Kiaukliečiai pasveikino kunigą Antaną Jasionį

25 metų kunigystės jubiliejų švenčiantis kunigas Antanas Jasionis (centre) su Dubingių parapijos kunigu Anton‘u Zavalskij (kairėje) ir Gelvonų parapijos kunigu Viliumi Kiškiu (dešinėje) po sekmadienio Šv. Mišių Kiauklių bažnyčios šventoriuje.

25 metų kunigystės jubiliejų švenčiantis kunigas Antanas Jasionis (centre) su Dubingių parapijos kunigu Anton‘u Zavalskij (kairėje) ir Gelvonų parapijos kunigu Viliumi Kiškiu (dešinėje) po sekmadienio Šv. Mišių Kiauklių bažnyčios šventoriuje.

Liepos 7 dieną Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje gausiai susirinkę parapijiečiai iškilmingai pasveikino parapijos kleboną kun. Antaną Jasionį 25 metų kunigystės proga.

Sekmadienį Kiauklių bažnyčioje Gelvonų parapijos klebonas Vilius Kiškis aukojo Šv. Mišias, kurių metu buvo meldžiamasi už Kiauklių krašto žmones bei už kunigystės jubiliejų švenčiantį kunigą Antaną Jasionį. Parapijos tikintieji maldose prašė Dievo laiminti parapijos ganytojo gerus darbus, padėti jam ištikimai tarnauti bažnyčiai bei žmonėms, sėkmingai darbuotis Viešpaties vynuogynuose.

Po Šv. Mišių parapijiečiai, Kiauklių kaimo bendruomenė, kunigo seserys Marytė ir Zita bei artimieji sveikino jubiliatą, dėkojo klebonui Antanui Jasioniui už ganytojišką veiklą, supratingumą ir atjautą bei įteikė gėlių puokštes. Jautresnės sielos moterys šluostėsi ašaras, o apie pustrečio šimto žmonių, sugiedoję „Ilgiausių metų“, dėkingumą ganytojui išreiškė plojimais.

Pasveikinti kunigo gausiai susirinko parapijos tikintieji.

Pasveikinti kunigo gausiai susirinko parapijos tikintieji.

Kunigas Antanas Jasionis nuoširdžiai dėkojo visiems tikintiesiems už sveikinimus. Ketvirtus metus Kiaukliuose sielovadinį darbą dirbantis kunigas Antanas Jasionis linkėjo parapijiečiams Dievo palaimos. 25 metų kunigystės jubiliejų švenčiantį kunigą Antaną Jasionį gražios šventės proga pasveikino studijų draugas, taip pat šiais metais 25 metų kunigystės jubiliejų švenčiantis Dubingių parapijos kunigas Anton Zavalskij, sveikinimo žodžius išsakė Gelvonų parapijos kunigas Vilius Kiškis bei Pusnės parapijos kunigas Vladas Avižienis.

– Mano pašaukimas tarnauti Dievui ir žmonėms, – po Šv. Mišių zakristijoje sakė klebonas Antanas Jasionis. – Esu kilęs iš labai religingos šeimos. Mano pasirinktas kunigystės kelias yra labai prasmingas.

Kiauklių parapijos klebonas Antanas Jasionis yra kilęs iš Ukmergės, studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, 1988 metų gegužės 29 dieną įšventintas į kunigus, kunigavo Molėtuose, Nemunaityje, Bagaslaviškyje, Krikštėnuose, net 14 metų Inturkėje. Kunigas Antanas Jasionis subtiliai jaučia ir tikintiesiems skelbia Dievo žodį, ypatingą dėmesį skiria pamaldų liturginiam ir estetiniam grožiui, 25 metus tarnauja Dievui, bažnyčiai ir žmonėms. Tai kunigas, kuris surado raktą į tikinčiųjų širdis, rūpinasi parapijiečių sielovada, dirba pastoracinį darbą.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top