Mokslininkai ir specialistai tarybos nariams – ne autoritetas

Rajono taryboje


Praėjusį pirmadienį įvyko rajono tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas 31 reikalas. Nors darbotvarkė buvo labai plati, posėdis netruko nė dviejų valandų. Pasak tarybos narių, visi svarstomi reikalai buvo kruopščiai aptarti komisijose, tarybos komitetuose, todėl plačiai diskutuoti nebuvo reikalo.

Posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių. Nedalyvavo Vytas Šimonėlis ir Valdas Radionovas.

* Praėjusį rajono tarybos posėdį likvidavus kai kurių mokyklų pradinio ugdymo skyrius, šį sykį spręsta, ką daryti su tų pradinių mokyklų pastatais.

Nuspręsta iš Musninkų vidurinės mokyklos balanso perkelti į Širvintų rajono savivaldybės administracijos balansą Vindeikių pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kurio likutinė vertė – 2632,25 lito, ir tualeto pastatą, kurio likutinė vertė – 1291,60 lito; iš Gelvonų vidurinės mokyklos balanso perkelti į Širvintų rajono savivaldybės administracijos balansą Liukonių pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kurio likutinė vertė – 0 litų, mokyklos priestatą, kurio likutinė vertė – 5144,48 lito ir mokyklos dirbtuves, kurių likutinė vertė – 0 litų; iš Bartkuškio pagrindinės mokyklos balanso perkelti į Širvintų rajono savivaldybės administracijos balansą Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kurio likutinė vertė – 39 932,06 lito, mokyklos pastato rūsį, kurio likutinė vertė – 763,52 lito, ir katilinę, kurios likutinė vertė – 1837,62 lito; iš Čiobiškio pagrindinės mokyklos balanso perkelti į Širvintų rajono savivaldybės administracijos balansą Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kurio likutinė vertė – 1142,24 lito; iš Zibalų pagrindinės mokyklos balanso perkelti į Širvintų rajono savivaldybės administracijos balansą Anciūnų pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kurio likutinė vertė – 1318,08 lito; iš Širvintų pradinės mokyklos balanso perkelti į Širvintų rajono savivaldybės administracijos balansą Kielių pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kurio likutinė vertė – 3316,34 lito, mokyklos malkinę, kurios likutinė vertė – 653,80 lito ir Viesų pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kurio likutinė vertė – 5022,08 lito, bei tvartą, kurio likutinė vertė – 445,64 lito.

* Patvirtintas Triukšmo prevencijos priemonių ir veiksmų 2008 metų planas. Už sprendimo vykdymą atsakingu paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius.

* Algiui Pavydžiui, gyvenančiam Topeliškio kaime (Zibalų seniūnija), išimties tvarka skirta vienkartinė 500 litų pašalpa gydymuisi.

* Patvirtintas žemės sklypo formavimo ir teritorijos tvarkymo režimo nustatymo kontrolinio įtaiso paleidimo kameros statybos Žarnavagių kaime (Jauniūnų seniūnija) detalusis planas ir jo sprendiniai, šio žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimai.

* Nustatyti nauji individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai.

Sumažintas (80 procentų) fiksuoto dydžio pajamų mokestis neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis; asmenims, įgyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla. 50 procentų mokestis sumažintas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 25 – 55 procentų darbingumo lygis; asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kurie vieni augina nepilnamečius vaikus, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose; asmenims (tėvams arba įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti Širvintų darbo biržoje; asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

* Išnuomojant valstybinę žemę 2008 metams ne aukciono būdu miesto vietovėje, nuspręsta taikyti žemės ūkio paskirties žemei, sodų bendrijų žemei, kitos paskirties žemei – namų valdų, individualių garažų – 1,5 procento žemės vertės nuomos mokesčio tarifą; kitos paskirties žemei (gamybinei, ūkinei, komercinei veiklai vykdyti), išnuomotai iki 1996-06-27, – 4 procentus žemės vertės nuomos mokesčio tarifą; nuo 1996-06-27 iki 1997-11-13 – 1,5 procento žemės vertės nuomos mokesčio tarifą; nuo 1997-11-13 iki 2003-06-04 – 2,2 procento žemės vertės nuomos mokesčio tarifą; po 2003-06-04 – 3 procentus žemės vertės nuomos mokesčio tarifą.

