Priimti sprendimai, susiję su švietimo ir kultūros reikalais

Priimti sprendimai, susiję su švietimo ir kultūros reikalais
Spalio 29 dieną vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 18 tarybos narių, apsvarstyta per 30 klausimų. Net 13 pateiktų sprendimo projektų  buvo susiję su kultūros ir švietimo reikalais. Visi projektai buvo išsamiai išnagrinėti komitetų posėdžiuose, todėl didelių diskusijų  nesukėlė ir beveik visi sprendimai priimti vienbalsiai.
Patvirtintos atestacijos komisijos, paskirti baldų komplektai
Tarybos posėdyje patvirtintos Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, Širvintų pradinės mokyklos, Zibalų pagrindinės mokyklos ir Širvintų meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos.
Apsvarstytas sprendimo projektas  „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ dalinio pakeitimo“ ir priimtas teigiamas sprendimas. Sprendimo projektą pristačiusi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė pažymėjo, jog visų švietimo įstaigų vadovams, jeigu pakanka lėšų, leidžiama didinti atlyginimus.
Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Švietimo įstaigų modernizavimo programą, 2015 m. atviro konkurso būdu pirko savivaldybių švietimo įstaigoms mokyklinių baldų. Turtas savivaldybėms perduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Širvintų rajono savivaldybei skirta 2 mokyklinių baldų komplektai  vyresniųjų klasių mokiniams. Mokyklinių baldų komplektus, kurių vertė yra per 4070 eurų, taryba nusprendė skirti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai.
Patalpų nuoma – 1 euras per mėnesį
Tarybai buvo pateiktas sprendimas dėl vaikų neformaliojo švietimo programoms vykdyti patalpų nuomos mokesčio.
Aiškinamajame rašte akcentuojama, jog savivaldybė turi siekti, kad neformaliojo vaikų švietimo programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi. Rekomenduojama neformaliojo švietimo programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse. Rekomenduotina savivaldybių taryboms numatyti, kad neformaliojo švietimo teikėjai galėtų išsinuomoti patalpas už minimalią kainą.
Taryba nusprendė nustatyti vaikų neformaliojo švietimo programoms vykdyti Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų patalpų nuomą – 1 euras per mėnesį. Šis sprendimas netaikomas neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams, kurie renka mokestį iš tėvų.
Atleisti nuo maitinimo mokesčio šeimas, kurios 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą
Sprendimo projektas „Dėl užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kuriame nurodoma, jog viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų – ikimokyklinio ugdymo organizavimas.
Šiuo sprendimo projektu visus Užmokesčio už vaikų išlaikymą Širvintų rajono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo pakeitimus siekiama sudėti į vieną dokumentą bei patikslinti įstaigas, kurioms taikomas Tvarkos aprašas (Širvintų lopšeliams-darželiams, Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriams bei Širvintų rajono mokykloms-daugiafunkciams centrams). Tvarkos apraše numatytas vienodas mokestis (Širvintų lopšeliams-darželiams ir Širvintų rajono ugdymo įstaigoms) ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti, numatyta atleisti nuo maitinimo mokesčio šeimas, kurios 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą, taip pat numatyta, kad už maitinimą už vaiko nelankytas dienas gali nemokėti tėvai, kurie pateikia pažymas ne tik dėl pamaininio darbo, bet ir verslo liudijimo bei individualios veiklos pažymėjimo kopijas. Tai rodo konkretų dabartinės rajono valdžios rūpinimąsi vaikais auginančiomis šeimomis.
Tvarkos apraše numatyta, kad įstaigos direktorius parengia užmokesčio ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti naudojimo tvarką ir suderina ją su mokyklos taryba; taip pat apibrėžta, kad papildomų rinkliavų organizavimas laikytinas neturinčiu teisinio pagrindo.
Kultūros namai ir biblioteka Kiaukliuose bus po vienu stogu
Vienbalsiai buvo priimtas sprendimas „Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro pasitikėjimo teise valdomas patalpas suteikti panaudos pagrindais Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“. Nuspręsta leisti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro patikėjimo teise valdomas 63,80 kv. m patalpas, esančias Bažnyčios g. 42, Kiauklių kaime, suteikti Širvintų rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai pagal panaudos sutartį dešimčiai metų.
Pažymėtina, jog sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atsižvelgus į Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos prašymą, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro sutikimą, Širvintų rajono vietos veiklos grupės raštą, Centrinės projektų valdymo agentūros raštą ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą.
Aiškinamajame rašte teigiama, kad Širvintų rajono savivaldybės administracija 2014 ir 2015 metais įgyvendino 2 projektus: „Kiauklių kaimo kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams“. Įgyvendinus numatytas veiklas, rekonstruotas ir bendruomenės poreikiams pritaikytas apleistas Kiauklių kultūros namų pastatas, įsigyta baldų ir įrangos, sutvarkyta teritorija.
„Širvintų viešosios bibliotekos Kiauklių filialas dabar yra sename buvusios (dabar jau uždarytos) Kiauklių mokyklos pastate, – skelbiama aiškinamajame rašte. – Pastatas yra prastos būklės: skeldėja pamatai, kiauras stogas, todėl nuo lubų krenta tinkas. Šildoma krosnimis, tačiau kai kurios yra avarinės būklės. Pastatui būtinas kapitalinis remontas. Būtų tikslinga ir ekonomiška, kad Kiauklių ir aplinkinių kaimų gyventojai paslaugas gautų tame pačiame, moderniai sutvarkytame ir visuomenės poreikiams pritaikytame pastate. Taip būtų užtikrintas abiejų projektų tęstinumas ir racionalesnis už projekto lėšas sutvarkyto turto panaudojimas. Šios patalpos – pagrindinė vieta, kur vyksta įvairūs renginiai vietos bendruomenei. Viešosios bibliotekos kolektyvas glaudžiai bendradarbiauja su vietos bendruomene ir Kultūros centru ir turi žmogiškųjų išteklių organizuoti renginius, užtikrinti rekonstruotų patalpų apsaugą bei tinkamą panaudojimą.“
Opozicijos atstovui pasidomėjus, ar yra leidimas kurti dvi kultūros įstaigas renovuotame pastate, merė Živilė Pinskuvienė patikino, kad yra gauti visi reikalingi dokumentai. Tarybos nariams pateiktos Širvintų rajono vietos veiklos grupės, Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštų kopijos.
Tikėtina, kad kiaukliečiai dabar galės džiaugtis ne tik renovuotais kultūros namais, bet ir gražiomis kaimo bibliotekos patalpomis.
Romas Zibalas

