Valstybės kontrolė: „Širvintų savivaldybė pažeidinėja įstatymus“

Valstybės kontrolė apibendrino dvidešimt trijose savivaldybėse atliktų finansinių ir teisėtumo auditų duomenis. Valstybinėms funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui bei valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti praėjusiais metais tikrintoms savivaldybėms iš valstybės biudžeto skirta daugiau nei 1 milijardas 62 milijonai litų specialių tikslinių dotacijų. Įvertinant ketverių metų finansinių auditų savivaldybėse rezultatus, akivaizdi pažanga pasiekta Marijampolės, Kėdainių ir Rokiškio rajonų savivaldybėse.

Dalyje savivaldybių pastebima pažanga tobulinant vidaus kontrolės sistemas ir finansų valdymą. Vis dėlto dalis savivaldybių dar nėra pajėgios laiku nustatyti ir ištaisyti klaidas, užtikrinti tinkamą finansų ir valstybės turto valdymą. „Dėl neefektyvios vidaus kontrolės neužkertamas kelias dotacijas naudoti ne pagal paskirtį, o valstybės turtas naudojamas pažeidžiant teisės aktus“, – teigia valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė.

Audito metu nustatyta reikšmingų teisės aktų pažeidimų naudojant valstybės lėšas ir turtą. Pavyzdžiui, Ignalinos, Anykščių, Širvintų ir Molėtų rajono savivaldybės, pažeisdamos įstatymus, valstybės turtą perdavė valdyti kitoms įstaigoms, Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestų bei Molėtų rajono savivaldybės, naudodamos lėšas, nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymu. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų Vilniaus miesto savivaldybėje valstybės kontrolieriaus pavaduotojas įpareigojo administracijos vadovą pažeidimus padariusius asmenis traukti atsakomybėn.

Širvintų savivaldybėje nebuvo užtikrintas priimtų sprendimų ir sudarytų sutarčių dėl valstybės turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas. Širvintų savivaldybės taryba, vadovaujama mero Kęstučio Pakalnio, priėmė sprendimus dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo taip pat patikėjimo teise neatlygintinai valdyti ir naudotis neterminuotam laikui Viešajai bibliotekai, t. y. biudžetinei įstaigai, kuri nėra valstybės turto patikėtinė.

Atliekant auditus pastebėta, kad 2007 metais nepanaudota ir perskirstyta daugiau nei 46 milijonai litų skirtų dotacijų, iš kurių daugiau kaip 42 milijonai litų buvo nepanaudotos lėšos, skirtos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir asmenų su sunkia negalia globai teikti. Valstybės kontrolės nuomone, būtina tobulinti šioms ir kitoms sritims skiriamų lėšų planavimo metodikas, kurios užtikrintų realesnį valstybės biudžeto lėšų poreikį.

Auditoriams kilo abejonių ir dėl tinkamo mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai tobulinti, naudojimo. Kelionių, seminarų užsienyje programoms finansuoti buvo panaudota daugiau nei 1,6 milijono litų, tačiau daugumos šių programų pagrindinę dalį sudarė pažintinės ekskursijos. Taip, Valstybės kontrolės nuomone, ugdymo įstaigos neužtikrino racionalaus mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijai tobulinti, panaudojimo. Nuo šių metų rugsėjo įsigaliojus įstatymo pataisoms biudžeto lėšomis bus apmokamos tik išlaidos, patirtos keliant kvalifikaciją, o ne tenkinant turistinius poreikius. Be to, edukacinės išvykos užsienyje galės būti rengiamos tik akreditavus kvalifikacijos tobulinimo programą.

Parengta pagal Valstybinio audito ataskaitą

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+