Jūratė Meškutavičienė

Visuomenei pristatyta 2016 m. Savivaldybės veiklos ataskaita

Merės rankose - pačių Savivaldybės vadovių ir specialistų parengtas 2016 m. veiklos ataskaitos leidinys.

Merės rankose - pačių Savivaldybės vadovių ir specialistų parengtas 2016 m. veiklos ataskaitos leidinys.

Taip, kaip numato Vietos savivaldos įstatymas, balandžio 12 d. Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovės, valdančiosios koalicijos Tarybos nariai, Administracijos skyrių vedėjai pakvietė rajono gyventojus į 2016 metų Savivaldybės veiklos ataskaitos pristatymą. Skaityti daugiau »

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas: ūkininkų šiemet laukia nemažai naujovių

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė: „Šiemet viena iš naujovių - ūkininkai įsipareigoja deklaruoti tik tuos plotus, kuriuos patys dirba.“

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė: „Šiemet viena iš naujovių - ūkininkai įsipareigoja deklaruoti tik tuos plotus, kuriuos patys dirba.“

Prasideda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Šiemet jis vyks nuo balandžio 10 d. iki birželio 6 d. Tiesa, visi vėluojantieji deklaruoti, šį darbą galės atlikti iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną uždelstą dieną galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. (išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios, pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai).

Apie deklaravimo taisykles ir naujoves kalbamės su Savivaldybės Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūrate Meškutavičiene. Skaityti daugiau »

