Gyventojai turi teisę gauti informaciją, kuri jiems padėtų pasitikrinti

Jau kuris laikas „Širvintų krašte“ kas mėnesį skelbiama UAB „Širvintų šiluma“ pateikiama ataskaita apie tą mėnesį galiojančias šilumos ir karšto vandens kainas.

Pateikdama tokią informaciją, UAB „Širvintų šiluma“ administracija vadovaujasi Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 nutarimu Nr. 1-264 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems 2018-2020 m. bazinės kainos galiojimo metams“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017-11-16 nutarimu Nr. O3E-496 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje www.regula.lt paskelbtomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis, UAB „Širvintų šiluma“ sudarytomis kuro pirkimo sutartimis bei atliktais šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimais.

Redakcija sulaukia skaitytojų paklausimų, ką reiškia viena ar kita kategorija, kaip sužinoti tikslius jų suvartotos šilumos, karšto vandens duomenis.

Energetikos ministro patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių X skyriaus (Šilumos vartotojų teisės ir pareigos) 132.2. punktas numato, kad vartotojas turi teisę „Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15 punktai) gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai“.

UAB „Širvintų šiluma“ pateikia šių taisyklių 6 priedą, kuris kaip tik numato mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo gyventojui pavyzdį.

Jame ne tik vartotojui pateikiama privalomoji informacija, bet ir kiti konkretūs duomenys. Atkreipiame dėmesį, kad žvaigždute pažymėta informacija, gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą, gali būti teikiama tik elektroniniu būdu.

Jei kyla įvairių klausimų dėl UAB „Širvintų šiluma“ teikiamų paslaugų ir jų kainų, paslaugų kokybės ir pan., šilumos ir karšto vandens vartotojai dėl paaiškinimų visada gali kreiptis į Bendrovės atsiskaitymo skyrių, kurio darbuotojai pagal jiems suteiktus įgaliojimus ar funkcijas prašymus priima Bendrovėje darbo dienomis darbo valandomis: I-IV nuo 7.00 val. iki 16.00 val. (12.00-12.45 pietų pertrauka), V – nuo 7.00 val. iki 15.00 val. (12.00-12.45 pietų pertrauka).

UAB „Širvintų šiluma“
Užs. Nr. 105.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top