Išnuomojant valstybinę žemę ne aukciono būdu kaimo vietovėje, taikyti 1,5 procento žemės vertės nuomos mokesčio tarifą ir žemės ūkio paskirties žemės kainos koeficientą – 0,35.

Išnuomojant valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu, taikyti metams 0,1 procento vandens telkinių vertės nuomos mokesčio tarifą.

Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi kitos paskirties (gamybinei, ūkinei, komercinei veiklai vykdyti) valstybine žeme nesudarę sutarčių, 2008 metais taikyti 4 procentų žemės vertės nuomos mokesčio tarifą.

Nustatytas 2008 metų žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas – iki šių metų gruodžio 31 dienos.

* Rajono tarybai buvo pateikta pripažinti beviltiškomis valstybinės žemės nuomos mokesčio šių juridinių asmenų nepriemokas: Širvintų statybos akcinės bendrovės – 58 884,27 lito, UAB „Žalmargės pieno“ – 19 148,30 lito, UAB „Širvintų duonos“ – 629,38 lito, iš viso – 78 661,95 lito. Tarybos nariai nusprendė šio reikalo svarstymą atidėti kol bus atliktas tų įmonių vykdytos veiklos penkerių metų auditas.

* Nuspręsta rengti Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, paskirtas atsakingas asmuo už sprendimo vykdymą, numatytos lėšos Širvintų rajono savivaldybės 2009 metų biudžete Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajam planui rengti.

* Nuspręsta 800 tūkstančių litų valstybės biudžeto asignavimų panaudoti projektui „Buvusios poliklinikos dalies patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją, įrengiant aštuonis socialinius butus“ pabaigti.

* Leisti Eugenijui Seibučiui privatizuoti išsimokėtinai 61,44 kv. m. bendrojo ploto vienbutį gyvenamąjį namą su šuliniu, esančius Juodės kaime (Jauniūnų seniūnija).

* Širvintų rajono savivaldybei leista įsigyti iki 25 vietų autobusą ir jį perduoti Širvintų sporto mokyklai.

* Patvirtintas daugiabučių namų savininkų bendrijų ir savininkų, pasirašiusių jungtinės veiklos sutartis, rėmimo tvarkos aprašas ir sudaryta tokio rėmimo nuolatinė komisija.

* Socialinės paramos ir sveikatos skyriui pavesta iš kitoms socialinėms išmokoms skirtų lėšų išmokėti 1000 litų vienkartinę pašalpą Juozui Vytautui Časui, gyvenančiam Vilniuje, apdegus gyvenamajam namui Širvintose.

* Papildytas Širvintų rajono tarybos 2000-05-17 sprendimas Nr. 24 „Dėl prekybos vietų Širvintų mieste“. Dabar bus leidžiama prekiauti tautodailės dirbiniais Igno Šeiniaus gatvėje, prie Kultūros centro.

* Patvirtintos atstovavimo Širvintų rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklės.

* Nustatytas vietinės rinkliavos už naudojimąsi transporto priemonių mokamomis stovėjimo vietomis Kernavės miestelyje mokestis. Už lengvąjį automobilį reikės mokėti 2 litus, už autobusą – 4 litus.

* Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimo nuostatai.

* Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijai perduotas Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas (mokymo įstaigų baldų komplektai).

* Patvirtinti Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos nuostatai.

* Patvirtintas Širvintų rajono švietimo centro 2008 – 2013 metų strateginis planas.

* Nuspręsta perduoti Socialinių paslaugų centrui Savivaldybės administracijai priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

* Kaimo bendruomenei „Vienkiemis“ leista įregistruoti buveinę Juodiškiuose.

* Patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės investicijų projektai ir nuspręsta teikti juos įrašyti į 2009 – 2011 metų Valstybės investicijų programą:

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos rekonstravimo patikslintas investicijų projektas (6 000 tūkstančiai litų),

Širvintų viešosios bibliotekos rekonstravimo ir Kultūros centro modernizavimo tęstinis investicijų projektas (6 078 tūkstančiai litų),

VšĮ Širvintų ligoninės rekonstravimo ir įrangos atnaujinimo tęstinis investicijų projektas (3 564 tūkstančiai litų),

Širvintų rajono 2008 metų melioracijos darbų tęstinis investicijų projektas (922 tūkstančiai litų).

Rajono tarybos narys Antanas Lidžius pareiškė pastabą, kad pažeisti terminai (investicijų projektas privalėjo būti patvirtintas iki birželio 11 dienos).

* Steigiamai Šešuolėlių I ir Šešuolėlių II kaimų bendruomenei įregistruoti buveinę Šešuolėlių I kaime (bibliotekoje).

* Kernavės seniūnijos bendruomenei dešimčiai metų suteiktos 10,53 kv. m patalpos, esančios Kernavės seniūnijos pastate.

* Vileikiškių kaimo bendruomenei suteiktos 193,41 kv. m patalpos, esančios Vileikiškių kaimo kultūros namuose.

* Su dviem nedideliais pakeitimais (tarybos nario V. Jasiukevičiaus siūlymu, suteikta daugiau teisių rajono merui) patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas, Savivaldybės administracijos direktoriui pavesta tvirtinti 2009-2011 metų strateginio veiklos plano rengimo formas.

* Atidėta kitam rajono tarybos posėdžiui spręsti reikalą dėl rajono švietimo įstaigų etatų normatyvų ir sąrašo. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos A.Jagminienės, dabartiniai etatai yra truputį išpūsti (sakysime, pagal normatyvus L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje priklauso tik pusė socialinio pedagogo etato, o yra du), bet turime atsižvelgti į tai, kad tas pareigas eina žmonės, kurių darbo krūvis yra gana didelis.

* Nepritarta naudotų padangų perdirbimo įmonės Bartkuškyje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

Ar tarybos nariai suprato, dėl ko balsuoja?

Buvusiose Bartkuškio tarybinio ūkio mechaninėse dirbtuvėse UAB „Gumos technologijos“ rengiasi paleisti bandomąją naudotų padangų perdirbimo liniją. Jau pradėta komplektuoti įranga.

Naudotų padangų perdirbimo problema – labai didelė visame pasaulyje. Poveikio aplinkai vertinimą rengusios SVECO BKG LSPI atstovas aiškino, kad Lietuvoje, Bartkuškyje, ruošiamasi išbandyti pasaulyje žinomą ir moksliškai patikrintą, bet dar niekur nenaudotą technologiją perdirbti padangas į gumos granules, iš kurių vėl būtų gaminamos naujos padangos. Naujoji technologija patraukli tuo, kad visiškai nebūtų teršiama aplinka (padangos būtų apdirbamos ozonu, paskui skystu azotu sušaldomos ir granuliuojamos). Bartkuškyje per metus būtų perdirbama tik iki 1300 tonų padangų, o sandėliuose jų būtų laikoma tik tiek, kad užtektų vienai savaitei – 20-30 tonų.

Rajono tarybos nariai visiškai nesigilino į svarstomo reikalo poveikio aplinkai vertinimo studiją. Prie jos prikibti kažin ar buvo galima. Darbą atliko viena kvalifikuočiausių Lietuvos įmonių. „Gumos technologijos“ už paslaugą sumokėjo 100 tūkstančių litų. Studija suderinta su visomis reikalingomis instancijomis, dėl neigiamo poveikio aplinkai nekalbėta nė viename gyventojų susirinkime. Viskas vyko išlaikant reikalingus terminus, apie susirinkimus skelbta vietinėje spaudoje. Apskritai, poveikio aplinkai vertinimo studijos apimtis yra labai didelė, vargu bau, kuris nors rajono tarybos narys su ja susipažino.

