Yra Krizių centras, o veža į beprotnamį

Šio pastato trečiajame ir ketvirtajame aukštuose įsikūręs Socialinių paslaugų centras, kurio vienas padalinių - Krizių centras žmonėms, neturintiems kur prisiglausti, ir "veikiantis" dieną naktį.

Šio pastato trečiajame ir ketvirtajame aukštuose įsikūręs Socialinių paslaugų centras, kurio vienas padalinių - Krizių centras žmonėms, neturintiems kur prisiglausti, ir "veikiantis" dieną naktį.

Mūsų gyvenimo grimasos

Po įtemptos budėjimo Širvintų ligoninėje nakties gydytoja ir budinčioji seselė „Širvintų kraštui“ pasakojo:

„Budėjome tą naktį Vidaus ligų ir Priėmimo skyriuose. Apie 23 valandą Policija atvežė 18 metų vaikiną K. Č. Iš jo sužinojome, kad gyvena Gelvonų seniūnijoje, kad išėjo iš namų nepakęsdamas smurto, kad trečia diena yra nemiegojęs, nevalgęs. Vaikinas buvo sušalęs, drebėjo, sakė norįs kuo greičiau kur nors prigulti ir pailsėti. Gydytoja įvertino jo sveikatos būklę. Žmogus buvo sveikas, ramus. Policijos pareigūnai sakė, kad neturi patalpų, kuriose galima būtų apnakvindinti. Priimti vaikiną į ligoninę taip pat nebuvo jokio pagrindo. Gydytoja prisiminė, kad po tuo pačiu stogu yra vadinamasis Krizių centras. Ėmė skambinti visais įmanomais telefonais, kurių numerius surado abonentų knygelėje ar interneto tinklalapyje. Niekas neatsiliepė. Neliko nieko kito – skambinti tik pačiam merui. Meras atsiliepė ir paprašė palaukti, kol viską išsiaiškins. Po dešimties minučių į Ligoninės priėmimo skyrių paskambino Socialinių paslaugų centro darbuotoja ir paklausė vaikino pavardės, iš kur jis? Tada ji skambino Gelvonų seniūnijos socialinei darbuotojai ir iš jos esą sužinojo, kad šis vaikinas yra neįgalusis, turi proto negalę. Buvo padaryta išvada – tokių mes nepriimame, ant langų nėra grotų, kas atsakytų, jei jis iššoktų pro langą. Gydytoja vėl skambino merui, meras – Savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjai, ši įsakė vaikiną tuoj pat priimti į Krizių centrą ir apnakvindinti. Deja. Vaikinas liko gatvėje. Neturėdamas kitos išeities, rajono meras paprašė išrašyti siuntimą į Naująją Vilnią. Gal priims ten? Greitosios pagalbos automobiliu išvargintas ir drebantis K. Č. buvo vežamas, liaudiškai tariant, į beprotnamį. Ten apžiūrėję gydytojai vaikino nepriėmė, nes nebuvo jokio reikalo vaikino gydyti. Apie trečią valandą nakties K. Č. buvo parvežtas į Širvintas, meras vėl skambino į policiją, prašė jį parvežti namo į Gelvonus…“

Toks tad intriguojantis įvykis, po kurio kalbėjomės su Socialinių paslaugų centro ir Savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojais.

Į klausimus atsako Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Aldona Bubelevičiūtė:

– Kur skelbiami Krizių centro telefonai? Ar yra budintis darbuotojas? Ar dirba Krizių centras vakarais, naktimis ir poilsio dienomis, kiek jame yra etatų?

– Moterų informacijos centro linijoje yra paskelbtas Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro telefonas 8-382-49121 darbo dienomis ir nemokama pagalbos linija moterims darbo dienomis nuo 10.00-22.00 telefonas 8-800-66366.

Socialinių paslaugų centro telefonas, veikiantis visą parą, paskelbtas internetinėje svetainėje www.sirvintuspc.lt.

Dėl ekonominio sunkmečio Krizių centre budinčio darbuotojo nėra. Esant paslaugos gavėjams, Krizių centras dirba visą parą darbo ir poilsio dienomis.

– Ar yra nubaustas nors vienas Socialinių paslaugų centro darbuotojas už jam priklausančio darbo neatlikimą? Kokiu būdu?

– Darbuotojai nuobaudų neturi, jie sąžiningai atlieka priskirtas jiems pareigines funkcijas.

Kalbiname Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistę Audronę Blusevičienę:

– Kas finansavo Krizių centro įkūrimą? Kokį projektą vykdant jis buvo įkurtas?

– Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro Krizių padalinys įkurtas vykdant investicinį projektą „Socialinių paslaugų plėtra Širvintų rajone“. Projektas buvo finansuojamas iš dviejų šaltinių: Širvintų rajono savivaldybės nuosavų lėšų bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

– Kas ir kada patvirtino taisykles, pagal kurias dirbtų šis padalinys?

– Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Širvintų rajono tarybos 2007-11-27 sprendimu Nr. 1-201, numatyta, kad atskirų paslaugų teikimo tvarkas tvirtina paslaugas teikianti organizacija vadovo įsakymu. Taigi Krizių padalinys vadovaujasi Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2009-10-07 įsakymu Nr. BV-55 patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro Krizių padalinio tvarkos aprašu.

– Kas nukreipia žmones į Krizių centrą laikinai socialinei globai – pats centras ar Socialinės paramos ir sveikatos skyrius?

– Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) raštišku prašymu kreipiasi į seniūnijos socialinio darbo organizatorių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, užpildo nustatytos formos prašymą – paraišką gauti socialines paslaugas. Socialinio darbo organizatorius, gavęs asmens (šeimos) raštišką prašymą skirti socialines paslaugas, įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir surašo išvadą dėl socialinių paslaugų teikimo. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius priima sprendimą, kuriuo vadovaujantis asmenys (šeimos) apgyvendinami Krizių padalinyje.

Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Savivaldybė gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tai reiškia, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas turi teisę užpildyti prašymą – paraišką gauti socialines paslaugas ir pateikti dokumentus po to, kai jam suteikiamos socialinės paslaugos. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis nustatomas jau suteikus (arba teikiant) socialines paslaugas (pvz.: intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikinojo apnakvindinimo).

– Kuo skiriasi Nakvynės namai ir Krizių centras?

– Tiek Nakvynės namai, tiek Krizių centras yra socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę socialinę globą gyvenamosios vietos neturintiems ar laikinai negalintiems ja naudotis asmenims, bei padedančios jiems išspręsti problemas, dėl kurių jie tapo šių įstaigų klientai. Tačiau Nakvynės namuose socialinės paslaugos pradedamos teikti tik vakare, o rytą patalpos turi būti atlaisvintos. Krizių centre socialinės paslaugos teikiamos ištisą parą.

– Kokie žmonės priskiriami socialinės rizikos žmonėms? Kokiu pagrindu vieni gali būti priimami pernakvoti, o kiti ne?

– Krizių padalinyje paslaugos teikiamos socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms.

Pagal Socialinių paslaugų įstatymą (Žin., 2006, Nr.17-589), socialinės rizikos suaugęs asmuo – darbingo amžiaus asmuo, esantis socialiai atskirtas dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

– Kokia konkreti socialinės rizikos žmonių priėmimo į Krizių centrą laikinai globai tvarka? Kas tą tvarką nustato – pats Socialinių paslaugų centras ar Savivaldybės skyrius?

Socialinių paslaugų teikimą Krizių padalinyje reglamentuoja jau minėti teisės aktai: „Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas“, patvirtintas 2007-11-27 Širvintų rajono tarybos sprendimu Nr. 1-201; „Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Širvintų rajono tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. 1-212; „Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro Krizių padalinio tvarkos aprašas“, patvirtintas 2009-10-07 Socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu Nr. BV-55.

*   *   *

Vienos nakties įvykis akivaizdžiai parodė, kad Širvintose daug kas daroma tik dėl akių. Ilgiausios taisyklės rašomos ir tvirtinamos tik tam, kad būtų galima gauti Europos struktūrinių fondų paramą, vėliau viskas pamirštama. Savivaldybės įstaiga dirba sau, administracijos skyrių darbuotojai – sau, meras – sau. Visi lyg ir naudojasi tomis pačiomis taisyklėmis, bet kiekvienas jas supranta savaip, kaip jam patogiau, niekas nieko neklauso, nebijo. Visi darbuotojai jokių nuobaudų neturi, nes „sąžiningai atlieka jiems pavestas funkcijas“… Pasirodo, popieriuje yra ir Krizių centro telefonai, kurie „dirba“ visą naktį ir poilsio dienomis, ir  dieną naktį „priimami“ socialinės rizikos žmonės: elgetos, valkatos, alkoholikai, narkomanai, negalintys savimi pasirūpinti asmenys. Ar girdėjote kas nors apie nors vieną tokį ten gyvenantį? Aš tikrai negirdėjau.

O šiuo atveju reikėjo tiek nedaug: surasti lovą ir paguldyti sušalusį vaikiną, užkloti, duonos, vandens paduoti, kaip būtų pasielgęs bet kuris krikščionis, į kurį toks žmogus būtų kreipęsis. Be jokių taisyklių, be jokių nukreipimų, be jokių skambinėjimų ir aiškinimųsi, kuriant anekdotines situacijas, be jokio reikalo krizės metu važinėjant naktį šimtus kilometrų, deginant brangų kurą, tyčiojantis iš savęs ir kitų.

