Besiruošiantiems deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Marytė Kmitienė: „Linkiu, kad savo viltis, siejamas su geresne ateitimi, paremtume vieningais tikslais ir bendrais darbais.“

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Marytė Kmitienė: „Linkiu, kad savo viltis, siejamas su geresne ateitimi, paremtume vieningais tikslais ir bendrais darbais.“

Ilgokai visus varginusi žiema jau baigėsi. Kur ne kur baltuojančius sniego likučius netrukus ištirpins kaitrūs saulės spinduliai, pūstelės pietys ir žemdirbiai išriedės į laukus žemelės judinti. Išmokas gaunantiems žemdirbiams pavasarį svarbu ne tik laiku pasėti ar pasodinti, bet ir suskubti deklaruoti pasėlius bei žemės ūkio naudmenas. Paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus jau priimamos. Žemdirbiams rūpimus klausimus bei deklaravimo naujoves pakomentuoti paprašėme Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėją Marytę Kmitienę.

– Nuo kada iki kada 2013 metais priimamos paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

– Balandžio 15 d. prasidėjo kasmetinis pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimas, kuris truks iki birželio 15 d. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 10 d. (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc.). Paraiška dalyvaujant programoje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir ekologinei gamybai sertifikuoti – iki einamųjų metų gegužės 15 d. Pavėluotai pateikiamos paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir daržoves priimamos iki 2013-06-15. Už 2012 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus mokėtina pagrindinė išmoka – 406,93 Lt/ha pareiškėjui skaičiuojama pagal deklaruojamų plotų grupes. Pagrindinė išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už 2012 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus mokama nuo 2012 m. spalio 16 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. dviem etapais: pirmojo etapo metu pareiškėjams, kurių paraiškų administracines patikras ir patikras vietoje atliko Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), avansu išmokama dalis pagrindinės išmokos – 200 Lt/ha; antrojo etapo metu pareiškėjams išmokama likusi pagrindinės išmokos dalis; pareiškėjams, kuriems iki 2012 m. lapkričio 30 d. (įskaitytinai) nebuvo išmokėtas pagrindinės išmokos avansas, visa paramos suma išmokama iš karto arba gali būti išmokama per du kartus po 50 proc. paskaičiuotos paramos sumos.

– Kokius dokumentus reikia pateikti deklaruojant žemės ūkio naudmenas?

– Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą / brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais); deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus); žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo; teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.

– Trečius metus pasėliai ir žemės ūkio naudmenos deklaruojami elektroniniu būdu. Atsiradus tokiai galimybei, turbūt ne vienas ūkininkas paraiškas susitvarkė savarankiškai per elektroninę bankininkystės sistemą. Kokias galimybes savarankiškai deklaruoti pasėlius bei žemės ūkio naudmenas per elektroninę bankininkystę šiais metais turės žemdirbiai? Ar yra ūkininkų, kurie tai išbandė? Kaip vertinama tokia deklaravimo galimybė?

– Per praėjusius kalendorinius metus Žemės ūkio skyriaus darbuotojai priėmė 2707 paraišką, savarankiškai paraiškas užsipildė 46 ūkininkai. Kaip ir pernai, šiais metais turintieji galimybę naudotis elektronine bankininkyste nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 15 d. gali jungtis prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau PPIS) (http://paseliai.vic.lt) ir patys užpildyti 2012-03-15 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171 patvirtintų taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą. Prieiga prie PPIS sukuriama pateikus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius) prašymą.

– Ar tiesa, kad paraiškas šiais metais galima teikti bet kurioje seniūnijoje? Jeigu kur susidaro didelės eilės, ūkininkai gali nuvykti į kitą seniūniją ir ten susitvarkyti dokumentus.

– Šiais metais paraiškos priimamos pagal pareiškėjo valdos centro adresą seniūnijoje, viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biure ir Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje (Vilniaus g. 86, Širvintos).

– Balandžio 17 dieną Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Širvintose organizavo seminarą Širvintų rajono ūkininkams, savivaldybės atstovams ir visiems piliečiams, kuriems įdomūs paraiškų priėmimo ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai. Kokių naujienų sužinojote?

– Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos supažindino su tiesioginių išmokų taisyklių aktualijomis: a) pateikus paraišką, bus atspausdinama ATMINTINĖ, kurioje pateikiamos aktualios visoms priemonėms/programoms paramos schemoms datos; b) deklaruojantiems valstybinėje žemėje visais atvejais būtina pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą; deklaravus 5PP-2 (Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai) parama skiriama: registruotiems ir patvirtintiems LR pašarų ūkio subjektų registre žemės ūkio subjektams (ūkininkų ūkiams, žemės ūkio bendrovėms (kooperatyvams) ir kitoms įmonėms, gaminantiems parduoti žolės produkciją (presuotą šieną, šienainį, silosą, žolės miltus ir jų granules, žolės granules kurui) iki 2014 m. kovo 1 d. Agentūrai pateikti produkcijos pardavimo ne mažiau kaip 250 Lt/ha bei apmokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijas; c) pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir ganyklas (iki 5 m. ir daugiau) turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, o 1 deklaruojamų pievų ir ganyklų hektarui, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, tenkantis ūkinių gyvūnų skaičius 2013 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 0,2 SG (sutartinio gyvulio). Ūkiniai gyvūnai, registruoti individualiai, turi būti išlaikyti valdoje (valdytojo ir (ar) partnerio) nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., o registruotų bandomis ūkinių gyvūnų skaičius prilyginamas atitinkamų metų liepos 1 d. Ūkinių gyvūnų registre nustatyta tvarka registruotam ūkinių gyvūnų skaičiui. Šio punkto reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie nelaiko gyvūnų, tačiau jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2013 m. sudaro ne daugiau kaip 20 proc., visų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai žemės ūkio naudmenų; d) sankcijos už GAAB reikalavimų pažeidimus – nesant kitų pažeidimų bei ankstesniais metais nebuvus GAAB standarto „minimalus gyvulių tankumas ir (arba) atitinkamas režimas” pažeidimų, taikomos tokios paramos dydžio sankcijos: -3 proc. jei <50 proc. ganyklų (pievų)ploto „nepadengta“ SG; b) -20 proc. jei >50 proc. ganyklų (pievų) ploto „nepadengta“ SG; -50 proc., jei 100 proc. ganyklų (pievų) ploto „nepadengta“ SG. Dalis ganyklų (pievų) gali būti deklaruojamos kaip plotai, už kuriuos neprašoma tiesioginių išmokų.

