Zibalų mokyklos istorija (3)

Mokytojas Viktoras Kiškis (dešinėje) mokykloje yra surengęs daugybę koncertų.

Mokytojas Viktoras Kiškis (dešinėje) mokykloje yra surengęs daugybę koncertų.

Pabaiga. Pradžia Nr. 53 (1099), 55 (1101)

Mokytojai ne tik vaikus mokė, bet ir ruošdavo menines programas

1959 metais Zibaluose pereita prie privalomo aštuonmečio mokymo, mokykla reorganizuota į aštuonmetę. Kada buvo pastatytas priestatas, kas jį statė, kraštotyrininkų surinktoje medžiagoje duomenų nėra. Aštuonmetei mokyklai ėmė vadovauti direktorius Grinys. Rastoje medžiagoje paminėta, kad puikūs mokiniai tais metais buvo Stasė Gudeikaitė, Jonas Pivoras, Stasys Grybauskas ir kiti. Kiek metų vadovavo direktorius Grinys, neaišku.

Iš 1971-1972 m. m. dokumentų matyti, kad direktorius buvo Murauskas. Iš tais mokslo metais Zibaluose gerai besimokiusių mokinių minimos Dalia Kiškytė, L. Latvytė, Paulina Skorupskaitė, Virginija Burlėgaitė. Apie 1970 metus mokykloje ėmė veikti šokių būrelis, labai aktyviai rodėsi jaunieji aktoriai dramos būrelyje.

Kraštotyrinkų surinktoje medžiagoje minimi mokykloje dirbę mokytojai Vytautas Žvinys, Algirdas Gobys, Kavaliauskaitė, Stefanija Kontrimavičiūtė, Algis Katinas, Voverytė, Murauskas, Pranas Zabulis, Jurgis Skrebė, Irena Rozenbergaitė ir kiti.

Zibalų mokyklos scenoje - Sargūnas ir Kiškis.

Zibalų mokyklos scenoje - Sargūnas ir Kiškis.

Mokykloje dirbo daug jaunų mokytojų, todėl prie jų šliejosi kaimo jaunimas, į šokių būrelio repeticijas atvykdavo jaunuoliai iš Drublionių, Karališkių ir kitų aplinkinių kaimų. Saviveikla, be mokytojų, labai rūpinosi Juozas Vaitkūnas ir Jonas Masiulionis. Zibalų mokykloje buvo suvaidinti „Gieda gaideliai“, „Meška“, „Aktorius“, „Silva studentauja“ ir kiti veikalai. Saviveikloje dalyvavo Pranciškus Kalesnykas, Genovaitė Kalesnykaitė, Leokadija Pimpytė, Juozas Kazlauskas, Vaclovas Latvys ir daugelis kitų.

Kraštotyrininkų surinktoje medžiagoje akcentuojama, kad Zibalų mokykloje veikė meninė agitbrigada, jos nariai savo programą paviešino net per rajoninį radijo tašką. Mokytojai ir mokiniai jau turėjo galimybę išvykti į ekskursijas, nes kolūkio pirmininkė Stasė Tulickienė skirdavo sunkvežimį ekskursantams.

Zibalų mokiniai pasižymėjo sporto pasiekimais. Įvairiais mokslo metais sportininkams vadovavo mokytojai Balkutė, Algirdas Gobys, Pranas Zabulis. 1955 metų birželio 21 dieną vykusioje Širvintų rajono V moksleivių spartakiadoje Zibalų mokyklos mokiniai laimėjo I vietą.

1978 metais išlydėta labai gausi 34 aštuntokų laida

Praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje Zibalų mokykloje dirbo daug pedagogikos mokslus baigusių mokytojų. Labai malonu, kad jie visi mane mokė. Vyriausi buvo Viktoras ir Pranė Kiškiai ir nuo 1958 metų dirbusi Valentina Stašienė. Ji buvo baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, nuo 1950 iki 1957 buvo tremtyje Sibire, kentėjo Tomsko srities lageriuose. Grįžusi iš tremties, Zibaluose dirbo pirmiausia gamtos mokytoja, mokymo dalies vedėja, paskui iki 1978 metų lietuvių kalbos mokytoja.

Mokytojai (iš kairės į dešinę) Pranas Zabulis, Algis Katinas ir Viktoras Kiškis koncertuoja Zibalų krašto žmonėms.

Mokytojai (iš kairės į dešinę) Pranas Zabulis, Algis Katinas ir Viktoras Kiškis koncertuoja Zibalų krašto žmonėms.