Steponas Liktoravičius

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

40 Atsakymų į “Yra Krizių centras, o veža į beprotnamį”

 1. Bubbi parašė:

  This is way more helpful than aynthnig else I’ve looked at.

 2. Lorena parašė:

  Furrealz? That’s mvraleously good to know.

 3. JOO parašė:

  Apie kokią čia dar etiką svaičiojat- paskaitykit- įdeda kamputyje, prie skelbimų- užuojautą kam nors ,mirus artimam žmogui, o šalia- skelbimas: ,,PARDUODU 6T MĖŠLO KRATYTUVĄ“ – OT ETIKA, ,TIESIOG ETIKMATJ…..

 4. Anonimas parašė:

  Ar etiška gydymo įstaigą vadinti beprotnamiu?-Klausimėlis žurnalistams

 5. pupa parašė:

  pakalnis gali dirbti mediku,ne meru

 6. viena boba parašė:

  oi, koks ispustas reikalas… net komentuot nelabai yra ka………..anekdodai

 7. oho parašė:

  CIA GI SIRVINTOS CIA VISKAS KITAIP NEI PAS ZMONES

 8. Anonimas parašė:

  Gerbiamieji,pries geriant suzinokit kas koki darba dirba.Neseskit uz stalo su kapiniu priziuretoju.Bus komentaras,kad „geresne“ vieta gavot.

 9. pilietis parašė:

  Su A.Bubelevičiūte teko bendradarbiauti. Ji nuoširdus žmogus, geras vadovas, operatyviai sprendžiantis problemas. Išpuikimo nepastebėjau. Jeigu komentarus rašo pavaldiniai, -tai viršininkai retai būna geri, o jeigu pretendentai į A.Bubelevičiūtės vietą, -tai labai žema prisidengti neįgaliuoju. Bijokit Dievo!

 10. moteryte parašė:

  teko tureti reikalu su socialiniu paslaugu centro moterim Duok dieve kad savivaldybej taip priimtu motereles. O sis straipsnis tai visiskas briedas. Pas mus kaime gi zino kaip tas „sveikas“ bernelis vos kirviu patevio neuzkapojo. Panasu kad Pinsk… reikia savo zmoniu socialinej sferoj pries rinkimus. Patys pagalvokit su kiek potencialiu rinkeju bendrauja socialiniai darbuotojai. O Liktoraviciui reiktu pasidometi kaip dirba seniuniju soc darbuotojai. Ypac Sirvintu seniunijos soc darbuotoja.

 11. Anonimas parašė:

  gyvendamas Gelvonyse as musama kaimyna tikrai priimciau nakciai,duociau pavalgyti.Tai kas gi tose Gelvonyse gyva?Kur zmones dingo?

 12. Anonimas parašė:

  Koki smurta patyre proto negale turintis(fizine ar psichologine).Pries savizudybes zmones daznai buna ramus.Ar negalima buvo isimties tvarka patalpinti i ligonine,juolab zmogus badaves.Ar butina po 23 valandos zadinti mera.O jeigu proto negalia turintis asmuo kriziu centre,po patirto smurto,butu sau ka pasidares.Kas butu atsakingas.

 13. leg asui parašė:

  labas.Gal per maza problema,jeigu ziuri i veido israiska.Kai as turedamas problema kreipiuosi,tai maziausia mane jaudina veido israiska.Man svarbu pagalba.Jeigu nori holivudisku sypsenu,nueik i mokesciu inspekcija arba pas anstolius.

 14. Komentatore parašė:

  zmoniu nepazystat gal nei karto net nebendravot o cia tokias nesamones peiziajat. vis del to pavydus tie lietuvos zmones..

 15. to to frosijai parašė:

  Ar turi įrodimų kad ,,PONIA“ Elvyrute buvo girta ar tai užfiksuota

 16. jojoo frosijai parašė:

  ant kurios skaudnčios nuospaudos Tau užlipo ,,PONIA“ ,,ELVYRUTE“

 17. jojoo parašė:

  tai kodel nepaplatinti tos idomios asmenybės

 18. to to parašė:

  Medikams tiek priekaistu del nekokybisku ir nelaiku suteiktu paslaugu, kad jie nusprende: geriausia gynyba,- isankstine ataka ….., o palkint norinciu visada atsiras( laikrascio redakcija), cia jau gal ir visas „trikampis“ susidare…..

 19. Fuko parašė:

  Kokia mūsų policija? Prieš neįgalų žmogų smurtaujama, o jie niekuo padėti negali.Gal prieš smurtaujančius b/bylą kelti reikėtų? Kokia mūsų medicina? Proto negalią turintis žmogus tris dienas nevalgęs, nemiegojęs, drebantis, smurtą patyręs,- sveikas ir ramus.Gal lašelinę reikėtų pastatyti?