– Kokios dar naujovės šį pavasarį laukia žemdirbių, pasiruošusių deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus? Pakomentuokite plačiau.

– Kai pareiškėjo valdoje auginamų kvietrugių, paprastųjų ir kietųjų kviečių, paprastųjų miežių, sėjamųjų avižų, sėjamųjų rugių, rapsų, rapsukų, sėjamųjų linų (išskyrus pluoštinius), geltonųjų lubinų, mėlynžiedžių liucernų, pupų, sėjamųjų vikių, sėjamųjų žirnių, plotų suma 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulvių, plotų suma 10 ha ir daugiau, PPIS nurodo taisyklių 3 priede pažymėtas augalų veisles ir ar jos sertifikuotos. Šie duomenys bus panaudoti selekciniam užmokesčiui surinkti. Pareiškėjai, norintys prisiimti naujus įsipareigojimus nuo 2013 m. pagal veiklą „Šlapynių tvarkymas“, patys negali nusistatyti šlapynių ir tikslaus jų ploto, kurį įsipareigos tvarkyti 5 metus, jie turi kreiptis į Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratoriją, kuri tai atliks neatlygintinai (Savanorių pr. 287, LT-50127 Kaunas). Tel. pasiteirauti (8 37)311 531. Informaciją apie savo duomenis pareiškėjas gali rasti portale arba teirautis Agentūroje telefonu (8 5) 252 6999, www.nma.lt, elektroniniu paštu (info@nma.lt), raštu ar tiesiogiai atvykęs į Agentūrą adresu: Blindžių g. 17, Vilnius. Taip pat informacijos gali kreiptis į savivaldybes, seniūnijas. Pareiškėjas, teikdamas prašymą raštu ar elektroniniu paštu, turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą (fizinis asmuo), įmonės pavadinimą ir kodą (juridinis asmuo), adresą, telefono numerį, valdos numerį.

– Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijas pildantys specialistai žino, kokios įtemptos dienos būna birželį, kai artėja paraiškų pateikimo termino pabaiga. Tą žino ir ūkininkai. Bet paprastai neišvengiama spūsčių paskutinėmis akimirkomis. Ar rudenį, atsiimdami išmokas, turės pirmumo lengvatų tie žemdirbiai, kurie pavasarį deklaruoti suskubs pirmieji?

– Tiesioginėms išmokoms gauti pirmumo tvarka prioritetas teikiamas dirbantiems žemės ūkio naudmenas, sėjantiems grūdines kultūras ir laikantiems gyvulius.

– Žmonės įprato tvarkyti daugiametes ganyklas, rūpintis pasėliais. Kažkaip lieka tik apleisti melioracijos grioviai. Dar dešimtmetis ir jie virs šabakštynais. Žemės ūkio ministerija parengė naują kompensacinę paramos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ prastai melioracijos griovių techninei būklei, nepakankamai jų priežiūrai pagerinti. Melioracijos griovių tvarkymui 2012-2013 m. numatoma skirti daugiau kaip 20 mln. litų. Kaip šia paramos priemone galėtų pasinaudoti žemdirbiai, savo valdose turintys melioracijos griovių?

– 2012 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ Širvintų rajono ūkininkai pateikė 5 paraiškas melioracijos griovių priežiūrai atlikti. Programos įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti ir penkerius metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą prižiūrint 7,12 km griovių. Ši programa vykdoma ir 2013 metais. Paraiškos bus renkamos iki 2013 gegužės 3 d. Pareiškėjams, įvykdžiusiems įsipareigojimus pagal šią programą, taip pat naujiems pareiškėjams, prisiėmusiems įsipareigojimus nuo 2013 m. pagal veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas“, bus mokama 518 Lt/ha paramos suma už plotus, kuriuose nušienauta žolė bus nupjauta ir išvežta, ir 500 Lt/ ha už tuos plotus, kuriuose nušienauta susmulkinta žolė bus paskleista ant melioracijos griovio šlaito.

– Ko norėtumėte palinkėti žemdirbiams, netrukus suskubsiantiems į laukus, pradėsiantiems pavasario darbus?

– Linkiu, kad savo viltis, siejamas su geresne ateitimi, paremtume vieningais tikslais ir bendrais darbais.

– Dėkoju už pokalbį.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "Besiruošiantiems deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus"

  1. juozas parašė:

    Gal galit ydeti lentele ismoku uz konkretuaus jevo hektara,

Comments are closed.

scroll to top
+