Medienos gabenimo aktualijos

Asociatyvi nuotr. VZ.lt

Atvėsus orams, padidėja miško kirtimai. Kirtavietėse paruošta mediena bus vežama į tarpinius miško sandėlius, vėliau gabenama į panaudojimo vietas. Priminsiu, kokie dokumentai reikalingi ir kokių reikalavimų privalu laikytis gabenant apvaliąją medieną. Apvaliosios medienos gabenimas reglamentuojamas aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 patvirtintame Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše (pakeitimas 2017 m. vasario 14 d. Nr. D1-138).

Reikalavimai fiziniams asmenims, gabenantiems medieną:

Kai nevykdantis ekonominės veiklos miško savininkas iš jam nuosavybės teise priklausančio miško gabena daugiau kaip 1 kub. m medienos (nesvarbu, kokiu atstumu), jis privalo turėti: užpildytą medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, leidimą kirsti mišką arba pranešimą apie ketinimą kirsti mišką (arba jų kopiją). Kai mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti leidimai kirsti mišką yra neprivalomi reikia turėti nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją). Neprivalomi leidimai vykdant jaunuolynų ugdymo kirtimus iki 20 m. amžiaus, kertant pavienius sausuolius ir išvartas, bei kertant ribines linijas iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę, jei mediena naudojama savo reikmėms. Medienos gabenimu nelaikomas medienos ištraukimas iš kirtaviečių į medienos krovos aikšteles, vadinamuosius tarpinius sandėlius.

Medienos gabenimo lapas yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodomi visi Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše privalomi rekvizitai. Jei ne visa privaloma informacija užpildyta, net ir turint šį dokumentą bus laikoma, kad medieną gabenate be medienos gabenimo lapo.

Pavyzdinę apvaliosios medienos gabenimo lapo formą galima rasti Aplinkos ministerijos svetainėje www.am.lt, skiltyje „Miškai/Privačių miškų savininkams“. Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistai dirbantys rajonų savivaldybių kontroliuojamose teritorijose visada gali patarti ir suteikti informaciją apie medienos gabenimo tvarką.

Medienos gabenimo lapas turi būti išrašomas po egzempliorių medienos siuntėjui, gavėjui (-ams) ir fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną. Tais atvejais, kai siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats miško savininkas, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius. Jei medieną gabenant dalyvauja du dalyviai – kiekvienam po egzempliorių. Medienos gabenimo lapas surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai. Kai apvalioji mediena pakraunama keliose pakrovimo vietose, esant kitam siuntėjui, kiekvienoje vietoje surašomas naujas medienos gabenimo lapas. Kai apvalioji mediena vežama į kelias iškrovimo vietas, surašomas kiekvienai iškrovimo vietai skirtas medienos gabenimo lapas. Medienos siuntėjas ir medienos gavėjas jiems skirtus medienos gabenimo lapų egzempliorius privalo saugoti 1 metus nuo medienos gabenimo lapo surašymo. Vežėjas medienos gabenimo lapų saugoti neprivalo.

Reikalavimai juridiniams asmenims, gabenantiems medieną:

Kai medieną gabena juridiniai asmenys, jie privalo naudoti krovinio gabenimo dokumentą – važtaraštį, užpildytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsniu. Važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos. Kai gabenama apvalioji mediena, pagaminta VĮ miškų urėdijų patikėjimo teise valdomuose miškuose, medieną gabenantis asmuo privalo turėti medienos perdavimo-priėmimo aktą ir važtaraštį (juridinis asmuo) ar gabenimo lapą (fizinis asmuo).

Jei krovinys pervežamas Lietuvos teritorijoje ne sau (t. y. medienos siuntėjas, vežėjas ir gavėjas nėra tas pats asmuo) ir ekonomine veikla užsiimančio medienos siuntėjo pajamos per pastaruosius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų sumą, jis privalo elektroniniu būdu pateikti kiekvieno krovinio važtaraščius Valstybinei mokesčių inspekcijai per VMI Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroninių važtaraščių posistemį (i.VAZ). Detaliai ši tvarka aprašyta VMI viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintose „Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse“.

Kada teikiamas informacinis pranešimas seniūnui:

Kai savivaldybių administracijos direktoriai įsakymais nustato laikotarpius, kurių metu ypač didelė kelių sugadinimo tikimybė (apie tai skelbiama savivaldybių interneto svetainėse, vietinėje spaudoje, Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje www.amvmt.lt), Apvaliosios medienos gabenimo tvarkoje taip pat numatyta prievolė medienos siuntėjams tuo laikotarpiu informuoti seniūnijų seniūnus apie planuojamą gabenti apvaliąją medieną savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais. Medienos siuntėjas seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, seniūną privalo informuoti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo, pateikdamas raštu, faksu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą, kuriame nurodyta informacija apie medienos siuntėją, vežėją, transporto priemonę, pakrovimo vietą, planuojamą medienos gabenimo maršrutą ir įsipareigojimas suremontuoti sugadintą kelią.

Pasikeitus situacijai, pateiktai informaciniame pranešime, medienos siuntėjas privalo pateikti patikslintą informaciją, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip medienos gabenimo dieną. Medienos siuntėjas informacinio pranešimo, pateikto seniūnui, kopiją įteikia vežėjui ar fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose, kartu su kitais medienos gabenimo dokumentais.

Primenu, kad teisės aktų nustatyta tvarka miško kelių, einančių per miško savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir remontą privalo atlikti tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai, kad naudojantis miško keliais, juos reikia saugoti, o sugadinus atsiranda prievolė savo lėšomis juos sutvarkyti.

Apvaliosios medienos, pagamintos miškuose, gabenimo tvarkos laikymosi kontrolę vykdo valstybiniai miškų pareigūnai ir kitų įgaliotų institucijų pareigūnai. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako pagal galiojančius teisės aktus.

Pranas Bernotas
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+