Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimai

Visuomenės informavimo etikos komisija, gavusi aštuonių Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių Kęstučio Pakalnio, Vyto Šimonėlio, Vidmanto Mateikos, Jūratės Šiukštienės, Jono Purvanecko, Annos Kuznecovienės, Giedriaus Jozonio ir Andriaus Jozonio 2018 metų kovo 27 dieną pasirašyta kolektyvinį pareiškimą „Dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimų Širvintų rajone“, priėmė sprendimą ir nurodė „Širvintų kraštui“ jį paskelbti laikraštyje ir internete.

Visuomenės informavimo etikos komisija
Sprendimas
Dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimą
2018 m. rugpjūčio 21 d. Nr. EKS-34/18 Vilnius

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo grupės Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių (toliau – Pareiškėjai) skundą dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių Živilės Pinskuvienės, Remigijaus Bonikato ir Romo Zibalo veiklos ir nustatė:

Skunde Pareiškėjai nurodė, jog Romas Zibalas nuolat rašo publikacijas laikraščiui „Širvintų kraštas“ ir portalui sirvinta.net. Pareiškėjų teigimu, šios publikacijos nėra Savivaldybės tarybos nario nuomonė, o žurnalistiniai kūriniai, ką patvirtina ir Vyriausiosios rinkimų komisijos internete svetainėje skelbiama Romo Zibalo interesų deklaracija, kurioje nurodoma, jog nuo 2007 m. jis be kita ko verčiasi individualia veikla, kuria siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos – rengia publikacijas laikraščiui „Širvintų kraštas“. Kartu su skundu Pareiškėjai pateikė Romo Zibalo publikacijų „Širvintų krašte“ kopijas ir prašo Komisijos įvertinti, ar Romas Zibalas nepažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 23 straipsnio nuostatų.

Komisijai pateiktuose paaiškinimuose Romas Zibalas nurodė, jog jis yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, o ne žurnalistas. Jo, kaip mokytojo, pareiga rūpintis progimnazijos žinomumu, skleisti dalykinę ir melodinę patirtį, populiarinti popamokinę veiklą, todėl jis siunčia informaciją apie mokyklos gyvenimą ne tik laikraščiui „Širvintų kraštas“, bet ir kitiems leidiniams. Romo Zibalo teigimu, šia savo veikla jis materialinės naudos nesiekia ir niekuomet nėra rašęs politinėmis bei teisinėmis temomis.

Laikraštį „Širvintų kraštas“ leidžianti ir portalą sirvinta.net valdanti UAB „Danielita“ Komisijai pateiktuose paaiškinamuose nurodė, jog Romas Zibalas jau daug metų rengia publikacijas laikraščiui „Širvintų kraštas“ ir kitoms visuomenės informavimo priemonėms, tačiau atlygio už tai negauna. Didžioji Romo Zibalo publikacijų dalis yra kultūros, švietimo ir tradicijų puoselėjimo temomis, todėl jį galima būtų tik pagirti, o ne reikšti priekaištus. Paaiškinimuose taip pat nurodoma, jog, siekiant išvengti manipuliacijų dėl Romo Zibalo statuso, jau kuris laikas jo parašyti straipsniai pristatomi slapyvardžiais arba prie autoriaus pavardės nurodant „Širvintų rajono tarybos narys“.

Komisija konstatuoja:

Pagal Kodekso 23 straipsnį žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui, žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 91 dalį žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.154 straipsnio 1 dalį sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Iš Komisijai pateikto Pareiškėjų skundo priedų ir UAB „Danielita“ paaiškinimų Komisija daro išvadą, jog Romas Zibalas ilgą laiką reguliariai rengia publikacijas laikraščiui „Širvintų kraštas“, tačiau bent dalyje jų skaitytojai nėra informuojami apie autoriaus sąsajas su vietos valdžios institucija ir galimą interesų konfliktą. Politikai, kaip ir valstybės (savivaldybių) tarnautojai, gali reikšti savo nuomone visuomenės informavimo priemonėse, tačiau tam, kad informacijos vartotojai nebūtų klaidinami dėl tikrinu tokių publikacijų tikslų ir (ar) galimo jų autoriaus interesų konflikto (suinteresuotumo), jie turėtų pasirašyti publikacijas tikruoju vardu ir informuoti visuomenę apie savo sąsajas su atitinkama politine jėga ir (ar) valstybes (savivaldybės) institucija. Teisės aktai nenustato privalomos žurnalisto sutarties su viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju rūšies arba formos, todėl darytina išvada, jog Romas Zibalas, reguliariai rengdamas publikacijas laikraščiui „Širvintų kraštas“ ir neinformuodamas skaitytojų, jog tai yra politiko nuomonė, statymo prasme laikytinas šio laikraščio žurnalistu.