Diskutuota, ar apskritai tokia gamykla Bartkuškyje reikalinga, nors to daryti rajono tarybos niekas neprašė. Kalbėta, kad Bartkuškio gyventojams iš tokios UAB „Gumos technologijos“ veiklos jokios naudos nebūtų, tik po gyvenvietę galbūt nuolat važinėtų automobiliai, vežantys padangas, todėl visų nusistatymas buvo aiškus – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos netvirtinti. Be jokių motyvų.

UAB „Gumos technologijos“ direktorius Artūras Jukna sakė, kad politikai apskritai neturėtų kištis į gamybinius reikalus. Pasak Artūro Juknos, be jokios abejonės priimtas tik politinis sprendimas, o pagrindas tam buvo Savivaldybės administracijos direktoriaus Prano Kamieno pasakymas, kad šio objekto poveikio aplinkai vertinimą atlikti „Gumos technologijas“ įpareigojo buvusi Savivaldybės administracijos direktorė Živilė Pinskuvienė. Taigi – tarybos nariai stengiasi įrodyti, kad viskas, ką darė buvusi direktorė, yra blogai. Niekas nė nebandė aiškintis, kad prieš direktorei pasirašant, tą reikalą kruopščiai nagrinėjo Savivaldybės specialistai. Jokių priekaištų įmonei dėl būsimos veiklos niekada nei žodžiu, nei raštu nebuvo išsakyta. Neturi jokių priekaištų dėl galimo aplinkos teršimo nei Aplinkos ministerija, nei Visuomenės sveikatos centras, nei Bartkuškio gyventojai.

Pasak Artūro Juknos, atvejų kai rajono tarybos priima nepagrįstus politinius sprendimus, Lietuvoje yra nemažai. Konfliktus paprastai išsprendžia aukštesnės instancijos. Jis tiki, kad taip ir bus padaryta. Jei Bartkuškyje padangų perdirbimo gamyklėlė pradėtų veikti, pasak direktoriaus, pirmiausia būtų perdirbtos Širvintų rajone išmėtytos padangos, iš to naudos turėtų ir bartkuškiečiai, nes būtų įdarbinta nemažai šioje gyvenvietėje gyvenančių žmonių.

Parengė Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

4 Atsakymai į “Mokslininkai ir specialistai tarybos nariams – ne autoritetas”

 1. gabi69 parašė:

  aš ir visa mano šeima neis visai balsuot nei už vieną partiją.Visi jie aferistai,melagiai,pažadukai,žiūri kaip tik sau į kišenes prisikraut.O Fredis su savo šutve …tai aplamai patylėsiu…

 2. muahahahahaha parašė:

  Bartkuškio gyventojai neprieštaravo šiam įtartinai suderintam ir tariamai nepavojingai projektui, nes apie tai nieko nežinojo. Žmonės nebuvo informuoti apie padangų perdirbimo įmonę, todėl negalėjo pareikšti savo, kaip gyventojų, nuomonės. Mes nesame užtikrinti, kad šis projektas nebus pavojingas mums bei mūsų aplinkai, todėl dabar, kol neturime jokių garantijų, dėsime visas pastangas, kad sustabdytume tai. amen.

 3. o as parašė:

  as nebalsuosiu uz dp partija nes is ju nieko ner valdzioj kam be reikalo balsuot uz tokius (ai vien yra“) ir ka ? ka cia pagazdinai

 4. va va parašė:

  mes renkam o i posedzius nevaiksto bet pinigelius uz tai gauna daugiau uz Vyta ir Valda nebalsuosiu nes mes jiems nerupim tik per rinkimus reikalingi.Prisiminsiu

Comments are closed.

scroll to top
+