Spalio 29 dieną vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 18 tarybos narių, apsvarstyta per 30 klausimų. Net 13 pateiktų sprendimo projektų  buvo susiję su kultūros ir švietimo reikalais. Visi projektai buvo išsamiai išnagrinėti komitetų posėdžiuose, todėl didelių diskusijų  nesukėlė ir beveik visi sprendimai priimti vienbalsiai.

Patvirtintos atestacijos komisijos, paskirti baldų komplektai

Tarybos posėdyje patvirtintos Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, Širvintų pradinės mokyklos, Zibalų pagrindinės mokyklos ir Širvintų meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos.

Apsvarstytas sprendimo projektas  „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ dalinio pakeitimo“ ir priimtas teigiamas sprendimas. Sprendimo projektą pristačiusi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė pažymėjo, jog visų švietimo įstaigų vadovams, jeigu pakanka lėšų, leidžiama didinti atlyginimus.

Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Švietimo įstaigų modernizavimo programą, 2015 m. atviro konkurso būdu pirko savivaldybių švietimo įstaigoms mokyklinių baldų. Turtas savivaldybėms perduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Širvintų rajono savivaldybei skirta 2 mokyklinių baldų komplektai  vyresniųjų klasių mokiniams. Mokyklinių baldų komplektus, kurių vertė yra per 4070 eurų, taryba nusprendė skirti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai.

Patalpų nuoma – 1 euras per mėnesį

Tarybai buvo pateiktas sprendimas dėl vaikų neformaliojo švietimo programoms vykdyti patalpų nuomos mokesčio.

Aiškinamajame rašte akcentuojama, jog savivaldybė turi siekti, kad neformaliojo vaikų švietimo programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi. Rekomenduojama neformaliojo švietimo programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse. Rekomenduotina savivaldybių taryboms numatyti, kad neformaliojo švietimo teikėjai galėtų išsinuomoti patalpas už minimalią kainą.

Taryba nusprendė nustatyti vaikų neformaliojo švietimo programoms vykdyti Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų patalpų nuomą – 1 euras per mėnesį. Šis sprendimas netaikomas neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams, kurie renka mokestį iš tėvų.

Atleisti nuo maitinimo mokesčio šeimas, kurios 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą

Sprendimo projektas „Dėl užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kuriame nurodoma, jog viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų – ikimokyklinio ugdymo organizavimas.

