Širvintų rajono mokyklos dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė pažymėjo, jog dalyvavimas TŪM programoje suteiks galimybę modernizuoti mokyklų infrastruktūrą.

Švietimo pažangos programą „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) pradėjo įgyvendinti 22 šalies savivaldybės, o dabar prie jų prisijungė dar 36 programoje norą dalyvauti išreiškusios savivaldybės.

TŪM programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę. TŪM programoje savivaldybėms sudaromos realios galimybės siekti švietimo kokybės savo teritorijoje, tai tokia programa, kuri savivaldybėms suteikė autonomijos ir tapo įrankiu savivaldybės savarankiškumo švietimo srityje stiprinimui.


Programoje „Tūkstantmečio mokyklos“ dalyvauja ir Širvintų rajono savivaldybės 4 mokyklos: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Širvintų pradinė mokykla, Širvintų „Atžalyno“ progimnazija ir Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija. Parengtame Širvintų rajono savivaldybės švietimo pažangos plane numatytos lyderystės, įtraukties, STEAM ir kultūrinio ugdymo veiklos pagal mokyklų iškeltas problemines sritis, kurios sprendžiamos šio projekto dėka. Mokyklos sieks sukurti šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas, didinančias domėjimąsi mokslu ir lemiančias geresnius mokinių pasiekimus. 2024 m. sausio – kovo mėn. savivaldybėse vyksta pažangos planų pristatymo renginiai ir pasirašomos galutinės Jungtinės veiklos sutartys. Būtent dėl šios priežasties kovo 12 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko konferencija, kurioje dalyvavo TŪM įtraukties srities ekspertė Lina Garbenčiūtė, TŪM STEAM srities ekspertė Indrė Povilaitienė, Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Piškinaitė, TŪM programoje dalyvaujančių mokyklų vadovės, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų bei mokinių komandos.

Apie STEAM veiklų efektyvumą kalbėjo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Jūratė Stankevičienė.
Konferencijoje dalyvavo (pirmoje eilėje iš kairės į dešinę) TŪM įtraukties srities ekspertė Lina Garbenčiūtė, TŪM STEAM srities ekspertė Indrė Povilaitienė, Širvintų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Piškinaitė.
Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorė Palmira Kvietkauskienė kiekvienai sričiai pritaikė veiklas pagal savo esamą situaciją.
Lyderystės ir gerosios patirties sklaidos svarbą pažymėjo Lada Kriščiūnienė – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.
Konferencijos dalyviai – mokinių ir mokytojų komandos.

Konferencijoje kalbėjusi Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė pažymėjo, jog dalyvavimas TŪM programoje padės aprūpinti mokyklas priemonėmis, skatinančiomis mokymo(-si) metodų įvairovę ir patirtinį ugdymą pagal kiekvieno vaiko galias, leis organizuoti STEAM, įtraukaus bei kultūrinio ugdymo veiklas, pasitelkus inovatyvius ugdymo metodus, suteiks galimybę modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, atnaujinant fizines patalpas, užtikrinti, kad mokyklų infrastruktūra būtų saugi ir pritaikyta specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems asmenims.

Apie suplanuotas lyderystės, įtraukties, STEAM ir kultūrinio ugdymo veiklas konferencijoje kalbėjo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Lada Kriščiūnienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Jūratė Stankevičienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė Aistė Palinauskienė, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorė Palmira Kvietkauskienė. Mokyklų vadovės pažymėjo, jog numatyta labai daug veiklų, jos visos svarbios STEAM, lyderystės, įtraukties ir kultūrinio ugdymo sritims. Programoje dalyvaujančios mokyklos apgalvojo visas sritis ir kiekvienai jų pritaikė veiklas pagal savo esamą situaciją. Numatyta gamtos mokslų kabinetų, laboratorijų, informatikos kabinetų įrengimas, biologijos kabinetų remontas pagal universalaus dizaino principus, STEAM laboratorijų įrengimas, pažangių technologijų laboratorijų įranga, matematikos kabinetų įranga, mokytojo kambario įrengimas ir remontas pagal universalaus dizaino principus, specialiojo pedagogo kabineto įrengimas ir remontas bei kabineto įranga, logopedo kabineto įranga (baldai, priemonės), bendrų patalpų įrengimas bei mergaičių ir berniukų WC pritaikymas negalią turintiems žmonėms (įrengiamos atskiros kabinos neįgaliesiems), keltuvas negalią turintiems žmonėms; aktų salės remontas ir įrengimas, foto ir video studijos įrengimas, menų laboratorijos įrengimas, bibliotekos įrengimas ir remontas, dizaino studijos įrengimas, dailės kabineto įrengimas (dailės paruošiamasis ir dailės studija) ir t. t. Taip pat numatyti ir individualių ugdymosi poreikių turinčių mokinių atpažinimo mokymai, tėvų bendruomenės švietimo renginiai, švietimo įstaigų vadovų ir pavaduotojų mokymai, mokymai apie sėkmingą įvairių gebėjimų poreikių, elgesio ir emocijų mokinių ugdymą bendrojo ugdymo klasėje, darbą su elgesio ir emocijų sunkumų ir sutrikimų turinčiais vaikais, socialinių įgūdžių programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas 5–8 klasėse, socialinės akcijos, labdaros vakarai mokinių pilietiškumo ir socialinių kompetencijų ugdymui, pamokų ciklas III klasių matematikos A kurso gimnazistams, besiruošiantiems laikyti matematikos VBE, pamokos su Universiteto dėstytojais, STEAM edukacijos su robotika integravimas į formalų ir neformalų švietimą, tęstinių STEAM pamokų patirtinių veiklų organizavimas TŪM mokyklų ir kitų savivaldybės mokyklų mokiniams naujai įrengtoje STEAM laboratorijoje, integruoto STEAM ugdymo dienos, visatos pažinimo edukacijos, neformalūs robotikos užsiėmimai ir dar daug kitų veiklų.

TŪM programą inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, administruoja ir vykdo stebėseną Centrinė projektų valdymo agentūra, vykdo Europos socialinio fondo agentūra („Tūkstantmečio mokyklų“ akademija), įgyvendina savivaldybė, parengusi pažangos planus bei investicinius projektus.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (3 įvert.)
scroll to top