Širvintų rajono savivaldybės intemeto svetainėje viešai skelbiama, jog Romas Zibalas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys. Kodekso 23 straipsnio pažeidimui pripažinti pakanka fakto, jog žurnalistas, vykdydamas savo profesinę veiklą, tuo pačiu metu dirba ir valstybės arba vielos valdžios institucijoje, dalyvauja kurios nors politinės partijos veikloje, konstatavimo, nepriklausomai nuo šio žurnalisto renkamos ir rengiamos informacijos pobūdžio. Todėl darytina išvada, jog Romas Zibalas, reguliariai rengdamas publikacijas laikraščiui „Širvintų kraštas“, t. y. būdamas šio laikraščio žurnalistu, ir tuo pačiu metu – Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Kodekso 23 straipsnio reikalavimus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 46“ straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais. 6 dalimi. Komisija nusprendžia:

1. Pripažinti, jog Romas Zibalas, būdamas laikraščio „Širvintų kraštas“ žurnalistu ir tuo pačiu metu – Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

2. Įpareigoti UAB „Danielita“ paskelbti šį sprendimą laikraštyje „Širvintų kraštas“ ir portale sirvinta.net.

Šis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Viktoras Trofimišinas

Visuomenės informavimo etikos komisija
Sprendimas
Dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimą
2018 m. rugpjūčio 21 d. Nr. EKS-35/18 Vilnius

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo grupės Širvintų rajūno savivaldybės tarybos narių (toliau – Pareiškėjai) skundą dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių Živiles Pinskuvienės, Remigijaus Bonikato ir Romo Zibalo veiklos ir nustatė:

Skunde Pareiškėjai nurodė, jog Remigijus Bonikatas dirba laikraščio „Širvintų kraštas“ apžvalgininku ir šiame laikraštyje yra skelbiamos jo parengtos publikacijos. Pasak Pareiškėjų, apie tai, jog Remigijus Bonikatas yra laikraščio „Širvintų kraštas“ apžvalgininkas, viešai skelbiama tiek minėto laikraščio metrikoje, tiek ir Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbiamoje jo interesų deklaracijoje. Kartu su skundu Pareiškėjai pateikė Remigijaus Bonikato publikacijų „Širvintų krašte“ kopijas ir prašo Komisijos įvertinti, ar Remigijus Bonikatas nepažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 23 straipsnio nuostatų.

Komisijai pateiktuose paaiškinimuose Remigijus Bonikatas nurodė, jog jis yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys, o laikraščio redakcijoje dirba puse etato. Jo teigimu, savo publikacijas jis rengia namuose ir siunčia jas j „Širvintų krašto“ redakciją kaip eilinis pilietis. Paaiškinimuose Remigijus Bonikatas taip pat nurodė, jog publikacijose rašo apie eilinių širvintiškių gyvenimą, rajono meno saviveiklą, sportinius įvykius ir pan. ir jokio atlygio užtai negauna.

Laikraštį „Širvintų kraštas“ leidžianti ir portalą sirvinta.net valdanti UAB „Danielita“ Komisijai pateiktuose paaiškinimuose nurodė, jog Remigijus Bonikatas yra etatinis redakcijos darbuotojas, tačiau publikacijų rašymas vargu ar laikytinas jo profesine veikla, kadangi publikacijas jis rašo savo iniciatyva ir atlyginimo už tai negauna. UAB „Danielita“ teigimu, Remigijos Bonikato, kaip apžvalgininko, darbo redakcijoje specifika yra išimtinai techninė: apžvelgti esamą problematiką, teikti rekomendacijas dėl straipsnių, vertinti ir paruošti spaudai kitų autorių publikacijas, todėl galima rimtai suabejoti, ar jo profesinė veikla laikytina žurnalistika.

Komisija konstatuoja:

Pagal Kodekso 23 straipsnį žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui, žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 91 dalį žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.154 straipsnio 1 dalį sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikru veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Iš Komisijai pateikto Pareiškėjų skundo priedų ir UAB „Danielita“ paaiškinimų Komisija daro išvada, jog Remigijų Bonikatą ir laikraščio „Širvintų kraštas“ redakciją sieja darbo santykiai. Laikraštyje „Širvintų kraštas“ yra reguliariai skelbiamos Remigijaus Bonikato parengtos publikacijos, todėl Įstatymo prasme jis laikytinas šio laikraščio žurnalistu.

Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje viešai skelbiama, jog Remigijus Bonikatas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys. Kodekso 23 straipsnio pažeidimui pripažinti pakanka takto, jog žurnalistas, vykdydamas savo profesinę veiklą, tuo pačiu metu dirba ir valstybės arba vietos valdžios institucijoje, dalyvauja kurios nors politinės partijos veikloje, konstatavimo, nepriklausomai nuo šio žurnalisto renkamos ir rengiamos informacijos pobūdžio. Todėl darytina išvada, jog Remigijus Bonikatas. reguliariai rengdamas publikacijas laikraščiui „Širvintų kraštas“, t.y. būdamas šio laikraščio žurnalistu, ir tuo pačiu metu – Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Kodekso 23 straipsnio reikalavimus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996. Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 461 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais. 6 dalimi. Komisija nusprendžia:

1. Pripažinti, jog Remigijus Bonikatas, būdamas laikraščio „Širvintų kraštas“ žurnalistu ir tuo pačiu metu – Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

2. Įpareigoti UAB „Danielita“ paskelbti šį sprendimą laikraštyje „Širvintų kraštas“ ir portale sirvinta.net.

Šis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Viktoras Trofimišinas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+