 20. Lialia parašė:

  cia slypi nesantaika tarp moteriskiu, o vaikinas su problema, tik priemone suvesti saskaitas…. kaip begediska taip elgtis.

 21. Jevdokija Frosijai parašė:

  Gerą klausą tamsta turi! Kuo gi „poničkai“Frosijai „PONIA „ELVYRUTĖ neįtiko? O girdėjai ,- pasaulio pabaiga artėja?! O kaip su regėjimu?

 22. Maryte parašė:

  medikai teigia, kad vaikinas „susales, alkanas, drebantis ir t.t.“, o isvada: „ramus“, ir „sveikas“, o kaip is tiesu?

 23. blevizga parašė:

  Kartais įdomu paskaitinėti rajoninius laikraštukus. Įdomu, kurią partiją „atstovauja“ šis laikraštukas.Rinkimai artėja, socialinė sfera g e r a s k ą s n e l i s !!!

 24. Frosija. parašė:

  Girdejau ir as, kai „PONIA“ ELVYRUTE ,socialiniu paslaugu darbuotoja girta budama dare tvarka vienoje seimoje. Ir tai buvo po darbo.O juk sako po darbo soc.darbuotojai ir trezvi budami negali listi i seimas. Sako ir kazkokia byla apie Elvyrutes isdaigas buvo uzvesta policijoje, bet apie tai niekas nekomentuoja. O galetu ponas Liktaravicius apie tai parasyti. Is tikruju ten tos dvi poniutes sako visada pasiputusios, soc. darbuotojai bijo ka nors pasakyti ne pagal jas , nes gali islekti is darbo.Sako dar jos darba svarste ir rajono savivaldybeje.

 25. Širvintukas parašė:

  Nu va. Akivaizdu, kad rinkimai artėja. Pjautynės prasidėjo.

 26. fraska parašė:

  negali buti

 27. teisuolei parašė:

  tai gi su medikais kartum geria tai kaip neduos

 28. fraska parašė:

  baisu.

 29. teisuolei parašė:

  tai kad bubeleviciute kai tik kokios problemos tai ji suserga.idomu kas taip lengvai biuletenius duoda?

 30. teisuole parašė:

  kol dirbs bubeleviciute vadovu o karickiene vadovaus nieko gero is to centro nebus. ismetami pinigai i bala. visu musu pinigai.

 31. asui parašė:

  ne tik giminaiciai, bet tarybos nariu ikisti zmones, kurie turi uznugari ir jaucias nepajudinami

 32. jojo parašė:

  vadinasi mazai zinai

 33. zinovas parašė:

  labai idomu, kodel Steponas neatlieka zurnalistinio tyrimo kaip garsioji Elvyra Karickiene Musninkuose geguzes 8 d. budama pati girta dare tvarka seimoje ir is darbo atleidinejo medikus ir policininkus.Manau visiems butu paskaityti kokia idomi asmenybe dirba tokioje istaigoje,kurioje visi laukia paguodos.Ar tokia asmenybe gali tai duoti?

 34. oho parašė:

  isvaikit tas specialistes velniop ir pinigus tegu grazina algas tai gaudavo o dirbti tai nedirba ten turi dirbti tos srities specialistai o ne nezinia kas

 35. jojo parašė:

  Norciau ir as suzinoti ju giminaiscius.

 36. asui parašė:

  nedrisk blogai kalbet apie sias dvi ,,saunias“ bobikes , nes jos turi musu gerbiamu tarybos nariu uznugari ir nieko joms nepadarysi. Ten dirba ju giminaiciai. O ju saunuma mato daug kas tik, kad niekas nieko negali padaryti.

 37. as parašė:

  ten dirba pasiputusios, pacios saves besibaidancios bobikes, o turetu buti paprastos, girdincios zmogu,suprantancios , zmogiskos…Ir Aldona ir Elvyra – truksta zodziu “ kokios saunios“, vien pamacius vienos veido israiska nesinori tureti reikalu…

 38. parašė:

  Ta institucija nieko aplamai nedirba tik pinigus ima ir gražiai šypsosoi. Socialinio skyriaus vadovė , aplamai nemoka su žmonėmis normaliai bendrauti, iškylus problemai jos nesprendžia, o pabėga ir palieka socialiniai darbuotojai visus sunkumus, nors jos yra tiesioginis darbas, peršasi klausimas kam ji yra reikalinga, vienas atsakymas, pinigams imti tiktai.

 39. Anonimas parašė:

  nera jokiu pinigu…is kur pinigai…

 40. oho parašė:

  o kur pinigeliai nukeliauja a……………………….

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+