Nuo 1971 metų Zibaluose vaikus rusų kalbos mokė Birutė Bastienė, ji buvo atsakinga ir už neakivaizdininkų mokymą, 1980 metais apdovanota „Švietimo pirmūno“ ženklu. Nuo 1972 metų dirbo mokytoja Genė Časaitė, ji mokė gamtos, biologijos, geografijos, chemijos. Nuo 1973-ųjų dešimt metų Zibaluose vokiečių kalbą dėstė Aldona Vilūnienė, ji buvo ir direktorės Valerijos Grigaliūnienės pavaduotoja.

Direktorė Valerija Grigaliūnienė mokyklai vadovavo nuo 1973 iki 1982 metų, po to dar dirbo lietuvių kalbos mokytoja ir bibliotekos vedėja. Už šaunų darbą ne kartą apdovanota, jai 1983 metais įteiktas „Darbo veterano“ medalis.

Nuo 1975 metų mokykloje dirbo pradinių klasių mokytoja Aldona Martinonytė. Dešimt metų nuo 1975 metų Zibaluose matematikos mokytoja dirbo Honorata Katinaitė. 1974 metais į Zibalus atvyko jauna specialistė Stasė Marcinkevičiūtė-Guobienė, 1980 m. – jauna specialistė Virginija Juškauskaitė-Alasevičienė.

Nuo 1975 metų rugsėjo iki šios vasaros mokykloje dirba istorijos mokytoja Vytautė Dalinkevičiūtė-Kvainickienė. Tai bene didžiausią darbo stažą Zibalų mokykloje turinti mokytoja – 42 metai vienoje vietoje. Tai vienintelė man ir mano bendraklasiams dėsčiusi mokytoja, kurią dar radau šioje mokykloje lankydamasis birželio pradžioje. Toje pačioje klasėje, kurioje mokiausi beveik prieš 40 metų, pasikalbėjome su mokytoja apie prabėgusius metus nedidelėje kaimo mokykloje, buvusius bendraklasius, mokyklos istoriją. Mokytoja Vytautė Kvainickienė vadovavo Zibalų pagrindinėje mokykloje nuo 1998 metų gyvuojančiai skautų draugovei.

Be jau aukščiau minėtų mokytojų, Zibalų mokykloje mane ir bendraklasius mokė Regina Grinienė, Zita Liumparaitė, Danutė Dasevičiūtė-Jakiūnienė, Danutė Blusevičienė, Jonas Pivoras, Henrika Pivorienė, Vytautas Apavičius, Irena Rozenbergaitė, Skebas, Trepeka, Vida Jankūnaitė-Jameljanovienė, Stefanija Tarulienė, Antanas Ažubalis, Eugenija Ažubalienė, Jadvyga Blažiūnienė, Regina Sockaja, Dalia Kazlauskienė, Roma Rimavičiūtė ir kiti. Visi šie mokytojai prisidėjo, kad 1978 metais būtų išlydėta pati gausiausia 34 aštuntokų laida, kuriai vadovavo auklėtojos Valentina Stašienė ir Regina Grinienė.

Zibalų aštuonmetės mokyklos 1978 metų aštuntokai (klasės auklėtoja - Regina Grinienė).

Zibalų aštuonmetės mokyklos 1978 metų aštuntokai (klasės auklėtoja - Regina Grinienė).

Zibalų mokyklos 1980 metų aštuntokų laida. Pirmoje eilėje sėdi mokytojai (iš kairės į dešinę) Monika Bilotienė, Birutė Bastienė, direktorės pavaduotoja Aldona Vilūnienė, direktorė Valerija Grigaliūnienė, VIII klasės auklėtojas Bronius Lubys, mokytojos Aldona Martinonytė, Genė Časaitė, Vytautė Kvainickienė.

Zibalų mokyklos 1980 metų aštuntokų laida. Pirmoje eilėje sėdi mokytojai (iš kairės į dešinę) Monika Bilotienė, Birutė Bastienė, direktorės pavaduotoja Aldona Vilūnienė, direktorė Valerija Grigaliūnienė, VIII klasės auklėtojas Bronius Lubys, mokytojos Aldona Martinonytė, Genė Časaitė, Vytautė Kvainickienė.

Spektaklį „Nuostabus bičiulis“ Zibalų mokyklos mokytojai rodė ne tik Zibalų, bet ir aplinkinių kaimų gyventojams. 1963 m.

