, sako padėkos žodžius, džiaugiasi išgirdę giesmę, kurią kažkada seniau, kai maži buvę, girdėjo Kiauklių bažnyčioje.

– Ko palinkėtumėte savo choristams?

– Visiems choristams linkiu sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos. Maloniai kviečiu naujus narius – visus, kurie gali giedoti. Kiekvienas žmogus chore laukiamas, mylimas ir kviečiamas.

– Dėkoju už pokalbį.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

2 Atsakymai į “Geriausias įvertinimas – parapijiečių padėkos ir šypsenos”

  1. ačiū parašė:

    Ačiū Laimutei.

  2. Onutė iš Vaitkuškio parašė:

    Didelis ačiū, Laimutei, už atgaivintą chorą. Laimutė labai geras, pozytivus, šiltas žmogus. Ačiū,Tau, mieloji.

Comments are closed.

scroll to top
+