Šiuo sprendimo projektu visus Užmokesčio už vaikų išlaikymą Širvintų rajono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo pakeitimus siekiama sudėti į vieną dokumentą bei patikslinti įstaigas, kurioms taikomas Tvarkos aprašas (Širvintų lopšeliams-darželiams, Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriams bei Širvintų rajono mokykloms-daugiafunkciams centrams). Tvarkos apraše numatytas vienodas mokestis (Širvintų lopšeliams-darželiams ir Širvintų rajono ugdymo įstaigoms) ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti, numatyta atleisti nuo maitinimo mokesčio šeimas, kurios 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą, taip pat numatyta, kad už maitinimą už vaiko nelankytas dienas gali nemokėti tėvai, kurie pateikia pažymas ne tik dėl pamaininio darbo, bet ir verslo liudijimo bei individualios veiklos pažymėjimo kopijas. Tai rodo konkretų dabartinės rajono valdžios rūpinimąsi vaikais auginančiomis šeimomis.

Tvarkos apraše numatyta, kad įstaigos direktorius parengia užmokesčio ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti naudojimo tvarką ir suderina ją su mokyklos taryba; taip pat apibrėžta, kad papildomų rinkliavų organizavimas laikytinas neturinčiu teisinio pagrindo.

Kultūros namai ir biblioteka Kiaukliuose bus po vienu stogu

Vienbalsiai buvo priimtas sprendimas „Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro pasitikėjimo teise valdomas patalpas suteikti panaudos pagrindais Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“. Nuspręsta leisti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro patikėjimo teise valdomas 63,80 kv. m patalpas, esančias Bažnyčios g. 42, Kiauklių kaime, suteikti Širvintų rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai pagal panaudos sutartį dešimčiai metų.

Pažymėtina, jog sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atsižvelgus į Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos prašymą, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro sutikimą, Širvintų rajono vietos veiklos grupės raštą, Centrinės projektų valdymo agentūros raštą ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą.

Aiškinamajame rašte teigiama, kad Širvintų rajono savivaldybės administracija 2014 ir 2015 metais įgyvendino 2 projektus: „Kiauklių kaimo kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams“. Įgyvendinus numatytas veiklas, rekonstruotas ir bendruomenės poreikiams pritaikytas apleistas Kiauklių kultūros namų pastatas, įsigyta baldų ir įrangos, sutvarkyta teritorija.

„Širvintų viešosios bibliotekos Kiauklių filialas dabar yra sename buvusios (dabar jau uždarytos) Kiauklių mokyklos pastate, – skelbiama aiškinamajame rašte. – Pastatas yra prastos būklės: skeldėja pamatai, kiauras stogas, todėl nuo lubų krenta tinkas. Šildoma krosnimis, tačiau kai kurios yra avarinės būklės. Pastatui būtinas kapitalinis remontas. Būtų tikslinga ir ekonomiška, kad Kiauklių ir aplinkinių kaimų gyventojai paslaugas gautų tame pačiame, moderniai sutvarkytame ir visuomenės poreikiams pritaikytame pastate. Taip būtų užtikrintas abiejų projektų tęstinumas ir racionalesnis už projekto lėšas sutvarkyto turto panaudojimas. Šios patalpos – pagrindinė vieta, kur vyksta įvairūs renginiai vietos bendruomenei. Viešosios bibliotekos kolektyvas glaudžiai bendradarbiauja su vietos bendruomene ir Kultūros centru ir turi žmogiškųjų išteklių organizuoti renginius, užtikrinti rekonstruotų patalpų apsaugą bei tinkamą panaudojimą.“

Opozicijos atstovui pasidomėjus, ar yra leidimas kurti dvi kultūros įstaigas renovuotame pastate, merė Živilė Pinskuvienė patikino, kad yra gauti visi reikalingi dokumentai. Tarybos nariams pateiktos Širvintų rajono vietos veiklos grupės, Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštų kopijos.

Tikėtina, kad kiaukliečiai dabar galės džiaugtis ne tik renovuotais kultūros namais, bet ir gražiomis kaimo bibliotekos patalpomis.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

4 Atsakymai į “Priimti sprendimai, susiję su švietimo ir kultūros reikalais”

 1. taigi parašė:

  Reikia keisti mokytojų teises. Jie turi turėti daugiau teisių prieš mokinius, ypač prieš tų „demokratijos palaikytojus“. Manau reiktų pagalvoti, kad reiktų įvesti mokinių išmetimo iš mokyklos taisyklę, jei normaliai negalima su mokiniu susikalbėti. Tegu eina šunims šieką pjauti…

 2. ach parašė:

  Vargas tau Jeruzalė

 3. ar parašė:

  Kiek galima tuos koeficientus didinti?

 4. babcė parašė:

  Manau, kad švietimo komitetas gerai vadovaus švietimo politikai rajone, nes jo kompetencija ypatinga

Comments are closed.

scroll to top