Taip ir liko neaišku, kur prasideda „zadanijos“ ir baigiasi „biezpridielai“?

Širvintų rajono savivaldybė

Sausio 30 d. Širvintų savivaldybėje įvyko pirmasis 2020 metų Tarybos posėdis. Jame dalyvavo 20 Tarybos narių. Per daugiau nei pusvalandį apsvarstyti 9 projektai ir priimti sprendimai dėl reglamento, turto, investicijų ir infrastruktūros. Tarybos posėdžio pradžioje VRK atstovė priėmė naujojo Tarybos nario Marijano Bylinskio priesaiką. Po priesaikos bei sveikinimų pereita prie klausimų svarstymo.

Diskutuota minimaliai, balsuota vienbalsiai

Pirmiausia buvo svarstomas klausimas dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė labai reikšmingam sprendimo projektui ir nusprendė Igno Šeiniaus premiją skirti Bronislavui Liubomirui ir Janinai Vošteriams – Širvintų rajono ūkininkams – bei Povilui ir Liudmilai Malinauskams – tautinio paveldo puoselėtojams. Igno Šeiniaus premija bus iškilmingai įteikta Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją.

Svarstant 3 ir 4 klausimus, diskusijų nebuvo. Vienbalsiai nuspręsta iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą, patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“.

Taip pat vienbalsiai nuspręsta iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą „Dėl Širvintų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir paskirti Ievą Kananovič, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją, Širvintų rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pirmininke.

Minimaliai diskutuota dėl Širvintų „Atžalyno” progimnazijos sporto infrastruktūros gerinimo. Nuspręsta iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos sporto infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimui“ 2 punktą. Nuspręsta skirti bendrojo finansavimo lėšų projektui įgyvendinti iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir/ ar skolintų lėšų, ir/ ar iš valstybės dotacijos – ne mažiau kaip 10 procentų visų projekto tinkamų išlaidų.

Vienbalsiai nuspręsta sutikti perimti iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro  patikėjimo teise valdomą turtą (muzikos instrumentą) ir jį perduoti Širvintų kultūros centrui.

Suteikta puiki galimybė opozicijos atstovams pasireklamuoti

Merei Živilei Pinskuvienei paskelbus sprendimo projektą „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo, pasisakyti iš tribūnos pareiškė norą 2 opozicijoje esantys Tarybos nariai.

Pirmasis prie tribūnos žengė opozicionierius Vidmantas Mateika. Jis, pasitelkęs visus artistinius gebėjimus, labai teatrališkai citavo Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 51 ir 52 punktus, piktinosi bandymu užčiaupti bei suvaržyti opoziciją. Pasisakymą baigė lietuvių kalbai nebūdinga leksika. Pasitelkęs rusicizmus, Vidmantas Mateika kalbėjo apie kažkokias mistines „zadanijas“ ir „biezpridielus“. Kokias „zadanijas“ ir kokius „biezpridielus“ turėjo galvoje Tarybos narys, taip ir liko neaišku.

Nepamenu, kad kada nors kas nors opozicijoje esantiems Tarybos nariams būtų neleidęs klausti ar viešai kalbėti iš tribūnos. Juk posėdžiai vieši, per kiekvieną posėdį bent vienas „tribūninis“ opozicionierius eina kalbėti į tribūną, beria virtinę kaltinimų ir nepamatuotų priekaištų merei ir visai komandai, apeliuoja į valdančiosios daugumos sąžinę. Puiki proga visada suteikiama opozicijai pasireklamuoti prieš rajono žmones, prieš vaizdo kameras parodyti savo perdėtą gerumą ir rūpestingumą, graudžiai paverkšlenti viešai. Juk aiškiau nei aišku: „skriaudžiamo“ visi pagailės!

Padrikai apie … despotizmą ir tironiją

Tarybos narys Alfredas Astikas – antrasis kalbėtojas iš tribūnos – pabrėžė, kad Savivaldybėje klesti despotizmas ir tironija. Ir vėl liko neaišku, kas tas despotas, kas tas tironas? Kiekvienas klausytojas, reikia manyti, pasitelkęs fantaziją, kalbėtojo Alfredo Astiko mintį interpretavo savaip. Merei paprašius sukonkretinti satyrą ir kalbėti svarstomu klausimu konkrečiai, opozicijoje esantis Tarybos narys pasitaisė ir suskubo kritikuoti Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 52 straipsnį. Jis reikalavo nevaržyti pasisakymų, siūlė posėdžių salę pritaikyti taip, kad būtų matomi ir girdimi kalbėtojai. Jų kalbos atseit labai svarbios ir reikalingos rajono žmonėms. Baigęs padriką pasisakymą, mažumos atstovas padėkojo, kad buvo išklausytas.