Ruošiamės pasėlių deklaravimui

Pasėlių deklaravimas
Baigiasi pirmasis pavasario mėnuo, artėja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo pradžia.  Į klausimus apie deklaravimo taisykles bei jų naujoves 2016 metais sutiko atsakyti Širvintų rajono savivaldybės Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė.
- Priminkite ūkininkams, kada šiais metais prasidės ir kiek laiko tęsis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas?
- Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo pradžia – balandžio 11 diena, o pabaiga – birželio 6 diena. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 2016 metais yra sutrumpėjęs deklaravimo laikotarpis, nes viena savaite paankstinta žemės plotų ir pasėlių deklaravimo pabaiga. Pavėlavusiųjų bendrosios paraiškos bus priimamos  iki liepos 1 dienos, tačiau pateikiant jas po birželio 6 dienos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 procentu. Ji nemažėja tik tuo atveju, jeigu vėluojama dėl nepriklausančių nuo pareiškėjo sąlygų, pavyzdžiui, pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai.
- Ar esate tinkamai pasiruošę deklaravimui, ar pakankamai tam turite tinkamų specialistų?
-  Kadangi šiais metais deklaravimo funkciją atliks daug naujų specialistų, labai daug dėmesio skyrėme jų mokymui – dalyvavome Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bei Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotose seminaruose ir mokymuose, todėl deklaravimui esame visiškai pasiruošę ir jo pradžios laukiame be baimės. Kiekvienoje seniūnijoje ūkininkų lauks paruošti specialistai, kurie vykdys deklaravimo funkciją. Ankstesnių metų patirtis rodo, kad deklaruojant buvo padaroma nemažai klaidų, dėl kurių vėluodavo išmokos ūkininkams. Šiais metais mūsų siekis – gerinti deklaravimo kokybę. Taigi, ūkininkus stengsimės aptarnauti kuo geriau, nes mums svarbiausia, kad nebūtų atidėti ar nukelti išmokų mokėjimai ir taip reikalingas išmokas ūkininkai gautų laiku.
- Kur ūkininkai gali kreiptis, norėdami deklaruoti savo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus?
- Pareiškėjas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius privalo deklaruoti seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą, o pareiškėjai, kurių valdos centras Širvintų seniūnijoje, deklaruoti turi Širvintų rajono savivaldybės Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 116 kabinete.
- Kokius asmens ir kitus dokumentus reikia pateikti atėjus deklaruoti?
- Pareiškėjas seniūnijos darbuotojui turi pateikti: 1. Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis, – vietovėje išmatuotų laukų plotų schema arba brėžiniu, su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, atstumais iki pastatų, kelių, melioracijos griovių, laukų plotais bei naudmenų pavadinimais. 2. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai. Minėti dokumentai naudojami tik apytikslei deklaruojamų plotų vietai nustatyti. 3. Žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos ir, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Deklaruojantieji valstybinėje žemėje privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą. Jei deklaruoti plotai, valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. 4. Pasą arba asmens tapatybės kortelę.
- Ar gali pareiškėjui atstovauti kitas asmuo?
- Gali. Yra keletas skirtingų atvejų: kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo arba kai paraišką teikia juridinis asmuo, tai reikia pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą; kai paraišką teikia juridinio asmens vadovas, reikia pateikti juridinio asmens vadovo paskyrimo, išrinkimo dokumentą, pažymą arba jos išrašą iš Juridinių asmenų registro ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kai paraišką teikia nepilnamečiam pareiškėjui atstovaujantis asmuo (tėvai, globėjai, įtėviai), reikia pateikti nepilnamečio asmens gimimo liudijimą; kai paraišką teikia neveiksniu pripažintam fiziniam asmeniui atstovaujantis asmuo, reikia pateikti teismo sprendimą; kai paraišką teikia mirusio fizinio asmens žemės ūkio valdos paveldėtojas, reikia pateikti pareiškėjo mirties liudijimą, paveldėjimo teisės liudijimą (jeigu paraiškos teikimo metu jis yra išduotas paveldėtojui).
- Kokios žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujovės šiais metais laukia ūkininkų?
- Ūkininkų, siekiančių tiesioginių išmokų, laukia nemažai naujovių. Gyvulių laikytojams švelninamos nuganymo sąlygos, pievose nebus draudžiama smulkinti žolę, bus sudaryta galimybė pievas panaudoti prekinės produkcijos gamybai. Patikslinti ir reikalavimai ūkininkams, siekiantiems gauti paramą už sodus bei uogynus – tarpueiliai turės būti šienaujami arba periodiškai įdirbami, o nudžiūvę vaismedžiai – pašalinami.
Į papildomą išmoką jaunajam ūkininkui galės pretenduoti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys, valdomi ne vyresnių kaip 40 metų amžiaus fizinių asmenų, o juridinio asmens valda turės būti įkurta ne anksčiau kaip prieš 5 metus.