Spektaklį „Nuostabus bičiulis“ Zibalų mokyklos mokytojai rodė ne tik Zibalų, bet ir aplinkinių kaimų gyventojams. 1963 m.

Apie 1976 metus prie mokyklos pradėtas ruošti didžiulis stadionas, buvo iškastos ir persodintos obelaitės, teritorija išlyginta, įrengti bėgimo takai. Visiems darbams vadovavo mokytojas Vytautas Apavičius. Po metų stadionas per didžiąją pavasarinę talką buvo apsodintas berželiais, kurie per keletą dešimtmečių išaugo į didžiulius beržus, liudijančius garbingą kaimo mokyklos istoriją.

Po 90 gyvavimo metų Zibalų pradžios mokykla vėl tampa pradine

Nuo 1982 iki 2015 metų mokyklai vadovavo direktorius Bronius Lubys. Jo dėka pertvarkytos mokyklos patalpos, įvestas šildymas, pasirūpinta valgykla, nuveikta daug kitų darbų. Mokykla kiekvieną rugsėjį kvepėdavo dažais, atsirasdavo naujų akcentų. Mokykla 1986 metais reorganizuota į devynmetę.

Spektaklio scena. 1963 m.

Spektaklio scena. 1963 m.

Zibalų aštuonmetės mokyklos direktorė Valerija Grigaliūnienė įteikia aštuonmečio mokslo baigimo pažymėjimą V. Jankauskaitei.

Zibalų aštuonmetės mokyklos direktorė Valerija Grigaliūnienė įteikia aštuonmečio mokslo baigimo pažymėjimą V. Jankauskaitei.

2006 metais Zibalų mokykla iškilmingai paminėjo 80 metų jubiliejų, netgi tapo dešimtmete, bet mokinių skaičius nuolat mažėjo. Apie nepriklausomybės laikais dirbusios mokyklos tradicijas, nuveiktus darbus, renginius, mokytojus plačiau galima pasiskaityti mokyklos svetainėje: https://zibalai.sirvintos.lm.lt/

2017 metais mokykla į gyvenimą išleido paskutinę dešimtokų laidą. Dėl mokyklų tinklo pertvarkos ir mažėjančio mokinių skaičiaus nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos skyriumi, kuriame bus jungtinė pradinė klasė ir mišri ikimokyklinė grupė.

 Zibalų mokykloje istorijos mokytoja Vytautė Kvainickienė (centre) dirba 42 metus.

Zibalų mokykloje istorijos mokytoja Vytautė Kvainickienė (centre) dirba 42 metus.

Ne tiek simboliška, kiek graudu, kad 1926 metais Zibalų pradinė mokykla, turėjusi 8 pradinukus, po 90 metų turės jų ne ką daugiau. Ačiū visiems buvusiems mokyklos direktoriams, kurie rūpinosi mokyklos gerove ir per tiek metų išsaugojo archyvą, ačiū visiems mokytojams, atsakingai dirbusiems ir ugdžiusiems Zibalų krašto vaikus, ačiū aptarnaujančiam personalui, ačiū direktorei Sigitai Kaminskienei ir mokytojai Eglei Guobytei, leidusioms pasinaudoti mokyklos archyvais – sukauptais istorijos lobiais. Didžiulės mokyklos patalpos nebus tuščios, jose dar krykštaus vaikai. Tikėtina, kad patalpose įsikurs kultūros ir valdymo įstaigos.

Parengė Romas Zibalas
Nuotraukos iš Zibalų pagrindinės mokyklos archyvo

Naujausi komentarai
  • Xxx    2017-08-08 23:01         

    Malonu prisiminti. Truputėlį graudu. Prisimenant P Lubio laikus mokykla klestėjo. Kiek čia suminėta mokytojų toli gražu ne visi . Ira kas atidavė mokyklai savo gražiausių 20,30 o gal ir daugiau metų. Juos prisimins mokiniai. Mes kolegas taip pat prisiminsime.

Savivaldybės naujienos

Širvintų parapija

Web ir SEO sprendimai

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Kas, Jūsų manymu, geriausiai reklamuotų Širvintų kraštą?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Židiniai
Kreditas
Plytelės
Buitinė technika namams
Pigūs baldai
Vertimai iš anglų
Lagaminai
Microblading
NeoLife vitaminai
Įmonių steigimas
Išparduotuvė
Optimizavimas paieškos sistemoms

  
Statistika
Dabar svetainėje: 9 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.