Būtina pažymėti, jog dėl posėdžių girdimumo ir matomumo problemų tikrai nekyla. Jeigu kam netinka Savivaldybės transliacija, žiūrovų ir klausytojų patogumui posėdžių salėje nuolat būna žurnaliste prisistatanti moteris. Ji, gausiai apsistačiusi vaizdo ir garso aparatūra, akylai stebi posėdį ir operatyviai medžiagą ištransliuoja opozicijai palankioje žiniasklaidoje. Apie tai posėdyje kalbėjo ir merė.

Alytė Skeberienė „aptarnauta“ nebus

Po pasisakymų iš tribūnos vyko klausimų-atsakymų sesija. Merė išsamiai ir argumentuotai atsakė į komitete pateiktus opozicijoje esančių Tarybos narių klausimus. Tarybos nariui Alfredui Astikui buvo pabrėžta, kad įstatymų keisti nevalia, todėl posėdžių protokolai bus skelbiami per 7 dienas. Tarybos narei Alytei Skebėrienei buvo atsakyta, kad jokių „aptarnavimų“ nebus ir Tarybos nariai privalo patys ruošti sprendimų projektus nelaukdami Savivaldybės specialistų pagalbos.

Nors ir labai aktyviai pasisakė, nors ir į klausimus buvo atsakyta, bet opozicionieriai „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo tradiciškai balsavo PRIEŠ.

Keista, kad Tarybos narys Virginijus Sarpauskas išvis nebalsavo. Galima tik įtarti, kad perėmė buvusio Tarybos nario Vyto Šimonėlio, mėgusio posėdžiuose nebalsuoti, patirtį. Opozicijos draugučiai dar bandė apginti kolegą, kad Virginijus Sarpauskas dėl reglamento susilaikė, bandė kaltinti posėdžio pirmininkę, kad neteisingai suskaičiavo balsus. Buvo balsuojama dar kartą. Deja, netgi po pakartotinio balsavimo konservatorius Virginijus Sarpauskas buvo tvirtas kaip uola – NEBALSAVO.

Atsakymą žinojo, bet vis tiek klausinėjo

Beprasmės diskusijos kilo svarstant 7-tą klausimą dėl turto perėmimo iš Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir perdavimo Širvintų ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti turtu patikėjimo teise. Netgi diskusijomis svarstymo pavadinti negalima, tiesiog tai buvo eilinis, gal šiek tiek garsesnis opozicijos atstovų pašūkavimas.

Mažumai atstovaujanti Tarybos narė Alytė Skebėrienė kelissyk kartojo, kad jai, kaip Tarybos narei, merė privalo atsakyti, kodėl Bartkuškio mokyklai turtas nereikalingas ir perduodamas ligoninei. Merė paaiškino, jog pati Tarybos narė skambino Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorei, todėl atsakymą žinanti. Ir vėl liko neaišku, ką norėjo Alytė Skebėrienė „išspausti“ iš merės kelissyk kartodama klausimą ir puikiai žinodama atsakymą.

Pabrėžtina, jog aiškinamojo rašto priede išvardytas turtas (pramoninis šaldytuvas, bulvių skutimo mašina, elektrinė mėsmalė, indų plovimo mašina ir kt.) bus paimtas iš uždarytos Barskūnų mokyklos ir perduotas ligoninei. Vertėtų priminti, jog po mokyklų reorganizacijos visas buvusios Barskūnų pagrindinės mokyklos turtas dabar priklauso Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui.

Merė pažymėjo, jog šio sprendimo dėka ligoninėje besigydantys rajono gyventojai gaus geresnės kokybės maistą, ir padėkojo Tarybos nariams, balsavusiems UŽ.

Musninkiečiai galės sportuoti

Apsvarsčiusi 8-tą sprendimo projektą, Taryba nusprendė patvirtinti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai perduotos valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise sporto salės, esančios Gelvonų g. 10, Musninkų miestelyje, vienos valandos nuomos įkainius: ne šildymo sezono metu – 3 Eur, o šildymo sezono metu – 5 Eur.

Opozicijoje esantis Tarybos narys Alfredas Astikas panoro parodyti savo gerumą ir pasiūlė atsisakyti mokesčio. Pritariančių siūlymui neatsirado. Merė pažymėjo, jog kainos ir taip yra mažinamos, bei pakvietė siūlymo autorių iš savo kanceliarinių išlaidų sumokėti mokykloje dirbantiems sargams ir valytojoms už papildomą darbą. Posėdžio pirmininkė pabrėžė, jog žmonės nėra vergai ir už darbą privalo gauti atlygį.

Tarybos narys Darius Paliukėnas domėjosi, ar sportuojantys salėje gyventojai galės naudotis dušu. Buvo atsakyta, kad tokia galimybė bus.

„Trūkt už vadžių – vėl iš pradžių“

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė leisti Širvintų rajono savivaldybės administracijai įsigyti už 50 000 Eur (be PVM) 3 naujus lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, bei įgalioti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti viešuosius pirkimus automobiliams įsigyti.  