Toliau reikės laikytis žalinimo reikalavimų: įvairinti pasėlius, išlaikyti daugiametes ganyklas ar pievas, išskirti ekologiniu požiūriu svarbias vietoves (EASV). Taisyklėse patikslintas žolinių azotą kaupiančių augalų traktavimas. Šių žolių mišinys su motiejukais tiks, jei kitos žolės mišinyje sudarys mažiau kaip 50 procentų. Juodajame pūdyme cheminius augalų apsaugos produktus bus galima panaudoti tik vieną kartą – iki birželio 1 dienos. Prie jau buvusių EASV elementų – pūdymo ir azotą kaupiančių augalų – pridedami nauji: posėlis ir įsėlis bei kraštovaizdžio elementai, t. y. medžių grupės, miškeliai, tvenkiniai, kūdros, grioviai. Tiesioginių išmokų už kraštovaizdžio elementus ūkininkas gauti negali, bet jų deklaravimas padeda lengviau atitikti žalinimo reikalavimus neišimant valdomų plotų iš gamybos. Svarbu, kad skirtingo tipo EASV elementai atitiktų skirtingą ploto koeficientą.
Žemės ūkio ministerija yra paruošusi specialias EASV kraštovaizdžio elementų išskyrimo ir išlaikymo gaires. Turint vidutinį ūkį ir deklaruojant 20 ha ariamosios žemės, būtina deklaruoti ne mažesnį kaip 1 ha kraštovaizdžio elementų plotą. Posėliniai augalai yra pasėliai po ankstyvųjų daržovių ir bulvių, javų ir rapsų, o įsėlis – tai žoliniai augalai, bet, pavyzdžiui, gryni dobilai tam netinka – jie traktuojami kaip atskiras pasėlis.
Prie visų naujovių – sausio 29 dieną patvirtintas daugiamečių pievų atkūrimo tvarkos aprašas. Jei ateityje daugiamečių pievų plotai nacionaliniu lygiu sumažėtų daugiau nei leidžiama (t. y. daugiau nei 5 proc.), tai bus privalu dalį ploto atkurti iki kitų metų deklaravimo pradžios (jei NMA informuoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.) ir išlaikyti jį ne mažiau kaip 5 metus. Atkurti pirmiausia reikės tiems, kurie neturėjo gyvulių 2012-2014 metais. Šis pievų atkūrimo reikalavimas taikomas deklaruojančiajam , t. y. nepaisant to, kas išarė pievų plotą. Pareiškėjai, kurie įpareigoti atkurti išartus anksčiau buvusius daugiamečių pievų plotus, pakeistus į kitos paskirties, informuojami NMA, kiek tiksliai jie turi pertvarkyti plotų atgal į pievą. Atkūrimo reikalavimas taikomas plotams, kurie yra 0,1 ha arba didesni.
- Pasirodo, ne taip paprasta tinkamai deklaruoti, – yra daugybė įvairių niuansų… Ar bus šiais metais vykdomi ūkininkų mokymai?
- Suprantame, kad prasidėjus deklaravimo laikotarpiui ūkininkams gali iškilti daug klausimų, todėl 2016 metų balandžio 22 dieną, 10.00 valandą, Širvintų r. savivaldybės kultūros centre (Parodų salėje), adresu.: Igno Šeiniaus g. 4, Širvintose, vyks Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojamas seminaras „Tiesioginių išmokų ir su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą administravimo naujovės ir aktualijos“. Seminaro metu pateikta informacija padės ūkininkams tinkamai pasirengti deklaravimui, todėl kviečiame ūkininkus aktyviai dalyvauti, susipažinti su deklaravimo aktualijomis, o po Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovo pranešimo bus galimybė užduoti rūpimus klausimus. Taip pat galima kreiptis ir į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 116 kabinetą, arba tel. 8 382 30 289.
- Kokie preliminarūs tiesioginių išmokų dydžiai 2016 metais?
- Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, šiais metais numatomi tokie išmokų dydžiai: pagrindinė išmoka už 1 ha apytikriai turėtų siekti apie 61 eurą, žalinimo išmoka – apie 48 eurus, išmoka už pirmuosius hektarus – apie 52 eurus, išmoka jaunajam ūkininkui – apie 45 eurus.
- Artėja Šv. Velykos. Ko palinkėtumėte ūkininkams?
- Ūkininkams linkiu gerų metų, gausaus derliaus ir kad visada užtektų jėgų ir sveikatos sunkiame jų darbe. Tikiuosi gražaus ūkininkų ir Žemės ūkio skyriaus darbuotojų bendravimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo. Visiems rajono gyventojams linkiu gražios, prasmingos, viltingos ir linksmos Prisikėlimo šventės!
Kalbėjosi Remigijus Bonikatas
Nuotrauka:
„Tikiuosi gražaus ūkininkų ir skyriaus darbuotojų bendravimo bei konstruktyvaus bendradarbiavimo“, – sako Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė.
„Tikiuosi gražaus ūkininkų ir skyriaus darbuotojų bendravimo bei konstruktyvaus bendradarbiavimo“, - sako Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė.

„Tikiuosi gražaus ūkininkų ir skyriaus darbuotojų bendravimo bei konstruktyvaus bendradarbiavimo“, - sako Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė.

Baigiasi pirmasis pavasario mėnuo, artėja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo pradžia.  Į klausimus apie deklaravimo taisykles bei jų naujoves 2016 metais sutiko atsakyti Širvintų rajono savivaldybės Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė. Skaityti daugiau »

Savivaldybės naujienos

Širvintų parapija

Web ir SEO sprendimai

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Kaip turi būti pasielgta su posėdžių nelankančiais tarybos nariais?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Židiniai
Kreditas
Plytelės
Buitinė technika namams
Pigūs baldai
Vertimai iš anglų
Lagaminai
Microblading
NeoLife vitaminai
Įmonių steigimas
Išparduotuvė
Optimizavimas paieškos sistemoms

  
Statistika
Dabar svetainėje: 13 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.