Skelbiamas konkursas Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SKELBIMAS DĖL KONKURSO

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį, o Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas;

1.3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

1.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

2. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
2.1. prašymą dalyvauti konkurse;
2.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
2.3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193 (aktuali redakcija), 1 priedą;
2.4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
2.5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;
2.6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
2.7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
2.8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

3. Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku.

Dokumentai priimami Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje, 115 kab. (Vilniaus g. 61, Širvintos) iki 2015 m. liepos 17 d. 15.45 val.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Elektroninio pašto adresas: gitana.buteikiene@sirvintos.lt

Pasiteiravimo telefonų numeriai: (8 382) 30 289, (8 382) 31 256.

Atrankos data – 2015 m. liepos 28 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+