Šio klausimo svarstymą geriausiai apibūdintų posakis: „Trūkt už vadžių – vėl iš pradžių.“ Nors komitetų posėdyje jau buvo aiškiai įvardyta, kad 2 automobiliai bus skirti seniūnijoms, o 1 administracijai, bet Tarybos posėdyje Vidmantas Mateika vėl to paties klausė. Merė atsakė, jog ydingos praktikos, kokia buvo prie ankstesnės valdžios, nebus ir „iš kepurės“ burtų keliu niekas netrauks.

Vos tik merė atsakė į Vidmanto Mateikos klausimą, Alfredas Astikas to paties vėl paklausė, kam atiteks automobiliai. Stebėtinai ramiai ir su šypsena merė į tą patį klausimą darkart atsakė tik kitaip formuluodama atsakymą: „Kai nupirksime, tada ir spręsime.“

Nepavykus sudrumsti posėdžio rimties, Vidmantas Mateika dar kartą bandė domėtis automobilių pirkimo būtinumu ir skirstymo kriterijais. Stebina noras klausinėti tą patį per tą patį. Rodos, tokie klausimai ir šventąjį išvestų iš kantrybės, bet posėdžio pirmininkė iki posėdžio pabaigos išliko rami ir netgi perskaitė gyventojų, stebinčių posėdžio transliaciją, atsiųstą žinutę-padėką už rūpinimąsi Širvintų ligonine.

Tarybos posėdžio pabaigoje Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, perskaitė pranešimą dėl Vilniaus regiono integruotų teritorijų programos ataskaitos.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4.5 (8 įvert.)

26 Atsakymai į “Taip ir liko neaišku, kur prasideda „zadanijos“ ir baigiasi „biezpridielai“?”

 1. vot parašė:

  kazkoks bezporiadkas 🙂

 2. razinka parašė:

  varnalesos 10 balu ♥ super!

 3. paskutinei parašė:

  Tai ir taip nedaug ju liko, tik del kvapo, mintiju tegum pasicirkina .

 4. Miestietė parašė:

  Cirkas išvažiavo, o klounus paliko.

 5. ? parašė:

  o tai sytus rusiskus zodzius taip ir pasake? siaubas

 6. Anonimas parašė:

  Man patiko, taip sakant objektyvus, viskas taip buvo.

 7. Laukiu parašė:

  Labai laukiu naujo straipsnio – aptarimo po kito posėdžio

 8. sirvintiete parašė:

  Tai siandien perskaiciau alikrastyje apie ta ponia, ji vel ten kazko sumina del kazkokiu puodu, nu tikras cirkas iki ko nueina is dyko buvimo.

 9. Anonimas parašė:

  Tokių rusiškų žodžių viešas vartojimas garbės nepriduoda. Tiesiog gėda!

 10. Mokinė parašė:

  Jūsų straipsniai visi parašyti taip taip lengvai „sueina“. Lyg skaitytum gerą knygą, su intriga, su vaizdziais pasisakymais. Ačiū.

 11. baisu parašė:

  Geda taip elgtis.

 12. ? parašė:

  sto eta znacit zadanija y bispridely?

 13. pritariu paskutiniui parašė:

  tai jau tikrai

 14. klausimas parašė:

  Tai jeigu tarybos narys tribunoje nemoka kalbeti be rusisku zodziu, tai gal reikia pasidaryti isvadas ir pagalvoti apie pamaina?

 15. super parašė:

  subtiliai isdestyta, idomiai ir lengvai skaitosi

 16. stefanija parašė:

  Taip taikliai ir subtiliai parašyta, nieko neįžeidžiant.

 17. dzingu lingu parašė:

  Labai graziai namus renovuoja

 18. Birutė2 parašė:

  Mateikai reiktų pasimokyti mūsų gimtosios kalbos, kad nereiktų vartoti svetimžodžių.

 19. birute parašė:

  Taips skaniai prisikvatojau, kai perskaiciau varnalesu istorijas apie sita DES Potija, taips graziai surasyta, kad net kvatojau.

 20. MANAU parašė:

  MAN ATRODO KAD OPOZICIJA DAZNU ATVEJU IR PATYS NEZINO KA NORI PASAKYT VELIA VELIA VELIA

 21. laima parašė:

  Ačiū už tiesą.

 22. jurgis parašė:

  puiki apzvalga

 23. pastebejimas parašė:

  Pas mus opozicija labai silpna.

 24. tadas parašė:

  kartais paziuriu posedzius, tai pasidaro kartais svetima geda kaip opozicija bando protingus vaidyt bet nelabai gaunasi

 25. kalmarai parašė:

  Labai gerai, kad viesinate viska, kaip yra.

 26. Rasa parašė:

  puikus straipsnis, labai informatyvus ir issamus

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+